Reactie op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering

29/09/2009 Persbericht - Minister-President Kris Peeters maakte op 28 september 2009 de begrotingsplannen bekend van de nieuwe Vlaamse regering. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op om van de verdere invulling van deze begrotingsdoelstellingen geen lineaire besparingoperatie te maken.


Ze eisen daarentegen om:

  • werk maximaal te ontzien in het kader van de besparingen;
  • de rechtszekerheid van verenigingen te handhaven;
  • efficiëntiewinsten te zoeken in overleg en met zorg voor het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • ook werk te maken van nieuwe inkomsten.

Begrotingsplannen

Minister-president Kris Peeters maakte op 28 september 2009 in het Vlaams Parlement de ruwe begrotingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering bekend voor de rest van 2009 (begrotingscontrole) en voor 2010 (en de volgende jaren).

Kennelijk is het nu aan de verschillende ministers en departementen om dit concreet te vertalen.

Besparingen

De vakbonden stellen vast dat de beleidsverklaring een aantal heel positieve beleidsvoornemens aankondigt.

Meer bepaald worden een aantal extra’s voorzien voor kinderopvang, de sector personen met een handicap en voor een investerings- en werkgelegenheidsplan.

De beleidsruimte voor deze en enkele andere beleidsinitiatieven verbleekt evenwel wanneer men daar de cijfers van voorgenomen besparingen tegenover stelt: 200 miljoen in 2009 en 1600 miljoen in 2010!

Onze eisen

De vakbonden zijn meer dan bezorgd over de impact van een besparingsplan van dergelijke omvang. Van een lineaire besparingsoperatie kan geen sprake zijn. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB eisen dan ook dat:

Werk maximaal wordt ontzien:

Het kan niet dat er op een ogenblik dat de arbeidsmarkt er bijzonder slecht voorstaat, bespaard wordt op begeleiding, opleiding, jobs of tewerkstellingsprojecten. Ook besparen op onderwijs ondergraaft het inzetten op talentontwikkeling.

Dit zou in tegenspraak zijn met het regeerakkoord en met de beleidsverklaring zelf. Het aangekondigde werkgelegenheidsplan dat met de sociale partners zal worden onderhandeld kan geen reparatie-akkoord zijn!

Effecten op tewerkstelling in kaart brengen:

Het werkgelegenheidseffect van de besparingen binnen de verschillende beleidsdomeinen, zowel direct als indirect, moet in kaart worden gebracht en worden opgevolgd via monitoring en verslaggeving aan het parlement. 

Geen ondoordachte besparingen op subsidies in de sociale en culturele sectoren:

Er kan geen sprake zijn van eenzijdige aanpassingen van contractuele afspraken. De rechtszekerheid van sociale en culturele initiatieven mag niet in het gedrang komen. Beleidsvernieuwende initiatieven mogen evenmin op de helling komen.

Efficiëntie moet leiden tot betere kwaliteit:

In het Pact 2020 dat de regering met de sociale partners heeft afgesloten staat letterlijk dat "efficiëntiewinst moet toelaten de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en ondernemingen sterk te verbeteren".

Zoals het pact ook voorschrijft, moet dit het voorwerp zijn van "overleg met de belangrijkste stakeholders op alle betrokken niveaus”.

Een debat ten gronde over nieuwe inkomsten:

De uitdagingen zijn van dergelijke omvang dat er ook nieuwe inkomsten moeten worden aangeboord. De beleidsmakers op Vlaams niveau lijken dit uit de weg te gaan.

Fiscale autonomie houdt ook in dat men nieuwe inkomsten kan aanboren en ook op het regionaal niveau een bijdrage kan leveren tot een meer rechtvaardige inkomensverdeling via:

    • een aanpassing van successierechten,
    • differentiëring schenkingsrechten,
    • meer progressief maken van registratierechten…

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

begroting Septemberverklaring