Ondernemingsraad (OR)

Wat is de Ondernemingsraad? Doet de OR meer dan overleggen? Waarover beslist de OR?


Wat is de Ondernemingsraad?

De OR is een overlegorgaan met een ruim werkterrein: het economisch, financieel en personeelsbeleid van de onderneming.

Klinkt abstract, maar denk aan werkdruk, flexibiliteit, mobiliteit, opleiding, de jaarlijkse vakantieregeling, collectief ontslag, … geen gebrek aan thema’s.

Doet de OR meer dan overleggen?

 • De OR mag ook beslissen over een beperkt aantal onderwerpen.
 • Verder geeft de OR de werkgever advies over een aantal initiatieven.
 • De OR moet de toepassing van de sociale en industriële wetgeving controleren.
 • Ook krijgt de OR informatie, bovenal over de tewerkstelling, alsook over de economische en de financiële toestand van het bedrijf (EFI).

Waarover beslist de OR?

De OR beslist over

 •  het reglement van interne orde van de OR
 • de inhoud van het arbeidsreglement
 • de jaarlijkse vakantie en de betaalde feestdagen
 • het beheer van sociale kassen
 • de collectieve planning van betaald educatief verlof
 • bepaalde procedurekwesties rond sociale verkiezingen
 • de criteria van afdanking en heraanwerving
 • de voordracht van de bedrijfsrevisor.

Goedkeuring gebeurt bij eenparigheid.

Wat controleert de OR?

De OR controleert de toepassing van de sociale en industriële wetgeving:

 • steun voor investeringen
 • tewerkstelling
 • opleiding

Waarover geeft de OR advies?

De wet verplicht de werkgever de OR om advies te vragen voor onder meer:

 • het onthaal van nieuwe werknemers
 • opleidingsplannen
 • collectief ontslag
 • invoering van nieuwe technologieën
 • aanvullende pensioenregeling
 • tijdelijke contracten en interims
 • bedrijfsvervoerplannen.

Advies vragen betekent niet advies volgen.

Heb je in elk bedrijf een OR?

Een privé bedrijf met 100 of meer werknemers moet een OR oprichten.

En de overheid?

Overheidsdiensten kennen geen OR, maar hebben eigen overlegorganen: onderhandelings- en overlegcomités. Meer info bij ACOD.

Wie zit in de OR?

De OR bestaat uit

 • een afvaardiging van de werkgevers – die zijn aangeduid
 • een afvaardiging van de werknemers, verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

Beide afvaardigingen tellen evenveel vertegenwoordigers. De OR is dus een paritair overlegorgaan.

Er is een voorzitter en een secretaris. Op uitnodiging verstrekken deskundigen advies of geven toelichting. Zo moet bijvoorbeeld de bedrijfsrevisor op de vergadering voor de jaarlijkse economische en financiële informatie (EFI) woord en uitleg geven.

Belang voor de vakbond?

De OR is het orgaan bij uitstek om als vakbond inbreng te hebben in het beleid van de onderneming.

Wat is een Europese Ondernemingsraad?

Wanneer het bedrijf deel uitmaakt van een multinationale onderneming, kan onderhandeld worden over een overkoepelend orgaan voor alle ondernemingen van de multinational. Alle bevoegdheden worden bepaald via deze onderhandelingen.

Kortom, er is geen verplichting tot oprichting van een Europese OR en bevoegdheden liggen niet wettelijk vast.

Zoek op trefwoord

EFI OR