Tewerkstelling van allochtonen: niet langer vrijblijvend

Reactie Vlaams ABVV op uitspraak Minister Vande Lanotte

10/09/02 - Minister Vande Lanotte wil werkgevers verplichten om allochtonen in dienst te nemen; de allochtonen van hun kant moeten bereid zijn (taal)opleidingen te volgen. Het Vlaams ABVV pleit voor een veralgemening van positieve actieplannen of beter nog diversiteitsplannen, via overleg als het kan, bij wet als het moet. De Vlaamse overheid moet een sluitend aanbod inzake taalopleidingen garanderen, wat extra-budgetten veronderstelt in 2003.


Vice–premier Vande Lanotte heeft een punt wanneer hij stelt dat we de discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt niet kunnen toelaten. De werkloosheidgraad van allochtonen blijft een veelvoud van de werkloosheidsgraad bij de autochtone bevolking.
Dit heeft veel te maken met discriminatie bij aanwerving, vooral van werkzoekenden van Maghrebijnse of Turkse afkomst.
Dit betekent niet dat de overheid en de sociale partners tot nu bij de pakken zijn blijven zitten. In het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité worden sinds 1998 concrete afspraken gemaakt. Tussen 1999 en 2001 werden in een 300-tal bedrijven en organisaties, concrete diversiteitsprojecten opgestart. Maar het spreekt voor zich dat we op die manier nooit tot een evenredige participatie komen tegen 2010, zoals afgesproken werd in het Pact van Vilvoorde.

Als Vlaams ABVV pleiten we daarom voor een veralgemening van diversiteitsplannen. Alle ondernemingen en organisaties moeten een diversiteitsplan opmaken en onderhandelen met de werknemersvertegenwoordigers. Zo’n plan moet een concrete doelstelling bevatten rond instroom en doorstroom van de kansengroepen (allochtonen, arbeidsgehandicapten, ouderen, gelijke kansen mannen/vrouwen).

Dit gebeurt best via overleg. Maar indien er op dit vlak geen echte doorbraak gerealiseerd wordt tijdens de federale, regionale en sectorale onderhandelingen voor 2003/2004, dan is het aan het beleid om de fakkel over te nemen.

Van de overheid verwachten we dat ze een sluitend aanbod inzake taalopleidingen garandeert, niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor de allochtonen die reeds geruime tijd in ons land verblijven. Dit moet nu aangekaart worden, bij de opmaak van de begroting voor 2003.

Het spreekt voor zich dat alle werkzoekenden positief moeten meewerken aan (taal)opleidingen in het kader van een trajectbegeleiding naar werk. Dit is nu reeds het geval en vereist dus geen bijkomende reglementitis.

Ook als vakbond willen we een tandje bijsteken. Vooruitgang in dit dossier kan immers maar geboekt worden, mits een voldoende draagvlak op de werkvloer zelf bestaat.