Vlaams werkgelegenheidsplan: meer kansen op werk

Eind 2009 bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord met de Vlaamse regering over een werkgelegenheidsplan en een investeringsplan voor de toekomst. Wat zit erin voor werknemers en voor werkzoekenden?


Maatregelen voor werknemers

De Vlaamse overbruggingspremie - de crisismaatregel die toelaat dat werknemers tijdelijk gebruik maken van arbeidsduurvermindering - wordt verlengd en verbeterd. Meer werknemers die nu niet in aanmerking komen en meer bedrijven (zoals KMO’s en beschutte werkplaatsen) zullen ervan gebruik kunnen maken. Tijdens de periodes van arbeidsduurvermindering een opleiding volgen zal meer gestimuleerd worden.

Wie in het systeem van tijdelijke werkloosheid zit, kan sinds vorig jaar gratis opleiding volgen. Deze maatregel wordt verlengd. Het opleidingsaanbod van de VDAB wordt verbeterd.

Wie tijdskrediet neemt om opleiding te volgen, kan daarvoor nu reeds een extra premie krijgen in de vorm van het opleidingskrediet. Voor wie deeltijds tijdskrediet neemt, was dit echter niet altijd mogelijk. Het werkgelegenheidsplan voorziet dat het opleidingskrediet nu ook voor deze groep mogelijk wordt.

Er wordt bekeken hoe kwetsbare groepen meer en beter gebruik kunnen maken van de opleidingscheques.

De mogelijkheden voor werknemers om loopbaanadvies te krijgen worden uitgebreid. De sectoren worden gestimuleerd om rond loopbaanbeleid initiatieven te nemen.

Stapsgewijs zal er een recht op een persoonlijk opleidingsplan (POP) worden ingevoerd. Te beginnen bij werknemers die getroffen werden door een herstructurering en bij leerlingen die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie.

Maatregelen voor werkzoekenden

Het IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming) wordt verbeterd. Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de opleiding. Er kan geen proefperiode meer gevraagd worden eenmaal de werknemer na de opleidingsperiode wordt aangeworven. Mits motivering door de werkgever zal het als tijdelijke crisismaatregel mogelijk zijn de werknemer aan te werven met een contract van bepaalde duur van minstens één jaar in plaats van met een contract van onbepaalde duur.

Er komen 600 extra jobs in de sociale economie. Dat levert bijkomende kansen op voor kortgeschoolde en langdurig werklozen. Het laat eveneens toe te investeren in maatschappelijke behoeften als energiebesparing of sociale huisvesting.

De VDAB-begeleiding wordt meer afgestemd op de individuele jobkansen van de werkzoekende. Er worden middelen uitgetrokken voor de begeleiding van extra kwetsbare groepen onder de werkzoekenden, zoals alleenstaande ouders, mensen met een taalachterstand of met een psychische of een verslavingsproblematiek. Voor mensen in armoede worden er per provincie projecten opgestart, om hen aangepaste hulp te bieden bij het zoeken naar een job.

Speciale aandacht gaat ook naar wie langer dan één jaar werkloos is. Zij krijgen extra werkervaringsplaatsen.“Het werkgelegenheidsplan is absoluut nodig”

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, onderhandelde mee over het Vlaams werkgelegenheidsplan. Een interview.

Caroline Copers (Vlaams ABVV) met pin Waardig Werk: Ik ben geen gereedschap

Is dit niet het zoveelste grote plan? Haalt dat iets uit?

Caroline: “Het werkgelegenheidsplan is absoluut nodig, alleen al omdat de echte effecten van de crisis pas dit jaar - 2010 - voelbaar zullen zijn en het aantal werklozen helaas fors zal toenemen.

Daarom is ook de timing belangrijk: nu eerst een aantal acties voorzien voor 2010, maar ook het engagement om dit voor de volgende periodes vol te houden, dus ook voor 2011 tot 2014. En dat er daarvoor ook centen worden voorzien is natuurlijk ook van belang.

Nieuw is ook dat we voor het eerst de discussie over werkgelegenheid en investeringen hebben kunnen koppelen aan mekaar: dus tegelijk investeren voor vandaag, morgen en overmorgen én aan de jobs voor de toekomst iets doen.

En tenslotte ook het feit dat dit geen plan is dat op één bestuursniveau moet gerealiseerd worden. Zowel het Vlaamse niveau als de regio’s, de sectoren en de steden kunnen er hun inbreng in hebben en ermee aan de slag gaan.

Dat betekent niet dat we enkel maar lof hebben voor het plan. Het grote probleem zal zijn om te voorkomen dat besparingen die de regering nog zal doorvoeren, het effect van dit plan niet teniet gaan doen.”

Kritische stemmen zeggen dat er eigenlijk niet veel nieuws in het plan zit. Gewoon meer van hetzelfde dus?

Caroline: “Eigenlijk is dat net een voordeel. Altijd weer komt de kritiek dat er al veel te veel maatregelen bestaan en er steeds nieuwe worden uitgevonden.

Het is de verdienste van dit plan dat er sterk gefocust wordt op het verbeteren van wat er al bestaat. En dat zijn soms kleine verbeteringen, maar daarom niet onbelangrijk.

Wat we bijvoorbeeld zelf hebben ingebracht rond het wegvallen van de proefperiode bij aanwerving na een IBO, of de verbetering van de overbruggingspremie zodat ook werknemers met lagere lonen er maximaal gebruik van kunnen maken.”

Zijn er nog andere accenten die het Vlaams ABVV in het plan heeft kunnen leggen?

Caroline: “In het investeringsplan hebben we vooral de nadruk gelegd op de aandacht voor duurzame economie, maar ook op inspanningen voor de sterk getroffen industrie.

In het werkgelegenheidsplan hebben we vooral benadrukt dat het nu moet gaan om jobs. Bijvoorbeeld het groeipad dat nu voorzien wordt voor extra jobs in de sociale economie. Maar ook dat we iets extra moeten doen voor wie het het moeilijkst heeft. Voor armen en alleenstaanden bijvoorbeeld.”

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

werkgelegenheidsbeleid