Minister Muyters (N-VA) schiet op brugpensioen, maar vergeet voor eigen deur te vegen

Persbericht 23/09/2011 - In plaats van grootse verklaringen af te leggen over de afschaffing van het brugpensioen zou minister Muyters beter werk maken van werkbare jobs. Vlaanderen heeft die hefbomen vandaag al in handen, maar gebruikt ze niet.


Brugpensioen moet blijven bestaan

Jammer dat de Vlaamse minister van Werk de sociale partners niet consulteert over de evaluatie van het herstructureringsbeleid, maar meteen naar de media stapt met grootse verklaringen over de afschaffing van het brugpensioen.

Nog erger is dat de minister veel te weinig doet om de hefbomen die Vlaanderen vandaag al in handen heeft, ook te gebruiken. We hopen dat hij samen met ons van werkbare jobs een prioriteit zal maken.

Het Vlaams ABVV blijft erbij dat er een sociaal vangnet moet blijven bestaan voor oudere werknemers die getroffen worden door ontslag, zeker zolang de kans om opnieuw aangeworven te worden voor hen bedroevend laag blijft, ook nadat de activeringsinspanningen werden opgedreven.

Zelfs een laaggeschoolde werkloze jongere heeft vandaag nog steeds 2,5 keer meer kans om aangeworven te worden dan een hooggeschoolde werkloze vijftigplusser. Dit cijfer blijft al jaren op hetzelfde lage peil. Met de kans op hertewerkstelling na een herstructurering is het nog veel erger gesteld: voor ouderen is deze sinds 2006 jaar op jaar sterk gedaald.

Voor eigen deur vegen

In plaats van een klaagzang aan te vatten over federale bevoegdheden, verwachten we van een Vlaamse minister van Werk dat hij zelf maatregelen treft via de hefbomen die Vlaanderen vandaag al in handen heeft.

Het palmares van minister Muyters is op dit vlak echter weinig indrukwekkend. Vlaanderen heeft hieromtrent de afgelopen jaren de verkeerde signalen gegeven.

De eisen over begeleiding na ontslag werden verlaagd.
Het verplicht aantal uren outplacement dat bij ontslag moet worden voorzien werd verlaagd tot het federaal bepaalde minimum. Het is dus niet verwonderlijk dat de bedrijven nu op dit vlak “hoger scoren dan wat Vlaanderen vraagt”.

De mogelijkheden om bij te scholen werden ingeperkt.
Het budget van de opleidingscheques werd gedecimeerd en de toegang werd beperkt. Het aantal aanvragen voor opleidingscheques daalde daardoor met maar liefst 60%. Het past dan niet om ouderen met de vinger te wijzen omdat ze uittreden in plaats van zich bij te scholen.

Er is nauwelijks nog aandacht voor diversiteitsbeleid in de bedrijven.
In de nieuwe generatie sectorconvenants verdwenen de diversiteitsdoelstellingen naar de achtergrond en de minister houdt ook de boot af inzake de verlenging van de diversiteitsprotocollen die Vlaanderen met de sociale partners heeft afgesloten, en die tal van instrumenten bevatten om op bedrijfsniveau rond dit thema te werken.

Als het de minister menens is om het mogelijk te maken dat oudere werknemers aan de bak komen en blijven, dan zal hij dus eerst voor eigen deur moeten vegen.

Onze alternatieven

Overleg tussen werknemers en werkgevers op bedrijfsniveau en in de sectoren, waarbij er gezocht wordt naar concrete oplossingen om het werk werkbaarder te maken, is absoluut nodig om echt tot gemiddeld langere loopbanen te komen.

Minister Muyters beweert trouwens deze visie te onderschrijven. In het persbericht dat hij vorige maand lanceerde over de sensibiliseringscampagne die uitgewerkt werd door de sociale partners in de SERV (www.dejuistestoel.be), lezen we immers:

“Als we willen dat werknemers langer aan de slag blijven, moeten we ervoor zorgen dat ze op een werkplek zitten waar ze zich goed voelen, ze hun competenties kunnen gebruiken, kunnen leren en met goesting aan het werk kunnen blijven. En ook werkgevers kunnen niet meer zonder een beleid voor 50-plussers.”

Mooie woorden, alleen is het dringend tijd dat Vlaanderen de daad bij het woord voegt.

Daarom willen we dat Vlaanderen werk maakt van volgende maatregelen:

  • Er moeten Werkbaarheidsakkoorden worden afgesloten op sectorniveau, zodat er in elke sector een plan van aanpak op maat kan worden uitgewerkt. Dit kan worden afgesproken via de sectorconvenants.
  • Ook in de individuele bedrijven moeten werkbaarheidsproblemen besproken en aangepakt worden, zodat ouderen aan de slag kunnen blijven. Een werkbaarheidsscan en bijhorend actieplan voor alle bedrijven die gebruik maken van Vlaamse premies om ouderen aan te werven is dus noodzakelijk.

Het Vlaams ABVV zal deze voorstellen inbrengen in het lopende overleg over een vernieuwd loopbaanbeleid en nodigt de minister van Werk uit om deze voorstellen te steunen, zodat werkbaarheid een echte prioriteit kan worden in de Vlaamse bedrijven en sectoren.

Zoek op trefwoord

brugpensioen vijftigplussers Vlaamse Regering