Vlaams regeerakkoord 2009-2014

09/07/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB zijn tevreden met de sociale accenten in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, maar zijn bezorgd over besparingen, de Vlaamse kinderbijslag en de hospitalisatieverzekering.


Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hebben het nieuwe regeerakkoord getoetst aan hun memoranda en eigen prioriteiten voor een nieuwe Vlaamse regering.

Deze beoordeling is voorlopig en handelt enkel over de hoofdlijnen. Vooral over het financiële plaatje is er op dit ogenblik nog onvoldoende duidelijkheid, met name over:

  • de concrete besparingen die de regering zal doorvoeren,
  • de verdeling van eventuele beleidsruimte over de verschillende beleidsprioriteiten,
  • en de ruimte voor sociale programmatie in de Vlaamse openbare sector, het onderwijs en de non-profitsectoren.

Sociale accenten

ACV, ABVV en ACLVB verwelkomen de aandacht in het regeerakkoord voor sociale accenten zoals:

de prioriteit voor werk: Een werkgelegenheidsconferentie in het najaar moet van meet af aan een stevige impuls geven aan het werkgelegenheidsbeleid;

de aandacht voor het sociaal overleg:  Via overleg in het VESOC over sociale én economische maatregelen, via sectoroverleg, via tweejaarlijks overleg met de RESOC’s over de uitvoering van de streekpacten, via het aanmoedigen van sociaal overleg op ondernemingsniveau rond competentiebeleid, sociale innovatie, gezinsvriendelijke organisatie, diversiteit, …

de versterking van het diversiteitsbeleid o.m. via overheidsopdrachten en subsidies;

het behoud van de focus op inspanningsverbintenissen in het kader van inburgeringsbeleid; 

de versterking van de sociale economie en de aandacht voor kansengroepen op de arbeidsmarkt; 

een sterke sociale agenda met speerpunten als de uitbouw van de kinderopvang, uitbouw thuiszorg gekoppeld aan demografische ontwikkeling, maximumfactuur thuiszorg en rusthuis, versterkte schooltoelagen, bijkomende sociale woningen, uitbreiding van het stelsel van huursubsidies, streven naar een verzekering gewaarborgd wonen voor huurders;

de voortzetting van een ambitieus gelijkekansenbeleid in het onderwijs en aandacht voor EVC, ook bij de overheid; 

het beperken van de Vlaamse jobkorting tot werknemers met een laag inkomen;

de investeringen in innovatie en in een groene economie, waaronder investeringen in toekomstige speerpuntdomeinen en grote projecten voor maatschappelijke vernieuwing, de ‘vertramming’ van het openbaar vervoer, investeringen in groene energieproductie en energiebesparing, innovatieve aanbestedingen;

de aandacht voor de verdere uitbouw van een sectoraal industrieel beleid in Vlaanderen.

Hiaten

ACLVB, ACV en ABVV zien ook een aantal hiaten:

hoewel er veel aandacht gaat naar het stimuleren van ondernemerschap, is er weinig aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien is het onduidelijk in hoever de vereenvoudiging van procedures en vergunningen een evenwichtige besluitvorming garandeert;

we herinneren eraan dat de VESOC-consensus over preventief bedrijfsbeleid ook garanties inhoudt voor het werknemersinitiatief;

we missen een stevige impuls voor een duurzaam woon-werkverkeer via o.a. de uitbouw van een derdebetalerssysteem voor bus en tram;

de strijd tegen armoede heet een prioriteit te zijn, maar we missen structurele maatregelen als een armoedetoets en de koppeling tussen armoedebestrijding en jobs, ook in de sociale economie;

we missen een expliciete verwijzing naar een nieuw sociaal akkoord in de non- profitsector (Vlaams Intersectoraal akkoord), het onderwijs en de openbare diensten.

Ernstige vragen

ABVV, ACV en ACLVB stellen zich wel nog ernstige vragen bij:

De voorstellen over de Vlaamse begroting en de besparingen op korte termijn:

ABVV, ACV en ACLVB vragen een slim begrotingsbeleid waarbij de budgettaire inspanningen ten gevolge van de economische crisis in de eerste jaren van de legislatuur voldoende gespreid worden.

Een begrotingsevenwicht nastreven is een terechte bekommernis, maar moet volgens een tijdspad gebeuren waarbij voldoende beleidsinitiatieven kunnen genomen worden op de korte termijn.

We vragen bij de zoektocht naar besparingen te mikken op uitgaven die geen direct noch indirect effect hebben op de tewerkstelling en het functioneren van de openbare diensten.

Een beleid gericht op efficiëntiewinsten moet wat ons betreft ook in het teken staan van kwaliteit en moet het resultaat zijn van overleg zoals in het Pact 2020 werd afgesproken.

Daarnaast willen we dat er wordt gezocht naar nieuwe inkomsten. Met uitzondering van de kilometerheffing voor vrachtwagens ontbreekt elke verwijzing naar nieuwe inkomsten. We vragen een debat over een meer rechtvaardige, progressieve fiscaliteit in Vlaanderen, waarbij ook vermogen voldoende bijdraagt;

De creatie van een aanvullende Vlaamse kinderbijslag en een Vlaamse hospitalisatieverzekering:

Gegeven de budgettaire uitdagingen die zich stellen, kan dit vandaag niet de prioriteit zijn. De uitbreiding van sociale voordelen voor Vlamingen is op zich een goede zaak, maar het huidige stelsel van studietoelagen en zorgverzekering bieden vandaag al voldoende ruimte voor verdere verbeteringen.

De sociale zekerheid moet voor ons federaal blijven.

De aanpak van de staatshervorming:

De techniek van het inroepen van belangenconflicten en van het maximaal gebruik maken van de “eigen” bevoegdheden kan de politieke verhoudingen in dit land verzieken.

Besluit

Het nieuwe regeerakkoord vormt een aanzet voor een stevig sociaal-economisch beleid.

We dringen er op aan dat het Vlaamse beleid in overleg en in samenwerking met de sociale partners vorm wordt gegeven.

ACV, ACLVB en ABVV staan klaar om hier de volgende vijf jaar voluit aan mee te werken.

Lees ook

Zoek op trefwoord

regeerakkoord