Niet besparen op VDAB-dienstverlening en tewerkstellingsmaatregelen

25/05/2010 Persbericht - De drastische besparingen op begeleiding van werkzoekenden en op tewerkstellingsmaatregelen zijn onaanvaardbaar. Vlaanderen moet zijn begrotingscontrole dringend bijsturen, eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB.


Vlaanderen bespaart op werk

Met de begrotingscontrole 2010 kiest de Vlaamse regering voor een verregaande besparing op werk. En dit op een ogenblik dat de arbeidsmarkt nog volop in crisis verkeert.

Voor Vlaams ABVV, ACV en ACLVB is het onaanvaarbaar dat er nu drastisch bespaard wordt op begeleiding van werkzoekenden en op tewerkstellingsmaatregelen. We roepen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement op om de begrotingscontrole bij te sturen.

Indien de begrotingsplannen ongewijzigd blijven, dan betekent dit dat er voor meer dan 52 miljoen euro bespaard zal worden op VDAB en op Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Lineaire besparing op VDAB

Met de opmaak van de begroting 2010 werd al een forse besparing gevraagd van de VDAB. De inspanning van VDAB om tot efficiëntiewinst te komen, en die al geruime tijd aan de gang waren, werden daarom nog versterkt.

Tegelijk werd echter gevraagd om rekening te houden met de evolutie van de crisis en de stijgende werkloosheid, opdat de kerntaken van VDAB niet in het gedrang zouden komen in tijden dat zij meer dan ooit nodig is om wie zijn of haar werk verliest opnieuw aan de slag te helpen. Slim besparen dus: efficiëntiewinst nastreven, maar ook kijken wat de gevolgen zijn van de crisis en daar de dienstverlening op afstemmen.

We stellen vast dat er bij de begrotingscontrole geen sprake is geweest van vooruit kijken. Er wordt nu simpelweg een aanzienlijke, bijkomende en lineaire besparing gevraagd.

Dit komt erop neer dat de VDAB, in tijden van crisis, geacht wordt het plots met meer dan 10% minder middelen te doen.

Kansengroepen en opleidingscheques onder de hakbijl

De volledige draagwijdte van de gevraagde besparingen is nog niet duidelijk, maar drie maatregelen liggen duidelijk in het vizier:

  • de premie voor aanwerving van mensen met een handicap (de VOP)
  • de premie voor aanwerving van ouderen (de 50+ premie)
  • het systeem van de opleidingscheques.

Vandaag reeds is er voor deze drie maatregelen te weinig geld voorzien. Niet omdat ze te succesvol zijn, zoals men ons graag zou doen geloven, maar omdat men reeds op voorhand heeft geknipt in de budgetten die door de vorige minister van Werk, Frank Vandenbroucke, werden vastgelegd.

Als we bijvoorbeeld de oorspronkelijke middelen voorzien voor dergelijke maatregelen vergelijken met de begroting 2010, dan is er toen reeds tot 20% van de middelen weggeknipt… en nu blijkt het budget plots ontoereikend. Nu zeggen dat er niet bespaard wordt maar dat er gewoon onvoldoende middelen zijn, is dus de waarheid geweld aandoen.

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be

Tegen wie moeten de werknemers een belangenconflict indienen?

ACV, ABVV en ACLVB verzetten zich tegen deze uitingen van een blinde besparingsdrang.

Vlaanderen heeft steeds scherpe kritiek gehad op de hervorming van de doelgroepmaatregelen op federaal niveau, waartegen het een belangenconflict inriep.

Zal de Vlaamse regering de tewerkstelling van ouderen en mensen met een handicap even vurig verdedigen wanneer het gaat over de eigen bevoegdheden?

Tegen wie zullen de werknemers met een handicap, ouderen en werknemers die een opleiding wensen te volgen een belangenconflict kunnen indienen?

Sociale bijsturingen nodig

ACLVB, ABVV en ACV zijn vragende partij om mee na te denken over hoe het geheel aan tewerkstellingsmaatregelen beter kan worden ingezet en waar eventuele aanpassingen in de regelgeving de efficiëntie van de financiële prikkels voor bedrijven om mensen aan te werven kunnen verbeteren.

We hebben ons in het verleden steeds bereid getoond om naar billijke efficiëntiewinsten te zoeken in overheidsinstellingen zoals de VDAB en we blijven dat ook vandaag doen.

Het zomaar lineair snijden in het budget voor werk, en dus in de mogelijkheden van iedereen om opleiding te volgen, in de kansen van de meest kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt en in de slagkracht van de instelling die de slachtoffers van de crisis terug aan het werk moet helpen, dat is voor ons echter onaanvaarbaar.

De arbeidsmarkt is er nog steeds zeer slecht aan toe: vandaag zijn er meer dan 205.000 werkzoekenden en de vooruitzichten voor het komende jaar zijn, zoals het Planbureau al aangaf, allesbehalve rooskleurig.

Een besparing van deze omvang kan niet zonder te raken aan de dienstverlening en aan de tewerkstellingskansen van wie het nu al moeilijk heeft om aan de bak te geraken.

Er zijn dus bijsturingen nodig! Een begin kan alvast gemaakt worden door ook de efficiëntie van subsidies aan bedrijven te bekijken.

Lees ook

Zoek op trefwoord

begroting VDAB Vlaamse Regering