sp.a-voorstellen sporen onvoldoende met solidariteitsprincipes

01/07/2008 Persbericht - De sp.a maakte haar voorstellen bekend over de staatshervorming. Het Vlaams ABVV kan zich in een aantal uitgangspunten terugvinden. Een aantal voorstellen zijn voor ons echter niet aanvaardbaar, omdat ze in strijd zijn met onze solidariteitsprincipes.


Reactie Vlaams ABVV op sp.a-nota ‘Een sociale staatshervorming’

De sp.a-nota heeft als verdienste dat de staatshervorming wordt gesitueerd binnen een ruimere visie over de sociale kerntaken van de onderscheiden overheden:

 • Sociale bescherming (sociale zekerheid) komt in hoofdzaak toe aan de federale overheid,
 • sociale investeringen (onderwijs, economie, …) in hoofdzaak aan de gewesten en de gemeenschappen.

Ook een aantal uitgangspunten onderschrijven we volledig, zoals:

 • het behoud van de inter-persoonlijke solidariteit,
 • het respect voor het sociaal overleg
 • en het radicaal afwijzen van pistes zoals de regionalisering van de vennootschapsbelasting.

Waarmee we het echter absoluut niet eens zijn:

 • de feitelijke overheveling van RVA naar VDAB, van de sanctiebevoegdheid over de beschikbaarheid van werkzoekenden, omdat werkzoekenden niet gebaat zijn met een al te grote vermenging van begeleiding en sanctionering en omdat dit afbreuk doet aan het verzekeringsprincipe van de werkloosheidsreglementering.
 • de resultaatsgebonden impulsfinanciering wanneer dit “gebaseerd is op het aantal werklozen en bruggepensioneerden. Dat zou betekenen dat de gewesten een impulsfinanciering krijgen, proportioneel aan de duurzame daling van de werkloosheid en het aantal bruggepensioneerden”.
  Dit houdt namelijk sociale risico’s in, zoals het verder inperken van het brugpensioen als sociaal vangnet en het verscherpen van de sancties ten aanzien van werklozen.
 • de overdracht van loonlastverminderingen voor specifieke doelgroepen omdat niet wordt verduidelijkt binnen welk federaal kader dit gebeurt (aangezien er gebruik wordt gemaakt van RSZ-middelen).
 • de overheveling van een aantal wezenlijke bevoegdheden over uitzendarbeid (motieven) en begeleidingsmaatregelen bij herstructureringen (goedkeuring sociale plannen), omdat dit een impact dreigt te hebben op de collectieve bescherming van werknemers en dus ingrijpt op het federaal arbeidsrecht en het collectief sociaal overleg.

We rekenen er op dat de sp.a haar voorstellen verder bijstuurt. Als de staatshervorming op het sociale terrein komt, is dit een aangelegenheid waar we als vakbond onze zeg in moeten hebben.

Andere sites

Zoek op trefwoord

solidariteit