Discriminatie arbeidsmarkt beter aanpakken

Sociale partners en middenveld gaan discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt op een meer structurele manier aanpakken samen met de Vlaamse sociale inspectie. Daartoe ondertekenden ze op 26 oktober 2007 een intentieverklaring.


De Intentieverklaring

Tot de ondertekenaars behoren naast de vakbonden, ook de federatie van de uitzendsector Federgon, de VDAB, het Minderhedenforum en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Nu behandelt elke organisatie discriminatieklachten op haar eigen manier. De bedoeling van de intentieverklaring is dat al die organisaties met hun meldingen naar de sociale inspectie stappen. Die kan dan die klachten behandelen.

De intentieverklaring kwam tot stand onder impuls van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke na berichten over discriminatie in de interimsector.

Toespraak Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Hieronder kan u de toespraak lezen van Caroline Copers bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Het ABVV is er grote voorstander van dat elke vorm van discriminatie kordaat wordt aangepakt. Want discriminatie is nog steeds een feit: in ondernemingen en organisaties, maar ook bij de intermediairen op de arbeidsmarkt. En dit is maar het topje van de ijsberg. Want vaak blijft discriminatie verdoken, zwijgt het slachtoffer, uit angst of ontmoedigd, of bij gebrek aan kennis van zijn rechten. En ook al signaleert hij of zij wat hen is overkomen, vaak is het bijzonder moeilijk om te bewijzen dat er van discriminatie sprake is.

Als vakbond juichen we daarom elke stap toe op weg naar een betere antidiscriminatiewetgeving. Samen met de vertegenwoordigers van kansengroepen hebben we, naar aanleiding van dit laatste decreet, kenbaar gemaakt dat een degelijke bescherming van slachtoffer en getuigen én een verdeling van de bewijslast in deze materie een must is.

Maar ook een preventief beleid is cruciaal. De meeste van onze inspanningen zijn ook daarop gericht. We informeren, sensibiliseren, vormen en ondersteunen onze militanten en secretarissen over meer diversiteit op de werkvloer en we doen dit samen met onze diversiteitconsulenten.

Als vakbond hebben we niet op deze dag gewacht. We doen al heel wat om discriminatie te lijf te gaan. Sta me toe enkele voorbeelden te geven: 

  • We werken samen met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebstrijding bij de behandeling van klachten in het kader van een protocol;
  • We sensibiliseren onze militanten via allerlei instrumenten zoals de brochure ‘Discriminatie, neen bedankt!‘ of de ‘Checklist diversiteit‘;
  • We geven vorming aan de medewerkers van onze diensten sociaal recht;
  • We promoten de discriminatieclausule in het sectoraal overleg;
  • We wisselen kennis en knowhow uit via het Europese netwerk ‘Racism, Immigration and Trade Union‘.

De voorliggende intentieverklaring is voor ons dan ook vooral een engagement om:

  • onze inzet op dit terrein te versterken;
  • klachten beter te registreren;
  • onze inspanningen beter te coördineren met de inspectie,
  • maar ook intern tussen onze sectoren en gewestelijke afdelingen onderling.

Want als grote beweging en met onze talrijke vertegenwoordigers in de bedrijven, hebben we alle troeven in huis om hier dé speler op het terrein te zijn. Uiteraard hebben we ook de verantwoordelijkheid om deze rol waar te maken.

Wetten en decreten volstaan echter niet. Zonder een sterk handhavingsbeleid blijven deze vaak dode letter. Daar is in de eerste plaats politieke wil voor nodig. Politieke wil is één zaak. De instrumenten om op te treden een andere. Precies daarom zijn we verheugd met de versterking van de inspectie en vooral met de voorliggende intentieverklaring om de samenwerking tussen alle spelers met die inspectie te versterken.

Het ABVV zet dan ook met veel overtuiging en engagement zijn handtekening onder dit protocol.

Downloads

Zoek op trefwoord

arbeidsmarkt discriminatie