Open brief aan Formateur Guy Verhofstadt en aan alle verkozen parlementsleden

Belastingen moeten rechtvaardiger en duurzamer.

10/06/03 - We zijn een netwerk van organisaties die de krachten gaan bundelen om het geld te herverdelen via een rechtvaardige fiscaliteit. We noemen ons FAN en dit staat voor Financieel Actie Netwerk. De volgende organisaties nemen deel aan dit netwerk: 11.11.11, ABVV, ACV, ATTAC Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Broederlijk Delen, KWB, Netwerk Vlaanderen, VODO en Oxfam Wereldwinkels. Onze belangrijkste eisen zijn : opheffing van het bankgeheim en de invoering van een vermogenskader, invoering van de Tobintaks, de fiscaliteit vergroenen en de harmonisering van de vennootschapbelasting.


Belastingverlaging was een belangrijk thema van de vorige regering en het onderwerp van het verkiezingsdebat. Tegenover een belastingverlaging staan minder inkomsten voor de overheid. Voor het FAN zijn belastingen noodzakelijk omdat zij de overheid de kans geven om collectieve voorzieningen te betalen. We denken dan aan de sociale zekerheid wanneer we ziek of werkloos zijn of op pensioen gaan. We vinden dat er degelijk onderwijs moet worden ingericht voor iedereen. Dat er toegankelijk openbaar vervoer moet zijn en dat we moeten kunnen blijven telefoneren en brieven verzenden aan een redelijke prijs. We ijveren voor een sociale huisvesting zodat iedereen een huis kan verwerven. Dat er culturele activiteiten kunnen opgezet worden en dat we oog hebben voor ontwikkelingssamenwerking, openbaar groen en natuurbehoud.

Of met andere woorden: het betalen van belastingen zorgt voor inkomsten die kunnen herverdeeld worden via diensten en goederen aan alle burgers. In die zin versterken belastingen de solidariteit. FAN wil echter niet alleen de aandacht vestigen op de financierende en herverdelende rol van de belastingen, maar vraagt ook dat de belastingen onze productie, consumptie en investeringsbeslissingen in een duurzame richting zouden sturen.

Bij beloftes over belastingverlaging moet men rekening houden met het feit dat de Belgische overheidsschuld nog steeds meer dan 100% bedraagt en dat we door Europa verplicht worden om deze schuld versneld af te bouwen, wat ervoor zorgt dat er weinig ruimte is voor belastingverlagingen.

Het is waar dat de werknemers op hun arbeid veel belastingen betalen. En dat deze mogen dalen, daarmee zijn wij het volledig eens. Maar hier staat tegenover dat deze daling moet gecompenseerd worden. En daar wringt het schoentje. Het is dat wat de vorige regering niet heeft gedaan. De daling van de personenbelasting op arbeid werd deels gecompenseerd door nieuwe taksen die in belangrijke mate moeten worden opgehoest door de burgers. Daarbij vinden we dat de belastinghervorming meer voordeel opleverde voor de hoge dan voor de lage inkomens.

Bij dit alles is het voor het FAN klaar en duidelijk. De werknemers betalen het gelag. Maar hoe zit het met de andere inkomens: vermogens en vennootschappen?
Helaas is er in België veel fraude en bestaan er gunstregimes voor kapitaal. Daarbij komt dat we in België belasten wat goed is voor de samenleving, namelijk arbeid, terwijl wat nadelig is voor de maatschappij onbelast wordt gelaten. Zo wordt energieverspilling en uitputting van het milieu quasi niet belast en kan het zelfs genieten van fiscale aftrekken.

De belastingen kunnen nu eenmaal niet alleen uit arbeid komen maar zouden ook uit vermogen, kapitaal, energie en milieuvervuiling moeten komen.

