Persbericht 'Rondetafelconferentie Onderwijs'

03/04/02 - De Vlaamse regering organiseert een rondetafelconferentie leerplichtonderwijs. Het opzet van deze conferentie bestaat erin om met alle belanghebbenden een (middel)langetermijnvisie te ontwikkelen rond het leerplichtonderwijs.Tegen het zomerreces zouden er al resultaten moeten zijn. Het Vlaams ABVV heeft zijn prioriteiten op een rijtje gezet.


De Vlaamse regering organiseert een rondetafelconferentie leerplichtonderwijs. Het opzet van deze conferentie bestaat erin om met alle belanghebbenden een (middel)langetermijnvisie te ontwikkelen rond het leerplichtonderwijs.Tegen het zomerreces zouden er al resultaten moeten zijn.
Het Vlaams ABVV heeft zijn prioriteiten op een rijtje gezet.

Net als vele andere organisaties werd het ABVV uitgenodigd om te participeren aan de vijf thematische werkgroepen van de rondetafelconferentie onderwijs: gelijke kansen; kwaliteitsonderwijs; financiering; vrijheid van onderwijs en onderwijspersoneel.
Tegen het zomerreces zouden de eerste resultaten beschikbaar moeten zijn.

Het opzet van deze conferentie bestaat erin om met alle belanghebbenden een (middel)langetermijnvisie te ontwikkelen rond het leerplichtonderwijs.
Bovendien is het ook de bedoeling rond een aantal politiek gevoelige dossiers de bakens te verleggen (onder meer ivm. de vrijheid van onderwijs en de gelijke financiering).
Anderzijds wil de rondetafelconferentie niet in het vaarwater komen van lopende beleidsinitiatieven of CAO-overleg.

Het Vlaams ABVV vindt dit een positief initiatief maar de slaagkansen van zo’n rondetafelconferentie zijn hoogst onzeker: het opzet is niet zeer duidelijk; de korte termijn eisen zouden wel eens op het voorplan kunnen komen; we dreigen in een inflatie van conferenties te verzeilen; het geheel kan in het vaarwater van partijpolitieke tegenstellingen terechtkomen…

Door zijn deelname aan de werkgroepen wil het Vlaams ABVV daarom een aantal duidelijke en herkenbare accenten leggen binnen domeinen die voor ons fundamenteel zijn: onder meer democratisering van het onderwijs én een kwaliteitsvolle voorbereiding op deelname aan de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving.
De ABVV prioriteiten:

1. Gelijke kansen voor alle kinderen via een financiering die in belangrijke mate rekening houdt met het profiel van de leerlingen, zoals het onderwijsniveau van de ouders.

2. Het gratis aanbieden van al wat noodzakelijk wordt geacht om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen geven. (dus minstens wat nodig is om eindtermen te bereiken).
Dit veronderstelt een duidelijke definitie van wat scholen kosteloos moeten aanbieden, een voldoende werkingsbudget voor de scholen, een voordelig openbaar woon-schoolvervoer, een toereikend en rechtvaardig studiebeurzenstelsel…

3. Recht op een startkwalificatie voor elke schoolverlater, zodat alle jongeren de school verlaten met de formele erkenning (voor henzelf en voor de buitenwereld) dat zij over waardevolle competenties beschikken. Dit veronderstelt:

· geïndividualiseerde en flexibele leertrajecten met modularisering van de leerstof met erkende deelcertificaten
· garanties op alternerende leertrajecten voor deeltijds lerenden
· betere leerlingbegeleiding.

4. Het technisch en beroepsonderwijs herwaarderen.
Dit veronderstelt een efficiëntere inzet van middelen en infrastructuur en een verruiming van kwaliteitsvolle stagemogelijkheden. Wellicht vergt dit ook een grondige aanpassing van de onderwijsstructuur, zoals een meer polyvalente eerste graad en het weghalen van de beschotten tussen onderwijsvormen.

5. Een betere financiering van onderwijs door de onderwijsuitgaven- uitgedrukt als een percentage van het Bruto Regionaal Product- minstens op het gemiddeld niveau van de Europese Unie te brengen (5%) en stapsgewijs te groeien naar het niveau van de meest performante lidstaten zoals Denemarken en Zweden (7 %). Ook een efficiëntere inzet van middelen is nodig en het gebruik van bestaande infrastructuur via netoverschrijdende samenwerking en samenwerking met andere publieke opleidingsverstrekkers en met het bedrijfsleven.
Er is ook een bijsturing van de financieringsmechanismen nodig, waarbij het ABVV kiest voor een financiering van scholen: dwz. dat naast een basisfinanciering per school en een aanzienlijk variabel gedeelte in functie van het profiel van de leerlingen, ook rekening moet gehouden worden met schoolkenmerken (grootte, aanbod) en met de mate waarin openbare dienstverplichtingen gegarandeerd worden.

6. Het onderwijsambt aantrekkelijker maken door het verruimen van de loopbaanperspectieven binnen het onderwijs en op de ruimere arbeidsmarkt én door het vergroten van de professionalisering.
Dit veronderstelt:

· meer jobdifferentiatie binnen het onderwijs: kaderfuncties, peterschap jonge leerkrachten, individuele begeleiding voor leerlingen
· meer mogelijkheden inzake begeleiding en nascholing
· meer soepele overstapmogelijkheden tussen onderwijs en de externe arbeidsmarkt.

7. Een grotere samenwerking tussen scholen en tussen netten is nodig: in de eerste plaats Tussen de officiële netten onderling, maar ook netoverschrijdend.
Onderwijs is een dienstverlening van algemeen belang. De ‘regie’ moet uitsluitend bij de overheid blijven en de dienstverlening moet beantwoorden aan een aantal openbare dienstverplichtingen (zoals garanderen van kwaliteit, toegankelijkheid voor iedereen…).
Een aantal van deze openbare dienstverplichtingen moeten door alle scholen verzekerd zijn, zoals de aanvaardingsplicht van leerlingen (van welke etnische afkomst ze ook zijn) en de inspraak van alle belanghebbenden. Andere openbare dienstverplichtingen zoals het waarborgen van de vrije keuze door een pluralistisch aanbod, moeten verzekerd worden door een voldoende aantal scholen die hiervoor ook financieel beloond worden.

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23