Een nieuwe, maar valse, start voor invoegbedrijven door gebrek aan geld!

15/07/05 - De minister van sociale economie, Kathleen van Brempt, organiseerde in het voorjaar een maatschappelijk debat over de thematiek van invoegbedrijven. Dit zijn bedrijven die werklozen (kansengroepen) aanwerven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en in ruil hiervoor een loonsubsidie krijgen. Dit debat leidde uiteindelijk naar een nieuwe regelgeving inzake invoegbedrijven; regelgeving die door de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 10 mei ll.


Een nieuwe start met een betere wetgeving

Het Vlaams ABVV uit al jaren kritiek op de regelgeving inzake invoegbedrijven. Onder de oude wetgeving werd immers niet gecontroleerd of de ondernemingen zich maatschappelijk verantwoord gedroegen. Hierdoor werden bedrijven erkend die het bijvoorbeeld niet zo nauw namen met de arbeidsvoorwaarden. Praktijken gaande van hoge flexibiliteiteisen, uitbetalen van de laagst mogelijke lonen door toepassing van het slechtst mogelijk paritair comité, ontslag van werknemers zonder dat de werkgever in een outplacement of alternatieve tewerkstelling voorzag tot en met het gebrek aan opleiding en het begeleiden van het personeel, kwamen geregeld voor.
 Al te vaak beperkte de maatschappelijk meerwaarde van sociale economiebedrijven zich ook tot het louter tewerkstellen van werklozen, die bovendien maar één dag werkloos moesten zijn indien ze enkel een diploma lager secundair onderwijs hadden.  

Voortaan zullen invoegbedrijven aan strengere erkenningcriteria onderworpen worden. Bovendien zullen ze enkel loonsubsidies krijgen indien ze personen tewerkstellen die minimum 6 maanden inactief zijn, m.a.w. die groep werklozen die  moeilijk een job vinden.  Daarnaast zullen de bedrijven moeten bewijzen dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn en zullen blijven. Eén of meerdere verantwoorde aspecten zoals diversiteit, loopbaanbegeleiding, opleidingen, loonbeleid, veiligheid en gezondheid, sociaal overleg, milieuzorg moeten door de betrokken onderneming in haar beleid opgenomen zijn.

Uiteraard zal binnen de grenzen van het budget gekozen worden voor die bedrijven die de hoogste totaalscore inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben. 
 
Een valse start bij gebrek aan budget

Tot op heden bestaan er 128 invoegbedrijven met een totale tewerkstellingscreatie van 2.930 full time equivalenten. 

Vandaag liggen nog 119 invoegdossiers te wachten op een erkenning. In totaal kan dit 1.250 nieuwe jobs opleveren, maar door een gebrek aan financiële middelen kan er geen enkel dossier meer erkend worden! 
Pas in 2008 (!)  zouden hiervoor opnieuw middelen vrijkomen.

Oproep voor bijkomende middelen sociale economie

Het Vlaams ABVV vindt het onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering en de minister van Sociale economie, Kathleen Van Brempt, zouden wachten tot 2008 om deze jobs in te vullen. 

Het ABVV dringt er dan ook op aan dat de Vlaamse regering in haar meerjarenbegroting geld vrijmaakt voor de invoegeconomie zodat die 1.250 jobs vanaf september kunnen ingevuld worden.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

invoegbedrijven