Evaluatie van de Vlaamse ondernemingsconferentie

11/12/03 - Het Bureau van het Vlaams ABVV evalueerde het eindresultaat van de Ondernemingsconferentie. Het is geen consensustekst geworden, noch een tekst die ondertekend moest worden. De sociale partners namen akte van de tekst. Het gaat in feite om een actieplan van de regering voor de komende maanden, tot aan de verkiezingen.


Het ABVV vindt een aantal positieve punten in de tekst: zoals de extra begeleidingsmaatregelen voor werkzoekenden en de bijkomende opleidingsmogelijkheden voor werkenden; de maatregelen gericht op ontwikkeling en verspreiding van innovatie, zoals een milieu-innovatieplatform en het uitbreiden van excellentiepools.

Wat het ABVV absoluut niet kan goedkeuren is de ontwrichting van een aantal overheidsdiensten, waaronder de Huizen van Economie, waardoor een aantal taken van de overheid doorgeschoven worden naar de werkgeversorganisaties.
We hebben ook vragen bij de fiscale steun voor de “Vriendenlening”.

Vele punten moeten nog een concrete invulling krijgen en daar zal het ABVV zeer waakzaam op toekijken: bijv. op de invulling van het systeem van dienstencheques voor kinderopvang.

De ondernemingsconferentie was een eerste stap, een impuls, maar het zal de volgende regering zijn die werk zal moeten maken van een echt industrieel beleid!

Uitbreiding van DHL op Zaventem

DHL wil de capaciteit van zijn Europees netwerk uitbreiden. Als het bedrijf voor Zaventem kiest zou dat 1.000 bijkomende banen kunnen opleveren.
DHL vraagt dan wel de nodige zekerheid betreffende de nachtvluchten.
Het Vlaams ABVV vindt dat elke zweem van chantage in dit dossier uit den boze is.

In dit delicaat dossier moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen economie en levenskwaliteit.
Er moet gezorgd worden voor een evenwichtige aanpak die enerzijds zorgt voor de continuïteit van de bestaande werkgelegenheid en die kansen biedt op bijkomende jobs voor laaggeschoolden en voor boordpersoneel.
Anderzijds moet rekening gehouden worden met de kwaliteit van het leefmilieu en de woonkwaliteit voor de omwonenden. Geen van beiden mag verder aangetast worden.

Het Vlaams ABVV doet een dringende oproep aan alle betrokken politieke overheden om dit dossier wel doordacht en rustig aan te pakken, zonder partijpolitiek of communautair opbod.
De levenskwaliteit van de omwonenden, de werkgelegenheid in de regio en het leefmilieu zijn te belangrijk om in dit dossier lichtzinnig beslissingen te nemen.

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23

Zoek op trefwoord

innovatie kinderopvang