Werkbaarheidsproblemen samen creatief aanpakken

25/08/2011 Persbericht - Het Vlaams ABVV is verheugd dat Voka het probleem van werkbaarheid erkent. De conclusie die Voka trekt, namelijk de sleutel zoeken in een afruil tussen loonkost en werkdruk, is echter te kort door de bocht.


Het Vlaams ABVV is verheugd dat Voka het probleem van werkbaarheid erkent. Zij stellen zelf vast dat er in zo’n 60% van de ondernemingen problemen zijn inzake stress en werkdruk. De werkbaarheidsmonitor, een 3-jaarlijkse enquête bij 20.000 werknemers, gaf eerder al gelijkaardige resultaten aan.

We vinden het ook positief dat Voka een aantal sporen aanreikt om oplossingen te zoeken voor deze problemen. Oplossingen die inderdaad niet altijd eenvoudig van aard zijn, en ook de werkgever vaak voor uitdagingen stelt, bijvoorbeeld inzake vervanging bij arbeidsduurvermindering.

Meer dan een afruil werkdruk - loonkost
De conclusie die Voka trekt, namelijk de sleutel zoeken in een afruil tussen loonkost en werkdruk, is echter te kort door de bocht. Het gaat immers over veel meer.

Enerzijds leidt een daling van de loonkost niet automatisch tot meer werkbare jobs. Er worden vandaag al heel wat kortingen gegeven bij aanwerving van bepaalde doelgroepen. Een groter gebruik van de premie voor aanwerving van vijftigplussers heeft bijvoorbeeld in Vlaanderen niet geleid tot een evenredige toename aan werkbare jobs voor ouderen en dit precies omdat er in dergelijke stelsels te weinig de link gemaakt wordt tussen de middelen die het bedrijf ontvangt en de inspanningen op het vlak van werkbaar werk. Systemen als tijdskrediet worden vandaag eveneens reeds mee door de overheid ondersteund.

Anderzijds hebben werkgevers vandaag heel wat meer te winnen bij een grotere aandacht voor werkbaarheid dan alleen maar een afruil met de loonkost. Werkbare jobs maken dat mensen langer aan de slag kunnen blijven en maken het bedrijf aantrekkelijker voor potentiële werknemers, wat in tijden van krapte en knelpuntberoepen een aanzienlijke return kan opleveren.

De enquête van Voka suggereert dat dit besef bij de bedrijven stilaan doordringt en dat is positief te noemen. We gaan er dan ook van uit dat de werkgeversorganisaties zelf dit voorbeeld zullen volgen, bijvoorbeeld door de aanhoudende aanvallen op het systeem van tijdskrediet te staken.

Creatieve oplossingen
Er is dus veel meer nodig om werkbaar werk mogelijk te maken. Zo is het voortdurend blijven opvoeren van arbeidsritmes en productieritmes op termijn onhoudbaar. Investeringen in de kwaliteit van producten en in onderzoek en ontwikkeling moeten dan ook meer een prioriteit worden. Op beleidsvlak kan er een grotere nadruk komen op het verband tussen premies en steun aan bedrijven en de mate waarin er in werkbaarheid geïnvesteerd wordt.

Maar meer nog vraagt de complexiteit van werkbaarheidsproblemen om oplossingen die tot stand komen op basis van overleg over de organisatie van het werk. Werkgevers staan vandaag nog te vaak weigerachtig tegenover net dat soort overleg en tegenover het geven van inspraak door werknemers in de arbeidsorganisatie. Dat Voka nu het probleem erkent, stemt ons echter hoopvol. Al is er natuurlijk meer nodig, zoals goeie meetinstrumenten voor werkbaarheid op de werkvloer en actieplannen op niveau van sectoren en bedrijven.

Het Vlaams ABVV is alleszins bereid om in de komende maanden volop werk te maken van een gezamenlijk Vlaams Werkbaarheidsakkoord.

Lees ook

Zoek op trefwoord

werkbaar werk werkgevers