Werk aan de (werk)winkel

12/02/04 - Vorige week kwam er op federaal vlak meer duidelijkheid over het activerend beleid naar werklozen. Hierop moet nu ook een activering van de overheden en de werkgevers volgen. Vlaams ABVV, Vlaams ACV en ACLVB vragen nu dat ook de Vlaamse overheid de conclusies trekt.


1. De vakbonden bekwamen tijdens de ondernemingsconferentie dat er op Vlaams vlak bovenop de preventieve begeleiding ook een veralgemeende begeleiding komt na 3 jaar werkloosheid en na 5 jaar werkloosheid. In het federaal voorstel zullen werklozen, afhankelijk van de leeftijd, merkelijk vroeger door de RVA opgeroepen worden, met eventueel doorverwijzing naar de VDAB. Wij willen in elk geval dat die werkzoekenden éérst een begeleiding aangeboden krijgen vooraleer controle gebeurt. Dit betekent dat voor bepaalde groepen de begeleiding vervroegd wordt en daarvoor de nodige financiële middelen voorzien worden. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt vandaag en het federale beleid, kan er geen sprake zijn van systematische oproeping van 50-plussers, wel van een recht op begeleiding op vraag van de werkloze.

2. Het moet gaan over kwalitatieve begeleiding, met meer kwalificerende opleidingen voor langdurig werklozen en inschakeling van de know how van gespecialiseerde derden in het begeleiden en opleiden van langdurig werklozen. En dit zonder commercialisering van de integrale trajectbegeleiding. Als vakbonden willen wij onze rol inzake toeleiding van werkzoekenden naar trajecten en inzake bewaking van de kwaliteit van de trajecten (ombudsfunctie) hierbij erkend zien.

3. De VDAB kan enkel objectieve gegevens ter beschikking stellen van de RVA. Dit moet de huidige gegevenstransmissie vervangen. Zowel VDAB als werkgevers dienen ten volle mee te werken aan de bewijsvoering van alle werkzoekenden inzake hun zoekinspanningen.

4. Het kan niet enkel gaan over plichten van werkzoekenden, maar ook over rechten. Daarom vragen wij onverwijld de goedkeuring door het Parlement van het Handvest van de Werkzoekende.

5. Begeleiding alleen volstaat niet! Er zal werk moeten gemaakt worden van meer passend werk voor de zeer moeilijk plaatsbare werkzoekenden, zowel in het gewone bedrijfsleven als in de sociale economie, onder meer sociale werkplaatsen en buurtdiensten. We vragen hierover spoedig overleg in VESOC.

IN DETAIL

1° De vakbonden bekwamen tijdens de ondernemingsconferentie dat er op Vlaams vlak bovenop de preventieve begeleiding ook een veralgemeende begeleiding komt na 3 jaar werkloosheid en na 5 jaar werkloosheid. In het federaal voorstel zullen werklozen, afhankelijk van de leeftijd, merkelijk vroeger door de RVA opgeroepen worden, met eventueel doorverwijzing naar de VDAB. Wij willen in elk eval dat die werkzoekenden éérst een begeleiding aangeboden krijgen vooraleer controle gebeurt. Dit betekent dat voor bepaalde groepen de begeleiding vervroegd wordt en daarvoor de nodige financiële middelen voorzien Gezien de situatie op de arbeidsmarkt vandaag en het federale beleid kan er geen sprake zijn van systematische oproeping van 50-plussers, wel van een recht op begeleiding op vraag van de werkloze.

2° De inzage door de RVA in VDAB-gegevens over de werklozen moet voortaan verlopen via een aparte interface, beperkt tot welbepaalde objectieve gegevens over de werkzoekenden. We vragen over de modaliteiten spoedig overleg in VESOC. En we willen dat de VDAB en de werkgevers voluit meewerken aan de bewijsvoering van de werkzoekenden inzake hun inspanningen om werk te vinden en hun inzetbaarheid te verhogen, ook voor de werklozen die minder met de ICT-instrumenten van de VDAB werken.

3° We hebben ons altijd verzet tegen de begeleiding om de begeleiding. Deze moet uitzicht geven op opleiding, werkervaring en duurzame tewerkstelling. De vakbonden bekwamen reeds extra-middelen voor 3000 opleidingen en 500 werkervaringsplaatsen voor langdurig werkzoekenden. We stellen hierbij:

- dat de VESOC-afspraken correct moeten worden uitgevoerd: 3000 kwalificerende opleidingen, met concreet uitzicht op werk, en volwaardige werkervaring

- dit is maar een begin. Het aantal langdurig werklozen in opleiding of werkervaring moet omhoog van 21 % vandaag naar 25 % (cf. nieuwe Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren); de eigen opleidingscapacititeit van de VDAB voor werklozen moet verder worden uitgebouwd, in het bijzonder ook voor opleiding naar knelpuntberoepen

- voor de zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden moeten er meer perspectieven komen in de sociale economie, onder meer sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten (cf. afspraken werkgelegenheidsconferentie).

4°Het moet gaan om begeleiding en opleiding, aangepast aan de persoonlijke behoeften en bijzondere moeilijkheden van de langdurig werkzoekenden. Dat is dus geen routinewerk en zal ook een serieuze bijsturing en capaciteitsverruiming vergen bij de VDAB. Daarbij moet de VDAB zeker ook de capaciteit en know how van gespecialiseerde derden aanboren. We willen in dit kader ook het debat aangaan over een gedeeltelijke uitbesteding van integrale begeleidingstrajecten, onder regie van de VDAB. We zeggen echter nu al klaar en duidelijk dat we ons zullen verzetten tegen de uitbesteding van integrale trajecten aan commerciële actoren.

5°89 % van de RVA-werklozen wordt bereikt door de vakbonden. We willen als vakbonden de toeleiding van werklozen naar trajecten versterken. We vragen dat de Vlaamse overheid deze opdracht structureel mee ondersteunt. Daarbij moet ook de rol van de vakbonden in de bewaking van de kwaliteit van de trajecten ten volle worden erkend. De ombudsfunctie die de vakbonden totnogtoe konden vervullen bij de begeleiding en opleiding van werkzoekenden via de STC’s, moet hoe dan ook worden overgezet naar de nieuwe organen voor streekontwikkeling en worden versterkt, ook in het licht van de activerende begeleiding van langdurig werklozen.

6° Het gehele debat wordt vandaag overheerst door de plichten van de werkzoekende. We vragen naast het plichten-, ook een rechtendiscours. De vakbonden ondersteunen ten volle het voorstel van decreet betreffende het Handvest van de Werkzoekende, zoals aangepast aan de opmerkingen van de SERV. Zij vragen het Parlement dit alsnog goed te keuren, conform de resolutie van twee jaar geleden.

Voor meer info:
Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris Vlaams ABVV

Zoek op trefwoord

trajectbegeleiding