ABVV en ACV vragen sociaal overleg over lokaal pact

03.12.2007 - De principes van het lokaal pact met gemeenten en provincies bevatten een aantal pluspunten. Minpunt is echter de onevenwichtige verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. En er is te weinig aandacht voor de zwakkeren en de armoede in onze maatschappij.


De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen over de grote principes voor een lokaal pact met gemeenten en provincies.

Behalve en bovenop de reeds beloofde Elia-compensaties zal vanaf 2009 jaarlijks 15 miljoen euro worden uitgetrokken om de onroerende voorheffing op materieel en outillage af te bouwen. Voor de gezinnen zouden energiezuinige inspanningen beloond worden.

Overleg gevraagd

Vlaams ABVV en Vlaams ACV vinden het positief dat de Vlaamse regering, in uitvoering van de beslissingen over het lokaal pact, niet alleen met gemeenten en provincies, maar ook met de sociale partners wil onderhandelen. ACV en ABVV dringen daarom aan op spoedig overleg in het VESOC, zoals eerder was toegezegd door de regering.

Schuldafbouw

Dat de gemeenten een groot deel van hun schuld zullen kunnen afbouwen, interesten uitsparen en hiermee hun dienstverlening aan burgers en bedrijven zullen kunnen opdrijven, indien de politieke wil daartoe aanwezig is, lijkt ons positief.

Maar we hebben onze bedenkingen bij het lineaire van deze operatie: 100 euro per inwoner, ongeacht of men in een rijke of een arme gemeente leeft of woont, lijkt ons niet rechtvaardig. De opbrengsten voor de gemeenten van dergelijke operatie moeten volgens ABVV en ACV allereerst worden besteed in functie van de draagkracht en de behoeften van de gemeenten.

Onvevenwichtig

We hebben echter een groot probleem met de onevenwichtige verdeling van de lastendaling die wordt voorgesteld tussen burgers en bedrijven. De jaarlijkse compensatie van 15 miljoen euro voor vermindering van onroerende voorheffing op materiaal en outillage ligt duidelijk al vast van 2009 tot en met 2013.

Wat er voor de burgers in zit, is veel minder duidelijk en bovendien onderworpen aan een reeks strenge voorwaarden. 75% van de gemeentebelastingen worden nu gedragen door die burgers. Mogen we een gelijk(w)aardige inspanning vragen om de lasten op de burgers te verminderen?

Omnio-statuut

We herhalen ook onze eis dat het in 2006 ingevoerde Omnio-statuut ook van toepassing wordt in de gemeenten. Op gemeentelijk vlak zouden mensen met een laag inkomen, ongeacht hun inkomstenbron, zo kunnen genieten van een sociaal tarief bij buitenschoolse kinderopvang, van verminderd of geen inschrijvingsgeld bij PWA, lagere huur, kortingen voor milieubelastingen, gratis huisvuilzakken enz.

De jongste armoedecijfers, vooral onder alleenstaanden met of zonder kinderen, en bij ouderen met of zonder een volledige loopbaan, verantwoorden dergelijke maatregelen. Daarbovenop herhalen we onze gerechtvaardigde vraag om het Omnio-statuut automatisch toe te kennen aan de rechthebbenden. Dit vergt overleg op alle institutionele niveaus.

Sociaal-economische uitdagingen

Wij kunnen ons scharen achter de aanbeveling van de Vlaamse regering aan gemeenten en provincies om forfaitaire gezinsbelastingen (bijv. op huisvuil) af te schaffen.

Maar Vlaanderen staat volgens ACV en ABVV nog voor heel wat andere sociaal-economische uitdagingen die dringend aangepakt moeten worden (bijv. welzijn en zorg, armoede, onderwijs en arbeidsmarkt). Slechts enkele van die uitdagingen waarvoor een oplossing moet gevonden worden:

  • het tekort aan plaatsen in de zorg en de kinderopvang;
  • de nood aan hogere uitkeringen vanuit het Zorgfonds aan zwaar zorgbehoevenden en de zorgwekkende toekomstperspectieven van het Zorgfonds;
  • de dringende behoefte aan bijkomende plaatsen in de sociale economie ter ondersteuning van moeilijk inzetbare werkzoekenden;
  • de nog steeds niet bereikte inspanning van 1% in het kader van het Innovatiepact;
  • voldoende financiële middelen om de aangekondigde onderwijsvernieuwingen op een duurzame wijze door te voeren…

Contact

  • Maureen Verhue - Adviseur Studiedienst - 02 506 82 24

Lees ook

Zoek op trefwoord

sociaal overleg