ABVV-beroepscentrales

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers. Tot welke centrale hoor jij?


6 beroepscentrales

Arbeiders:
- ABVV-Metaal www.abvvmetaal.org
- Algemene Centrale (AC) www.accg.be
- Belgische Transportarbeidersbond (BTB) www.btb-abvv.be
- Voeding Horeca Diensten (HORVAL) www.horval.be

Bedienden:
- Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) www.bbtk.org

 Ambtenaren & openbare diensten:
 - Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD) www.acod.be

Voor arbeiders

ABVV-Metaal

Jacob Jordaensstraat 17 * 1000 Brussel
tel. 02 627 74 11
www.abvvmetaal.org

 • groepeert de arbeiders uit : de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, monteurs, enz.

Algemene Centrale (AC)

Hoogstraat 26 * 1000 Brussel
tel. 02 549 05 49
www.accg.be

 • groepeert de arbeiders uit: bouwbedrijf, glasnijverheid, mijnwerkers, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandelaars-verdelers van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, grensarbeiders Frankrijk, tabak, bewakingsondernemingen, uitzendarbeid, schoonmaakbedrijven, grensarbeiders Nederland, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse gemeenschap), bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkappers en schoonheidszorgen, huisbewaarders van appartementsgebouwen, filmbedrijf, steengroeven, keramiekbedrijf, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen, grafische nijverheid, enz.
 • De AC verenigt evengoed de uitzendkrachten, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse Gemeenschap), grensarbeiders in Frankrijk en in Nederland en huisbewaarders van appartementsgebouwen, enz.
 • Sinds 1 januari 2014 is ABVV Textiel, Kleding en Diamant gefusioneerd met de AC. De AC verenigt nu dus ook de werknemers uit textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid.

Belgische Transportarbeidersbond (BTB)

Paardenmarkt 66 * 2000 Antwerpen
tel. 03 224 34 11
www.btb-abvv.be

 • groepeert alle arbeiders uit: de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

Horval - Horeca Voeding Alimentation

Cellebroersstraat 18 * 1000 Brussel
tel. 02 512 97 00
www.horval.be

verdedigt de belangen van de werknemers in de volgende sectoren:

 • PC 100 : Aanvullend Paritair Comité voor werklieden
 • PC 118 : Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid
 • PC 119 : Paritair Comité voor de Handel in Voedingswaren
 • PC 132 : Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouw
 • PC 144 : Paritair Comité voor de Landbouw
 • PC 145 : Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf
 • PC 146 : Paritair Comité voor het Bosbouwbedrijf
 • PC 302 : Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (we zijn bevoegd voor zowel de arbeiders als de bedienden)
 • PC 312 : Paritair Comité voor de Warenhuizen
 • PC 318.1 : Paritair Subcomité voor de diensten voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
 • PC 322 : Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (enkel voor de interims tewerkgesteld in de sectoren behorend tot de bevoegdheid van onze centrale).
 • PC 322.1 : Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (dienstencheques)
 • PC 333 : Paritair Comité voor de Toeristische attracties

Voor bedienden

Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

Joseph Stevensstraat 7 * 1000 Brussel
tel. 02 512 52 50
www.bbtk.org

 • groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privé-sector. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën, social profit (gezondheidszorgen, opvoeding), informatie en communicatie.


 

Voor ambtenaren & openbare diensten

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

Fontainasplein 9 * 1000 Brussel
tel. 02 508 58 11
www.acodonline.be

 • verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract: personeel van het spoor, de post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera‘s, openbare radio en televisie), enz.

 

Wat is een beroepscentrale?

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Alle gewestelijke (of lokale) afdelingen van een bepaalde centrale vormen op hun beurt samen de nationale centrales. Deze centrales worden de professionele werking van het ABVV genoemd.