Nationaliteitsvoorwaarde, een bron van uitsluiting

11/03/2009 - Enkel wie over de Belgische nationaliteit beschikt kan vandaag werken in een aantal functies en sectoren. Dat is een historische onrechtvaardigheid, die veel mensen uitsluit. Vlaams ABVV en ACOD vragen dat dringend wordt herbekeken.


De nationaliteitsvoorwaarde bestaat nog altijd in verschillende functies en sectoren

Artikel 10, § 2 van de Belgische Grondwet bepaalt dat enkel Belgen kunnen benoemd worden tot ambtenaar. De laatste jaren is, onder invloed van de Europese regelgeving, de Belgische wetgeving over de tewerkstelling van vreemdelingen in ‘het openbaar ambt’ veranderd. De toegang tot het openbaar ambt werd geleidelijk aan meer opengesteld.

  • De statutaire tewerkstelling bij de overheid werd opengesteld tot kandidaten met de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse nationaliteit.
  • De contractuele functies werden in 1995 opengesteld voor iedereen.

Uitzondering op beide verbredingen zijn de functies met ‘uitoefening van het openbaar gezag’. Deze principes werden geïntegreerd in de regelgeving van zowel overheidsbedrijven, federale instellingen als bij lokale en regionale overheden. Een tweede belangrijke sector waar de nationaliteitsvoorwaarde geldt is het onderwijs, en een derde belangrijke sector is de sector van de veiligheids- en bewakingsfuncties.

De nationaliteitsvoorwaarde sluit veel mensen uit

In 2007 waren er in Vlaanderen zo’n 88.000 personen op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die een niet-Europese nationaliteit hebben.Als we enkel de werknemers en werkzoekenden bekijken, en dus niet de inactieven, dan gaat het om 47.000 personen.

Een ander toonaangevend cijfer is de mate waarin allochtonen statutair dan wel contractueel tewerkgesteld zijn. Volgens het laatste jaarrapport van de dienst Emancipatiezaken is maar liefst 90% van de allochtonen bij de diensten van de Vlaamse Overheid contractueel tewerkgesteld.

De nationaliteitsvoorwaarde kan afgeschaft worden

In 2009 werd er een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement door Jan Roegiers (sp.a). Dit voorstel wil de nationaliteitsvoorwaarde afschaffen, maar is enkel van toepassing in een beperkt aantal sectoren (enkel in de Vlaamse overheid en in de Vlaamse lokale overheden) en functies (niet voor veiligheidsfuncties en openbaar gezag).

Om de nationaliteitsvoorwaarde ook in de andere sectoren (andere overheden, bewaking, …) en voor functies “in uitoefening van het openbaar gezag” af te schaffen, moet de grondwet veranderd worden. Daarvoor is een aanpak op federaal niveau nodig. We vragen dus dit ook aan te pakken op federaal niveau.

Downloads

Zoek op trefwoord

discriminatie nationaliteitsvoorwaarde Vlaams Parlement