Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Wat is het CPBW? Waarover beslist het CPBW? Heb je in elk bedrijf een CPBW?


Wat is het CPBW?

Het CPBW - kortweg Preventiecomité (vroeger bekend als Comité voor Veiligheid en Gezondheid) - is een overlegorgaan, net zoals de Ondernemingsraad.

Niet te verwarren met Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk: die leveren een service aan het bedrijf.

Wat is het werkterrein van het CPBW?

De veiligheid en gezondheid van de werknemers - dus het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten - en ook het milieu binnen en buiten de onderneming.

Waarover beslist het CPBW?

Over een beperkt aantal aangelegenheden.

Onder meer over de preventieadviseur van de Interne Dienst (minimumprestaties, aanstelling, vervanging) en van de Externe Dienst (vervanging adviseur). Verder richt het CPBW een ‘beperkte afvaaardiging’ op, een mobiele brigade voor noodgevallen.

Wat controleert het CPBW?

  • de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk
  • de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan (GPP) en het Jaarlijks Actieplan (JAP)
  • het milieubeleid van de werkgever
  • de werkzaamheden van de Interne en Externe Dienst voor Preventie.

Verder spoort het CPBW risico‘s op. Het CPBW moedigt ook een beter beleid en uitvoering ervan aan.

Waarover geeft het CPBW advies?

  • het jaarlijks Actieplan (JAP): de jaarlijkse opvolging en uitwerking van het vijfjaren preventieplan
  • de keuze, aankoop, onderhoud van beschermingsmiddelen
  • de samenstelling van de Interne Dienst en de taakverdeling tussen de Interne en Externe Dienst voor Preventie verleent het Comité advies
  • de opdrachten die aan de Externe Dienst worden toevertrouwd.

Waarover krijgt het preventiecomité informatie?

Over alles waarover het advies verstrekt, dat spreekt vanzelf, maar ook over milieu-aspecten.

Wat doet het CPBW nog?

Nieuwe werknemers onthalen en ook individuele klachten over veiligheid en gezondheid onderzoeken.

Heb je in elk bedrijf een CPBW?

Elk privébedrijf met gemiddeld 50 of meer werknemers moet een CPBW oprichten.

Wat als mijn bedrijf minder dan 50 werknemers telt?

In dat geval neemt de vakbondsafvaardiging die taken voor zijn rekening. Als er een is.

En de overheidsdiensten?

Overheidsdiensten kennen geen Ondernemingsraad (OR), maar hebben eigen overlegorganen: onderhandelings- en overlegcomités. Meer info bij ACOD.

Wie zit in het CPBW?

Het CPBW bestaat uit

  • een afvaardiging van de werkgevers - die is aangeduid
  • een afvaardiging van de werknemers, verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

Beide afvaardigingen tellen evenveel leden (paritaire samenstelling).

Geen raad zonder een voorzitter en een secretaris. Tel daarbij deskundigen, met enkel een raadgevende stem. Op uitnodiging - en mits onderlinge toestemming - kunnen mensen van buiten het CPBW deelnemen aan een vergadering.

Belang voor de vakbond?

De wetten en reglementen ‘ter voorkoming en bescherming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ zijn strikte minimumregels. Het kan ongetwijfeld beter.

Via het CPBW kan de vakbond het preventiebeleid volgen en adviezen formuleren.

Andere sites

Zoek op trefwoord

CPBW