Daarom eisen we van de volgende regering volgende punten op te nemen in het regeerprogramma:

1. Opheffing van het bankgeheim en de invoering van een vermogenskader

Als je niet weet wie de eigenaar is van een vermogen, dan is het ook onmogelijk om naar een meer rechtvaardig belastingstelsel te gaan. De beroepsinkomsten van de werknemers en de uitkeringen aan de uitkeringstrekkers zijn volledig bekend. Dat een werkgever een loonfiche naar de fiscus moet sturen, wordt als een normale zaak beschouwd. Maar als de fiscus aan een bank vraagt hoeveel intresten iemand heeft geïnd, dan zou dat een schending van de privacy zijn. Je mag het woord kadaster ook niet te zwaar opnemen. Als de overheid morgen effecten aan toonder afschaft (die binnen de EU op deze manier alleen in België bestaan) dan zijn we al bijna waar we uiteindelijk moeten uitkomen.

2. De invoering van een Tobintaks

De Tobintaks of een latere variant hierop met de Spahntaks is een belasting op financiële speculatie. Een taks van slechts 0,01 % kan financiële crisissen helpen voorkomen en zou op wereldvlak jaarlijks zowat 50 miljard dollar extra opbrengen. Daar kunnen we belangrijke stappen zetten om de wereldwijde armoede te bestrijden. Voor de verkiezingen waren vele partijen bereid om zo’n taks goed te keuren.

3. De fiscaliteit vergroenen

België deelt in de mondiale milieuproblemen, maar slechts 5,5% van alle belastingsinkomsten komt uit milieu- en energiegerelateerde belastingen. Voor de ontrading van energieverspilling – zowel binnen de energie-als de transportsector- zullen nochtans vooral fiscale instrumenten moeten worden ingezet.
De energiebelasting in België moet op z’n minst gelijkgeschakeld worden met die van onze belangrijkste handelspartners. Dat kan onder andere door een gedifferentieerde heffing op stroom door het hoogspanningsnet, waarbij groene stroom niet, en vervuilende stroom zwaar wordt belast. Binnen de transportsector kan een kilometerheffing voor vrachtwagenverkeer zorgen voor minder milieuvervuiling en tegelijk middelen opleveren om te werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. Als de heffing gedifferentieerd wordt in functie van de milieuvervuilende eigenschappen van het voertuig en in functie van de plaats en het tijdstip waarop dit voertuig zich verplaatst, dan kan die een sterk sturend effect hebben. Zo kan men bv. ontmoedigen dat milieuvervuilende voertuigen in de spits in stedelijk gebied op de weg zitten. Op die manier laten we ook het transitverkeer meebetalen voor de schade die het bij ons aanricht.
Nog in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid moet het fiscale voordeel van bedrijfswagens herbekeken worden en kunnen in een eerste fase afgeschaft worden voor de meest milieuvervuilende bedrijfswagens.

4. De harmonisering van de vennootschapbelasting

Willen we de onrechtvaardige concurrentie die gevoerd wordt op basis van de belastingsregimes wegnemen ( in Ierland bedraagt de belasting op de winsten van de bedrijven 10 % , in België 33,99 % ) dan moeten we er voor zorgen dat er een geharmoniseerde minimum belastingtarief op de winsten is in alle landen. België zou hier stappen kunnen ondernemen maar moet wel stoppen met het slechte voorbeeld te geven. Voor de vennootschapsbelasting staat tegenover 1 frank belasting 2 frank vrijstellingen. Ook zou België de coördinatiecentra, in het kader van Europese akkoorden, moeten afschaffen. Het is niet logisch dat werknemers hun belastingen correct moeten betalen en dat de winsten in een coördinatiecentrum nauwelijks aan 1 % worden belast.

Meer informatie over deze thema’s vindt u op onze fiches die je kan vinden op de website www.netwerk-vlaanderen.be/rechtvfiskal.htm of op het FAN secretariaat: Netwerk Vlaanderen vzw, Christophe Scheire, Vooruitgangsstraat 333 b9, 1030 Brussel, 02/201.07.70, christophe.scheire@netwerk-vlaanderen.be

Namens het FAN

Leden van het FAN zijn : 11.11.11., ABVV, ACV,ATTAC Vlaanderen,Bond Beter Leefmilieu, Broederlijk Delen, KWB, Netwerk Vlaanderen, VODO en Oxfam Wereldwinkels.

Zoek op trefwoord

belastingen democratie