Politieke democratie

Wat is politiek? Doen vakbonden aan politiek? Wat is democratie?


Wat is politiek?

Politiek - ruim genomen - heeft met samenleven te maken.

Zet twee mensen op een eiland en je hebt politiek: ze moeten afspraken maken over hun samenleving.

Het ‘hoe’ van hun regelingen steunt op waarden (ideologie), op voorstellingen van waar naartoe ze willen streven.

Politiek in beperkte zin

Politiek in beperkte zin - ‘de’ politiek - slaat op de activiteiten van een aantal instellingen.

  • Instellingen die regels voorstellen en kiezen: de taak van parlementen, provincie- en gemeenteraden.
  • De uitvoering ervan wordt omgezet in beleidsmaatregelen. De job van de regeringen (federaal, gewestelijk), provinciebesturen, colleges van burgemeester en schepenen, en hun administraties.

Waarover maken we politieke afspraken?

Over de wekelijkse arbeidsduur voor werknemers, het gewicht en de prijs van een huishoudbrood, rechts rijden in het verkeer, …, stelen is srafbaar, wie ‘braaf’ is krijgt strafvermindering, België is een nationale staat, …

Noem iets en er bestaat een afspraak over. Maar niet alle afspraken worden ervaren als politiek.

Wat is de inhoud van de politiek?

Waarover zou de politiek zich moeten ontfermen? Dat bepalen is een politieke beslissing.

Er kan afgesproken worden om zo weinig mogelijk regels te ontwerpen, om zoveel mogelijk over te laten aan de mensen en hun organisaties, of juist niet.

Vandaar een klassiek liberale inhoud - de burgermaatschappij moet zoveel mogelijk vrij zijn van overheidsbelemmeringen - of een meer socialistische inkleuring met nadruk op de rol van de overheid.

Doen vakbonden aan politiek?

Ja, in de brede zin van het woord.

Immers, de vakbonden zijn niet rechtstreeks aanwezig in de politieke instellingen die het beleid maken. Maar we willen wel invloed uitoefenen op die domeinen waar wij als vakbond mee bezig zijn.

Wat is democratie?

Democratie is een manier om de regels te maken waarmee wij vorm geven aan onze samenleving.

Een democratische werkwijze volgen betekent dat alle betrokkenen op een of andere manier de wijze waarop regels tot stand komen kunnen beïnvloeden.

Wat is vertegenwoordigersdemocratie?

In moderne democratieën met miljoenen inwoners is het niet mogelijk om iedereen op elk moment zijn zegje te laten doen.

Vandaar de zogenaamde vertegenwoordigersdemocratie. Wij verkiezen op geregelde tijdstippen vertegenwoordigers die in onze naam het beleid moeten maken en uitvoeren.

Welke rol spelen partijen?

Politieke partijen vormen de voornaamste brug tussen de vertegenwoordigers van het volk en de mensen.Een brug die vaak te kort is.

Die partijen zijn de (georganiseerde) uitdrukking van de talrijke ideeën en politieke stromingen op een bepaald ogenblik in de samenleving.

Sommige ideeën hebben een lange geschiedenis. De socialistische, bijvoorbeeld.

Hebben partijen en vakbonden wat met elkaar?

Beiden staan voor andere verantwoordelijkheden.

Vakbonden willen in de eerste plaats zo goed mogelijk de belangen van hun leden verdedigen. Door acties en overleg proberen zij invloed uit te oefenen op de politiek in brede zin. Maar wij maken geen deel uit van de politieke beslissingsorganen (parlement enz), van de politiek in beperkte zin.

Daarentegen maken vertegenwoordigers van politieke partijen wel deel uit van de politieke macht. Toch delen socialistische vakbond en socialistische partij wat: de tafel, niet het bed.

Zoek op trefwoord

democratie