JAP: jaarlijks actieplan

Wat is het jaarlijks actieplan (JAP)? Waarvoor dient het JAP? Is het JAP verplicht?


Wat is het Jaarlijks Actieplan?

Het JAP is de praktische uitwerking van het vijfjaren globaal preventieplan voor het komende jaar.

Waarvoor dient het JAP?

Het JAP moet de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en het milieu in de onderneming verbeteren.

Is het JAP verplicht?

Vast en zeker: de Codex over het welzijn op het werk verplicht de werkgever jaarlijks een actieplan op te stellen.

Elke werkgever?

Ja, elke.

Wat staat in het jaarlijks actieplan?

Het JAP bevat:

  • de prioritaire doelstellingen van het preventiebeleid voor het volgende jaar
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
  • de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan als gevolg van gewijzigde situatie, ongevallen en incidenten, adviezen van het CPBW, het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk
  • een tijdsschema.

Belang voor de vakbond: toets en langetermijnaanpak

De werkgever moet volgens de wet een ontwerp van het JAP aan het CPBW voorleggen. Het CPBW geeft hierover advies en formuleert voorstellen terzake.

Het JAP is het instrument bij uitstek om de ernst van het preventiebeleid van de werkgever te toetsen en om het beleid bij te sturen. Samen met het globaal preventieplan biedt het de kans om op lange termijn te werken aan het welzijn van de werknemers: meer dan wat brandjes blussen.

Lees ook

Zoek op trefwoord

jaarlijks actieplan (JAP)