ABVV vindt kritiek van Bart Somers op VDAB onterecht en ongepast

16/06/05 - De VDAB presteert niet ondermaats. Het ABVV heeft steeds gepleit voor een beter bereik en aangepaste acties naar moeilijke doelgroepen. Met het systematisch aanbod naar alle werkzoekenden werd dit bijgestuurd en is dit mogelijk geworden. Juist vanwege dit aanbod moet de VDAB een dienst voor alle werklozen blijven.


Dit sluit een samenwerking met de private sector niet uit. De nieuwe beheersovereenkomst komt aan deze kritiek tegemoet. De VLD heeft de beheersovereenkomst trouwens mee goedgekeurd in de Vlaamse regering. 
De reactie van Somers is dus ongepast, want ze ondergraaft de motivatie van hardwerkend personeel dat voor een belangrijke maatschappelijke opdracht staat: elke werkzoekende tijdig een passend kwalitatief aanbod doen naar werk toe!

VDAB vult vandaag 82% van de vacatures in.
Dat zogenaamde knelpuntvacatures niet ingevuld geraken heeft te maken met:
* te weinig afgestudeerden in bepaalde studierichtingen
* de grote afstand tussen vaak “onrealistische” eisen van werkgevers en het profiel van de werkzoekenden
* banen met zeer slechte arbeidsvoorwaarden.
In het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord heeft het ABVV mee gepleit voor een uitbreiding van de opleidingscapaciteit voor knelpuntvacatures, zodat werkzoekenden niet geconfronteerd worden met maandenlange wachttijden. Ook in het onderwijs werden maatregelen genomen.
Het systematisch VDAB-trajectaanbod naar “ verkeerd geschoolde” jonge werkzoekenden kan ook heroriënterend werken.

De VDAB moet zich bezig houden met àlle werklozen.
Elke werkzoekende heeft recht op dezelfde basisdiensten, overal in Vlaanderen en overal op dezelfde wijze. De VDAB kan slechts een goede dienst voor moeilijke doelgroepen zijn, als ze kennis en expertise heeft van de totale arbeidsmarkt ( vacatures, opleidingen enz…), ook voor de makkelijker plaatsbare werklozen.

Samenwerking van VDAB met de privésector gebeurt nu al.
Weliswaar wordt nu een experiment opgestart waarbij 6000 volledige trajecten aanbesteed worden.  Dat de commerciële private sector het beter zal doen, moet nog maar afgewacht worden! De ervaring in Nederland is in deze alvast niet positief.
Daar staat de “ quick win” centraal: de begeleiding blijkt ondermaats en van een competentieversterkende opleiding is al helemaal geen sprake.
Daarom moet - nu het experiment met de commerciële sector op stapel staat - de zogenaamde “tender”, grondig voorbereid worden zodat dergelijke uitwassen vermeden worden.

Dat de VLD in het kader van haar nieuw sociaal programma de kaart van de private commerciële sector trekt is niet nieuw. De markt verdelen in makkelijke, dus winstgevende plaatsingen voor de private sector en de moeilijke werklozenbegeleiding, waarvoor veel inspanningen nodig zijn, aan de publieke sector geven is niet de oplossing. Het is zeker geen oplossing in het belang van de moeilijkere doelgroepen.

De voortdurende ongenuanceerde kritiek op de werking van de VDAB creëert ook een sfeer van onbehagen bij zijn personeelsleden, terwijl juist nu alle hens aan dek worden geroepen om het systematisch trajectaanbod naar alle werkzoekenden te realiseren.
Eerder dan de goede werking van de VDAB te ondermijnen, zou de VLD- voorzitter beter de werkgevers oproepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake tewerkstelling van jongeren, allochtonen en andere kansengroepen (ouderen, kortgeschoolden, arbeidsgehandicapten…). Zonder banen kan de activering door VDAB immers niet tot resultaten leiden!

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

VDAB werkzoekenden