Minister Ceysens wil belastingadviseurs voor 50% subsidiëren

25/02/04 - De Vlaamse regering besliste in februari 2003 om bedrijven die gespecialiseerd advies vragen bij een door de Raad voor Consultancy erkende adviesinstelling, financieel te steunen door middel van adviescheques.


Zowel vennootschappen als zelfstandigen kunnen zo’n advies vragen.
Dergelijke adviezen zouden voortaan voor 50% gesubsidieerd worden door de overheid.  Een totaal budget van ca. 6 miljoen euro werd hiervoor uitgetrokken. 
De Raad voor Consultancy, die instaat voor de erkenning van de adviesinstellingen, werd in  september 2003 geïnstalleerd en ook de vakbonden hebben hierin een vertegenwoordiger. 

Tot zover geen probleem, maar….

Minister Ceysens doet voortaan zelf het werk van de experten

De Vlaamse Minister van economie besliste onlangs de expertenraad op te doeken. Voortaan zal zij zelf bepalen welke adviesinstellingen erkend worden. Het meningsverschil tussen de minister en de expertenraad ontstond  bijde erkenningsaanvragen ingediend door de instituten voor bedrijfsrevisoren, accountancy en boekhouders. 
De minister wil deze instellingen erkennen, de Raad voor Consultancy wil dat niet.  Erkenning van deze instituten betekent immers dat alle ingewonnen adviezen bij bedrijfsrevisoren, boekhouders en belastingsadviseurs voor 50% gesubsidieerd zullen worden.

Geen subsidies ter optimalisering van de belastingsschuld van bedrijven…

Het Vlaams ABVV kan niet aanvaarden dat bedrijven en zelfstandigen voortaan subsidies zullen krijgen voor het doen invullen van hun boekhouding en/of  hun belastingformulieren. 
Dit schiet duidelijk de doelstelling van de advieschequesregeling voorbij. Het is trouwens in strijd met het besluit terzake. 
Bovendien vindt het Vlaams ABVV het deonthologisch onverantwoord dat bedrijven overheidssubsidies ontvangen voor het inwinnen van belastingsadvies, ter “optimalisering” van hun belastingsschuld.

…maar wel voor eenmalige, gespecialiseerde adviezen

Het Vlaams ABVV vindt dat deze adviescheques enkel mogen gebruikt worden voor gespecialiseerde adviezen, om acute problemen aan te pakken en niet voor de aankoop van routinematige diensten, zoals het bijhouden van een boekhouding en het inwinnen van belastingsadvies. 

Voorbeelden van adviezen die wel in aanmerking moeten komen voor subsidiëring zijn eenmalige adviezen. Concreet hebben we het over haalbaarheidsonderzoeken van ondernemersplannen, adviezen voor mobiliteits-, overname- en opvolgingsproblemen van bedrijven.  Ook adviezen die bedrijven helpen bij de actualisatie van hun functieclassificatiesysteem en informaticasystemen en adviezen ter optimalisering van het energiegebruik vallen daaronder.

Het ABVV roept minister Ceysens op de expertenraad te heractiveren

Het Vlaams ABVV vraagt de Minister van economie om de expertenraad - van wie de oprichting en werking beslist werd door de Vlaamse regering - te heractiveren.
Het Vlaams ABVV vraagt  enkel subsidies voor gespecialiseerde adviezen toe te laten.

Voor meer info:

Xavier Verboven, Intergewestelijk secretaris Vlaams ABVV
Angeline Van Den Rijse, adviseur studiedienst Vlaams ABVV - 02/506.82.25

Contact

  • Adviseur Mobiliteit - Adviseur studiedienst - 02 506 82 25

Zoek op trefwoord

ondernemen