Regionalisering personen- en vennootschapsbelasting geen goed idee

24/06/2010 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op voorstellen VOKA over staatshervorming.


Het Vlaams ABVV heeft via de pers kennis genomen van de voorstellen van VOKA over een verregaande staatshervorming. Daarbij pleit VOKA voor een regionalisering van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Het Vlaams ABVV waarschuwt de onderhandelaars voor een ongezonde concurrentie tussen de regio’s. Dit zal bovendien leiden tot een neerwaartse spiraal ten koste van de overheidsmiddelen. Het Vlaams ABVV pleit voor een evenwichtig debat over een verdere staatshervorming die bijdraagt tot een versterking van het sociaal- economisch beleid in de regio’s zonder afbreuk te doen aan de solidariteit en zonder de overheidsfinanciering aan te tasten.

Het Vlaams ABVV heeft via de pers kennis genomen van de voorstellen van VOKA over een verdere staathervorming. VOKA pleit voor een regionalisering van de personen- en vennootschapsbelasting waarbij er (voorlopig?) nog een federale sokkel blijft.

Het Vlaams ABVV verzet zich tegen deze vlucht vooruit. De fiscale instrumenten kunnen niet los gezien worden van de financiering van de overheidstaken op alle beleidsniveaus. Zonder debat over de verdeling van de middelen tussen de overheidsniveaus zoals geregeld door de bijzondere financieringswet kan er geen sprake zijn van een onbezonnen overdracht van fiscale instrumenten.

Daarbij benadrukt het Vlaams ABVV het belang van een voldoende financiering van het federale beleidsniveau in het licht van de vergrijzing. De vergrijzingskost wordt voor meer dan 90% gedragen door het federale niveau. Het Vlaams ABVV zal niet dulden dat de federale sociale zekerheid in de problemen wordt gebracht door afnemende federale overheidsinkomsten.

Een regionalisering van (delen van) de vennootschapsbelasting zal bovendien leiden tot een ongezonde concurrentie tussen de regio’s onderling waarbij kortingen in het ene gewest andere gewesten onder druk zullen zetten om ook de vennootschapsbelasting te verlagen. En daar is het VOKA natuurlijk in de eerste plaats om te doen. Ze benadrukken zelf dat het tarief lager moet liggen dan het huidige.

Een doelgerichte aanpak van de economische crisis vraagt net meer economische en fiscale coördinatie op Europees niveau. Het verhaal van VOKA gaat lijnrecht in tegen de groeiende consensus die hierover bij vooraanstaande economen bestaat.

Het Vlaams ABVV pleit voor een evenwichtig debat waarbij niet alleen een versterking van de economische hefbomen van de regio’s aan de orde is, maar ook een duurzame financiering van de overheidstaken, ook op het federale beleidsniveau.

De sociaaleconomische weerbaarheid van een regio hangt trouwens van meer af dan van loonkosten en belastingen alleen, maar is vooral afhankelijk van de mate waarin we in staat zijn om de economie - en de industrie in het bijzonder - te transformeren via gedeelde investeringen in innovatie, productvernieuwing, competenties, werkbaarheid en marktverruiming.

Hefbomen waarover de regio’s al in ruime mate beschikken, maar waar meer daadkracht vereist is. Getuige daarvan het moeizame proces van de Staten-Generaal voor de industrie.

Zoek op trefwoord

staatshervorming vennootschapsbelasting