Reactie Vlaams ABVV op Septemberverklaring Vlaamse regering

23/09/2008 Persbericht - De Vlaamse regering heeft haar begrotingsplannen voor 2009 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Positief is dat ze een aantal koopkrachtversterkende maatregelen neemt. De voorgestelde jobkorting is echter te weinig gericht naar die groepen die het vandaag moeilijk hebben. We missen ook de ambitie voor een sterk sociaal overleg.


De Vlaamse regering heeft de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor 2009 aan het Parlement voorgesteld. Daarbij is sprake van nieuwe beleidsruimte en nieuwe beleidsinitiatieven.

De koopkracht versterken

Als Vlaams ABVV vinden we het positief dat een aantal koopkrachtversterkende maatregelen worden genomen, waarbij bovendien gericht wordt ingespeeld op maatschappelijke noden zoals voldoende en betaalbare kinderopvang en het milderen van de energiefactuur voor huishoudens (energiescans, isolatiepremies).

Ook het versterken van het zorgfonds om toekomstige zorgbehoeften te lenigen is een belangrijke maatregel.

Niet akkoord met jobkorting

Het gros van de bijkomende beleidsruimte gaat evenwel naar een gevoelige versterking van de jobkorting. Als Vlaams ABVV hebben we grote bedenkingen bij deze maatregel: 

  • Door een gebrek aan voldoende selectiviteit slorpt hij veel beleidsruimte op (meer dan 700 miljoen euro).
  • Door de maatregel anderzijds te beperken tot werkende Vlamingen komt hij niet ten goede aan mensen met een vervangingsinkomen.

Bijsturingen gevraagd

Als Vlaams ABVV pleiten we daarom voor een aantal bijsturingen: beperken tot de lagere inkomensgroepen zou als voordeel hebben dat hij ten goede komt aan wie het vandaag moeilijkst heeft om de stijging van de levensduurte op te vangen.

Bovendien beantwoordt hij dan meer aan de aanvankelijke filosofie om werkloosheidsvallen te bestrijden.

En de vrijgekomen ruimte kan ingezet worden voor maatregelen waarvan ook mensen met een vervangingsinkomen kunnen genieten, zoals energiepremies, huursubsidies…

Maandelijkse verrekening in de bedrijfsvoorheffing is ook te verkiezen boven een eenmalige bonus.

Een sterker sociaal overleg

Wat we onvoldoende terugvinden in deze beleidsverklaring is de ambitie om het sociaal overleg verder te versterken.

Een pact voor de toekomst (2020) - in opvolging van het Pact van Vilvoorde - is prima, maar de uitdagingen op sociaal-economisch vlak moeten ook op korte termijn worden aangepakt. We noteren dat de Vlaamse regering ook in 2009 “verder wil werken met de sociale partners”.

Andere wensen

Als Vlaams ABVV zijn we alvast vragende partij voor bijkomende impulsen inzake:

  • tewerkstelling ervaren werknemers,
  • loopbaanbegeleiding en opleidingsstimuli voor werknemers,
  • flankerende maatregelen om de werkbaarheid in sectoren en bedrijven te verhogen,
  • goedkoper maken van woon-werkverkeer via De Lijn, …

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering