Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: geen woorden maar daden

25.10.2007 - Bedrijven die overheidssteun vragen zullen voortaan ook beoordeeld worden op een aantal sociale en ecologische criteria. Vlaams ABVV en ACV verwelkomen deze nieuwe regelgeving, die moet leiden tot meer duurzame werkgelegenheid. Maar we stellen ons ook ernstige vragen bij de wil van de werkgevers om een sociaal en ecologisch verantwoord ondernemingsbeleid te voeren.


Persbericht Vlaams ABVV en ACV

De Vlaamse Regering heeft onlangs een nieuw regelgevend kader uitgewerkt voor de toekenning van strategische opleidings- en investeringssteun aan bedrijven.

Bedrijven die een steunaanvraag indienen zullen nu ook beoordeeld worden op een aantal sociale en ecologische criteria. De Vlaamse Regering zet hiermee, binnen het Europese kader, nieuwe stappen in het streven naar een maatschappelijk verantwoorde en duurzame economie.

ACV en ABVV verwelkomen de nieuwe regeling, die een stimulans is voor bijkomende opleiding en vorming in de bedrijven en moet leiden tot meer duurzame werkgelegenheid in Vlaanderen. We stellen ons echter ernstige vragen bij de wil van de werkgevers om een sociaal en ecologisch verantwoord ondernemingsbeleid te voeren.

Bedrijfssteun

Door de goedkeuring van het nieuwe besluit kunnen zowel KMO’s als grote bedrijven steun aanvragen bij het aantrekken van grote, strategische investeringsprojecten van meer dan 8 miljoen euro. Hierdoor kunnen ze nieuwe bedrijfsactiviteiten uitbouwen en bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Daarnaast moedigt de steunregeling bijkomende inspanningen in opleiding en vorming aan.

ABVV en ACV stellen met voldoening vast dat bij de toekenning van de strategische investerings- en opleidingssteun niet alleen de ingediende projectvoorstellen maar eveneens de betrokken ondernemingen beoordeeld worden aan de hand van sociale en ecologische criteria. Dit toont aan dat subsidies een zeer geschikt instrument zijn om aan het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt ondersteuning te geven en in een gewenste richting te sturen.

ACV en ABVV vinden het lovenswaardig dat het bedrijfsleven wordt aangemoedigd om in haar investerings- en opleidingsbeleid rekening te houden met de impact op de maatschappij en op de kwaliteit van het leefmilieu. De overheid stimuleert op die manier innovatieve investeringen in ecologie en duurzaamheid en zet bedrijven aan om meer werkervaring en werkgelegenheid voor kansengroepen op de arbeidsmarkt te creëren. Doelstellingen die volledig in overeenstemming zijn met de Lissabonstrategie en het Pact van Vilvoorde.

Werkgevers

We krijgen echter de indruk dat het belang van sociaal verantwoord en duurzaam ondernemen nog niet is doorgedrongen bij de Vlaamse werkgevers. Zij zijn alleszins niet geïnteresseerd om stappen vooruit te zetten en blijven elk concreet overheidsinitiatief ter bevordering van een duurzaam en innovatief investeringsbeleid afwijzen.

Dat bleek ook uit de besprekingen over het nieuwe besluit in de SERV, waar de sociale partners het met elkaar niet eens geraakten over een advies. Nochtans hebben ook zij recent nog de campagne van de Vlaamse overheid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderschreven.

Sociaal overleg

ABVV en ACV vragen de Vlaamse Regering om betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de beoordelingscriteria voor strategische steun en hopen dat het nieuwe besluit voor strategische bedrijfssteun de voorbode is van nieuwe overheidsinitiatieven in de richting van een duurzaam aankoopbeleid en innovatieve openbare aanbestedingen. We verwijzen hierbij naar het voorbeeld van Nederland waar tegen 2010 alle aankopen door de overheid ‘duurzaam’ moeten zijn.

We stellen niettemin één lacune vast in het besluit: nergens wordt over het sociaal overleg gesproken.

Daarom dringen we er op aan dat in het besluit wordt opgenomen dat bij de aanvraag van investerings- en opleidingssteun de gangbare procedures van inspraak en sociale dialoog moeten gerespecteerd worden. De toekenning van strategische steun dient te worden bekend gemaakt aan de ondernemingsraad. De opleidingsplannen waarvoor financiële steun wordt aangevraagd moeten door werkgevers en werknemers overlegd zijn in de geëigende overlegorganen.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Lees ook

Zoek op trefwoord

MVO