Korting vennootschapsbelasting: zoveelste losse flodder?

05/09/2006 - Het Vlaams ABVV vernam via de pers dat de verschillende regeringspartijen op Vlaams niveau een uitbreiding van de bevoegdheden van Vlaanderen vragen voor de vennootschapsbelasting.


Dat over dergelijk ingrijpende sociaal-economische  beleidskeuze niet het minste overleg is geweest met de sociale partners is op zich al merkwaardig. Dit pleidooi roept bovendien een aantal fundamentele bedenkingen op:

  • Op Europees niveau wordt er kritisch gereageerd op de belastingsconcurrentie, die veroorzaakt wordt door de Oost-Europese lidstaten, die met lage tarieven en vlaktaksen een kettingreactie van dalende tarieven voor de vennootschapsbelasting veroorzaken bij de andere lidstaten. De inkomsten van de lidstaten komen hierdoor onder druk te staan.
    Waarom wil men dan deze belastingsconcurrentie in eigen land nog  versterken door de verschillende gewesten tegen elkaar uit te spelen? De  recente voorbeelden van de registratie- en schenkingsrechten hebben  aangetoond dat, wanneer één gewest zijn tarieven verlaagt, de andere snel  volgen, en zo wordt een negatieve spiraal gestart.
  • Algemene lastenverlagingen zijn te algemeen en niet-sturend en hebben bijgevolg een hoog “deadweight”-effect. Dit principe wordt erkend op federaal niveau, waar we de laatste jaren vooral gerichte lastenverlagingen zien voor specifieke doelgroepen, met het argument dat deze doelmatiger zijn. Het is merkwaardig dat dezelfde partijen op een ander regeringsniveau zichzelf hierover tegenspreken.
  • We vragen ons af of dit idee een zoveelste losse flodder is. Eerst legt men de nadruk op het afschaffen of verminderen van resultaat-onafhankelijke belastingen (de zogenaamde pestbelastingen zoals belasting op drijfkracht en dergelijke) omdat dit onrechtvaardig zou zijn. Nu wil men ook de resultaat-afhankelijke belasting bij uitstek verlagen. Het is niet eenvoudig om in deze boodschappen een duidelijke lijn te vinden.

Het wordt dan ook hoog tijd dat de Vlaamse regering, in overleg met de sociale partners, een totaalvisie uitwerkt over hoe zij haar ondersteuning van bedrijven en haar fiscaal beleid ziet en wat daarbij haar doelstellingen zijn.

We hopen dat ze verder zullen gaan dan het louter verlagen van ondernemingskosten én we willen ook een duidelijk beeld krijgen van wat men uiteindelijk nog als de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven aanziet.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

vennootschapsbelasting