Vakbonden reageren op Septemberverklaring 2007

24.09.2007 - In een gezamenlijke reactie plaatsen de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB kritische kanttekeningen bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. "Het beleid moet meer in het teken staan van participatie."


Vlaams ABVV, ACV en ACLVB verwelkomen de sociaal-economische ambities en de actiegerichtheid van de Vlaamse regering, maar willen dat deze acties in het teken staan van participatie: participatie van alle Vlamingen op alle maatschappelijke domeinen én een beleid dat vorm krijgt via participatie van het middenveld en de sociale partners.

We stellen vast dat deze regering niet denkt aan uitbollen, maar integendeel een verhaal brengt vol van ambities en toekomstplannen. De sociaal- economische actualiteit toont voldoende aan dat het inderdaad niet gepast is om stil te zitten en dat de regering dit laatste volle jaar moet benutten om een sterk beleid te voeren.

Wij willen alvast dat de volgende ambities worden waar gemaakt:

1. ‘Iedereen mee’

Het moet de ambitie zijn om iedereen te laten deelnemen aan de welvaart.

We ondersteunen de grote aandacht voor talentontwikkeling, voor het terugdringen van financiële drempels in onderwijs en in de zorg, voor inburgering en voor armoedebestrijding. Ook op dit vlak moeten we tot de top behoren.

Dit betekent dat:

 • Meer mensen, maar in het bijzonder kansengroepen, moeten kunnen deelnemen aan levenslang en levensbreed leren. De decretaal gecreëerde administratieve en financiële drempels moeten weggewerkt worden.
 • Meer inspanningen voor de realisatie van een hogere en meer succesvolle participatie van kansengroepen aan het onderwijs, te beginnen vanaf het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs.
 • Er niet alleen aandacht gaat naar de arbeidsmarktparticipatie van ouderen, maar ook naar de inschakeling van allochtonen en personen met een arbeidshandicap.
 • De verdieping van de sluitende aanpak gepaard gaat met bijkomende plaatsen in de sociale economie en met bijkomende ondersteuning vanuit de welzijnssector voor werkzoekenden met niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen.
 • in het kader van de toenemende activering meer middelen en aandacht gaan naar het wegwerken van de drempels die (her)inschakeling belemmeren: mobiliteit, kinderopvang, zorgproblematiek, medische en psychologische problemen, taal en geletterdheid.
 • Verplichte inburgering van oudkomers enkel kan in het kader van een traject naar werk.
 • Lastenverlaging selectief moet zijn en vooral ten goede komen van de lage inkomens. Zo moet de fiscale korting op de personenbelasting selectief gericht blijven op het wegwerken van de werkloosheidsval. ABVV, ACV en ACLVB pleiten ervoor om de uitbreiding van de fiscale korting naar alle Vlaamse werknemers vanaf 2009 niet door te voeren en wensen hierover het gesprek aan te gaan met de Vlaamse regering.
 • Het fiscaal pact dat met de gemeenten zal worden afgesloten ook de werknemers ten goede komt, onder meer door voordelen op gemeentelijk niveau uit te breiden tot rechthebbenden van het OMNIO-statuut en door investeringen en lokale werkgelegenheid te stimuleren. De uitwerking van het fiscaal pact moet passen in een globale aanpak van de financiering van de lokale overheden en met respect voor de fiscale autonomie van de lokale besturen.
 • Toekomstige begrotingsoverschotten niet alleen worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, maar ook worden voorbehouden voor investeringen in talentontwikkeling.

2. ‘In dialoog’

Het beleid moet vorm krijgen via overleg met alle stakeholders. Enkel op die manier zal het ook mobiliserend zijn en doorwerken op het terrein.

We verwachten dat: 

 • Vlaanderen in Actie niet verzandt in een groots mediagebeuren, maar wordt omgezet in concrete acties, aangestuurd vanuit het VESOC.
 • Het streekoverleg en de sociaal-economische streekontwikkeling door de regering actief ondersteund worden, onder meer met de Europese middelen, en vorm krijgen in samenwerking met de partners in de SERR’s en RESOC’s.

3. ‘Een offensief en duurzaam investeringsbeleid’

De Vlaamse werknemersorganisaties vragen expliciet de aandacht van de Vlaamse regering voor de recente bedrijfsherstructureringen in de industrie.

De opwaartse conjunctuur, de verlaging van de arbeidskosten en het organiseren van rondetafelconferenties voor de industrie hebben deze werkgelegenheidsdrama’s niet kunnen tegenhouden.

ABVV, ACV en ACLVB verwachten daarom dat de regering werk maakt van een coherent en offensief industrieel beleid, dat in staat is om nieuwe en duurzame jobs te crëeren. We ondersteunen de optie om verder te investeren in innovatie, in het saneren van brownfields, in energiebesparing, in openbaar vervoer, en om (eindelijk) een preventief bedrijfsbeleid te ontwikkelen.

We vragen dat:

 • Er niet alleen meer, maar vooral meer doelmatig wordt geïnvesteerd in O&O.
 • De Vlaamse overheid zich meer gaat toeleggen op het actief aantrekken van buitenlandse investeringen.
 • Er duidelijke doelstellingen worden geformuleerd inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling.
 • Duidelijk wordt gemaakt hoe de doelstellingen voor propere lucht in Vlaanderen tegen 2010 zullen gehaald worden en hoe en door wie de noodzakelijke inhaalbeweging inzake het waterbeleid zal gefinancierd worden.
 • Er een alternatief voor het wegenvignet wordt ontwikkeld.
 • Werkgevers aangezet worden om maatschappelijk verantwoord ondernemen op ruimere schaal in praktijk om te zetten.

4. ‘Met een performante overheid’

Terecht wordt de klemtoon ook gelegd op een krachtig bestuur en op de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en ondernemingen.

We verwachten dat:

 • De dienstverlening waar nuttig en nodig wordt uitgebreid en besparingen in de ambtenarij geen ideologische fetisj worden.
 • Men nu een voluntaristisch beleid voert met de vele sociaal-economische hefbomen waarover men als regio reeds beschikt en de nodige acties dus niet laat ondersneeuwen of vertragen door een debat over nieuwe bevoegdheden en extra autonomie.

Contact

 • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring