Innovatiepact mist sociale dimensie

28/03/03 - Op zaterdag 29 maart wordt op een academische zitting het innovatiepact ondertekend door de Vlaamse regering en vertegenwoordigers van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. De vakbonden werden niet betrokken bij het opstellen van dit innovatiepact en worden niet gevraagd om het pact te ondertekenen.


Dit getuigt van een zeer enge visie op innovatie. Op deze manier verliest men bovendien het maatschappelijke doel van innovatie uit het oog en dreigt het pact te verwateren tot een onderlinge verdeling van de middelen tussen de onderzoekswereld en het bedrijfsleven.

Als vakbonden staan wij volledig achter de doelstelling om 3 % van het BRP te besteden aan Onderzoek en Ontwikkeling tegen 2010. De discussie over de internationale concurrentiepositie van Vlaanderen wordt te vaak herleid tot een discussie over de loonkost en de fiscale druk waarbij men vergeet dat de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en de nabijheid van kwalitatieve onderzoekscentra elementen zijn die zwaarder doorwegen in de beslissing tot investeren van buitenlandse bedrijven.

We vinden het echter belangrijk dat volgende essentiële elementen deel uitmaken van een innovatiepact:

- Financiële steun van de overheid aan bedrijven moet selectief zijn en een meerwaarde geven aan de inspanning die de bedrijven leveren voor onderzoek en ontwikkeling. Er is dan ook nood aan een uitgebreide evaluatie van de reeds geleverde inspanningen, waarbij moet nagegaan worden of er effectief een hefboomfunctie uitgaat van de overheidsinspanningen en of de beoogde doelen bereikt worden.
- In de selectiviteit van de steun moet men aandacht hebben voor de probleemgebieden (mobiliteit, milieu, duurzame ontwikkeling) waar Vlaanderen mee kampt. In het licht van het Kyoto-protocol zal dit element in de toekomst ongetwijfeld nog belangrijker worden.
- Innoveren is in de eerste plaats investeren in menselijk kapitaal. In het innovatiepact wordt dit verengd tot vraaggericht technologische vorming van werknemers. Innovatiestimulering mag niet beperkt worden tot technologische vernieuwing, arbeidsorganisatorische vernieuwing is van even groot maatschappelijk belang. Opleiding mag bovendien niet beperkt blijven tot werknemers. In een innovatiepact moet de Vlaamse overheid een verhoogde inspanning leveren voor werkzoekenden, met bijzondere aandacht voor risicogroepen, indien we willen voorkomen dat zij uit de boot vallen van de kenniseconomie.
- In de verhoogde inspanning van de Vlaamse overheid voor O&O moet voldoende budgettaire ruimte uitgetrokken worden voor het sociaal-maatschappelijk en beleidsgericht onderzoek opdat de technologische vernieuwing ook aansluit bij de aanwezige maatschappelijke behoeften, die niet onmiddellijk op commerciële meerwaarden gericht zijn.

We pleiten er als vakbonden dan ook voor dat deze elementen opgenomen worden in het innovatiepact, zoniet dreigt het pact zijn doel voorbij te schieten.

Xavier Verboven
intergewestelijk secretaris
0475/24.50.89
Vital Peeters
nationaal secretaris
0477/37.88.11
Jan Vercamst
nationaal secretaris
0475/47.87.23

Zoek op trefwoord

ondernemen