Vakbondsafvaardiging

Wat is de vakbondsafvaardiging? Kan een vakbondsafvaardiging zo maar doen wat ze wil? Hoe word je vakbondsafgevaardigde?


Wat is de vakbondsafvaardiging?

Sinds 1971 - geboortejaar van cao nr. 5 - erkennen de werkgevers de aanwezigheid van de vakbonden in de onderneming.

De vakbondsafvaardiging vertegenwoordigt alleen werknemers die bij een vakbond aangesloten zijn. De afvaardiging kan op een onafhankelijke wijze haar beleid bepalen, eisen stellen en onderhandelen met de werkgever.

Wat is het verschil met de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (CPBW)?

Er is een verschil inzake samenstelling.

De OR en het CPBW tellen vertegenwoordigers van werkgevers én vertegenwoordigers van alle werknemers. CPBW en OR zijn overlegorganen, vandaar hun specifieke samenstelling.

Een vakbondsafvaardiging daarentegen vertegenwoordigt de werknemers van het bedrijf die lid zijn van een vakbond.

Wanneer mag je een vakbondsafvaardiging oprichten?

In het bedrijf moet een minimum aantal werknemers aan de slag zijn.

Bovendien moet er een minimum aantal aanvragen zijn om een vakbondsafvaardiging op te richten. Die minima variëren per sector.

Kan een vakbondsafvaardiging zo maar doen wat ze wil?

Neen.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) regelen het gedrag van de vakbondsafvaardiging. De algemene bevoegdheden van deze afvaardiging, de oprichting en de samenstelling ervan worden in grote lijnen bepaald door een interprofessionele cao, nl. cao nr. 5.

Sectorale cao’s en bedrijfs-cao’s voegen aan de algemene bevoegdheden meer details toe.

Waarop slaan die algemene bevoegdheden van de vakbondsafvaardiging?

De vakbondsafvaardiging is bevoegd voor:

  • de arbeidsverhoudingen in de onderneming
  • de onderhandelingen met de werkgever
  • de controle op de naleving van de sociale wetgeving, cao‘s, het arbeidsreglement en individuele arbeidsovereenkomsten (het arbeidscontract)
  • de dienstverlening, voorlichting, onthaal en informatie voor werknemers.

Wie maakt deel uit van de vakbondsafvaardiging?

De samenstelling wordt geregeld door de sectorale cao’s, soms aangevuld door bedrijfs-cao’s.

Het aantal werknemers is van tel, alsook de samenstelling van de werknemersgroep - arbeiders/bedienden – en de verdeelsleutel tussen de vakbonden.

Hoe word je vakbondsafgevaardigde?

Om het kort te houden:

  • Je moet als werknemer lid zijn van een erkende vakbond.
  • Je wordt verkozen – via syndicale verkiezingen, niet te verwarren met sociale verkiezingen.
  • Of je wordt aangeduid door je vakbond.

Hoe zit dat met kmo’s?

Een kmo met minder dan 100 werknemers heeft geen Ondernemingsraad (OR).Hier neemt de vakbondsafvaardiging een aantal OR-bevoegdheden over - al naargelang de sector. Een aantal taken neemt ze sowieso over.

Telt het bedrijf minder dan 50 werknemers, dan is er ook geen CPBW: hier neemt de vakbondsafvaardiging alle bevoegdheden van het CPBW over.

Zoek op trefwoord

CAO CPBW delegees OR