OOK EEN DOORSTART VOOR HET VLAAMSE SOCIAAL-ECONOMISCH OVERLEG?

10/07/06 - Vlaams ACV en ABVV hebben samen het plan “Vlaanderen in actie” van de Vlaamse regering beoordeeld. Daarbij zijn zij vooral geïnteresseerd in het pak, minder in de verpakking. Ze stellen met voldoening vast dat de regering vertrekt van de Vlaamse sociaal-economische troeven in plaats van een eenzijdig kostenverhaal. Voor een evenwichtig sociaal-economisch project, is echter ook een doorstart van het sociaal-economisch overleg nodig.


1. Het is een verademing eens een benadering van een Vlaams sociaal-economisch beleid aan te treffen:

• die niet vooral klaagt en zaagt over het gebrek aan sociaal-economische hefbomen en concreet nagaat wat  - gegeven de (ruime) Vlaamse bevoegdheden – kan;
• die economisch beleid niet herleidt tot ondoelmatig  uitdelen van subsidies en lastenverlagingen en tot  loonkostmatiging, maar vertrekt van de Vlaamse troeven (competenties, ligging, logistiek, middenveld);
• die tracht te vertrekken van de samenhang tussen economische, sociale en ecologische uitdagingen;
• die de dialoog beoogt met alle sociale partners en met het brede maatschappelijke middenveld.

2 De poging om economische, sociale en ecologische uitdagingen te verenigen kan echter bezwaarlijk geslaagd worden genoemd.

Daarvoor:
• is onvoldoende de band gemaakt met het Pact van Vilvoorde enerzijds en de Lissabonhervorming anderzijds;
• krijgen de werkgelegenheidsdoelstellingen en in het bijzonder het arbeidsmarktbeleid met het oog op de inschakeling van werklozen en kansengroepen onvoldoende aandacht;
• wordt de doelstelling van verbetering van de werkbaarheid ruim onvoldoende uitgewerkt;
• ontbreken essentiële hefbomen van een economisch beleid, inz.: industrieel beleid, economisch overheidsinitiatief, preventief bedrijfsbeleid…
• is het antwoord op de problemen van stijgende armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting nog ontoereikend.

3. Vlaams ABVV en ACV hopen via goed overleg tot een beter uitgebalanceerde visie te kunnen komen.

Ze vragen daartoe dat de verdere uitwerking niet chaotisch gebeurt in een wirwar van rondetafels, maar op transparante en gestructureerde wijze, met inschakeling van de bevoegde overleg- en adviesorganen, in het bijzonder het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité.

4. Ze missen daartoe in de overvloed aan ideeën en projecten prioriteiten en vernieuwing.

De najaarsdiscussies moeten vooral in het teken staan van:
• de uitwerking van een hernieuwde visie op de uitbouw van het levenslange leren, in het kader van het VESOC-overleg over de Competentieagenda 2010: deze mag niet eenzijdig worden herleid tot een debat over het opleidingsbeleid in de bedrijven, maar moet ook gaan over het eigen initiatief van de werknemers enerzijds en het competentiebeleid naar jongeren en werklozen anderzijds;
• de realisatie van de herwaardering van het alterend leren-werken, op basis van de reeds lang aangekondigde conceptnota;
• een toekomstgerichte, overkoepelende visie op het Vlaamse industrie- en innovatiebeleid, gebaseerd op strategische keuzes, in plaats van het ad hoc beleid met industriële rondetafels van vandaag;
• een grondige voorbereiding, in overleg met de sociale partners, van het ESF- en EFRO-beleid vanaf 2007;
• de Vlaamse omkadering van het overleg voor 2007-2008  in de sectoren en bedrijven rond werk (inz. voor jongeren), werkbaarheid, kinderopvang, diversiteit, competentieontwikkeling en innovatie.

Wat dit laatste betreft zijn Vlaams ACV en ABVV uitdrukkelijk vragende partij voor een nieuw Vlaams akkoord voor 2007-2008 in VESOC,  met een substantieel budget vanuit de Vlaamse regering en met eigen engagementen van het bedrijfsleven.

5. De nota bevat bij snelle lezing slechts enkele nieuwe beleidsaanzetten.

Vlaams ABVV en ACV zijn aangenaam verrast over het ambitieuze project inzake de opname van sociale en ecologische criteria in de overheidsopdrachten.
Daartegenover laken zij het de eenzijdige nadruk op besparingen bij de overheid en uitbesteding aan privé-actoren.    Ze willen in het bijzonder meer duidelijkheid over de optie om overheidstaken uit te besteden aan de vrije beroepen.
En laken de zware nadruk op minimalistische regelgeving, in het bijzonder in het milieubeleid.

6. Vlaams ABVV en ACV missen vooral een debat over de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Het wijst wel op de verminderde inspanningen van het Vlaamse bedrijfsleven in onderzoek, ontwikkeling en opleiding.    Maar vergoelijkt ze vooral.   In plaats van de bedrijven sterker voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

sociaal overleg