Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem voor begeleiding en controle

26/02/04 - De besluitvorming over het zogenaamde ‘activerend beleid naar werklozen’ is nog niet helemaal rond. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse regering snel duidelijk maakt hoe ze de begeleiding nu concreet wil invullen en vraagt hierover een afrondend overleg met de vakbonden. Ondertussen is het ABVV alvast gestart met een informatiecampagne naar de werkzoekenden.


Controle, ja maar...

Onze sociale zekerheid is een sociaal verzekeringssysteem. Wie uitkeringen ontvangt moet voldoen aan een aantal voorwaarden. In ons land zijn de sociale uitkeringen bovendien onbeperkt in duur. Dat willen wij zo houden. Daarom aanvaarden we dat er controle is op de situatie van diegenen die sociale uitkeringen krijgen. Zonder enige controle zouden we immers verglijden naar een puur bijstandssysteem. Maar die controle moet wel rechtvaardig zijn en mag in geen geval willekeurig zijn.
Het oorspronkelijk voorstel van de regering was  voor ons onaanvaardbaar. Door ons protest en na overleg werd dit voorstel grondig bijgestuurd: artikel 80 wordt geleidelijk afgeschaft, heel wat werklozen - zoals de 50-plussers - worden vrijgesteld van controle en wie in begeleiding is krijgt uitstel van oproeping.
Veel hangt nu af van de wijze waarop de controle door de RVA zal worden toegepast en vooral ook van de begeleiding die de VDAB aan de werklozen zal geven.

Garantie op begeleiding naar werk nu snel invullen

Sedert begin februari is er op federaal vlak min of meer duidelijkheid over het ‘activerend beleid naar werklozen’. Met de sociale partners waren al eerder afspraken gemaakt over begeleiding. Wij willen dat de Vlaamse regering nu eerstdaags duidelijk maakt hoe ze de begeleiding concreet zal invullen.
Voor het ABVV:

  • moet elke werkzoekende eerst een begeleiding aangeboden krijgen vooraleer hij of zij wordt opgeroepen voor de RVA-controle
  •  kan er geen sprake zijn van een systematische oproeping van 50-plussers, maar dit wil niet zeggen dat werklozen ouder dan 50 jaar geen recht meer moeten krijgen op begeleiding als ze daar zelf om vragen
  •  moeten de VDAB en de werkgevers de werkzoekende helpen bij de bewijsvoering over  hun zoekinspanningen
  •  moeten er extra opleidingsmogelijkheden én werkervaringsplaatsen komen

Hierover willen we nog een afrondend overleg met de regering.

Het ABVV informeert en begeleidt

Ook al is de besluitvorming nog niet voor de 100% afgerond, het ABVV is nu al gestart met een grootscheepse informatiecampagne naar zijn werkloze leden.
Een infofolder wordt aan alle werklozen in de ABVV gewesten verdeeld met de grote lijnen van het nieuwe systeem.
Eens alle details gekend zijn volgt er een brochure en worden er lokale infosessies  georganiseerd.
Ook op de webstek van het Vlaams ABVV kan de informatie gedownload worden onder de rubriek  Ben je werkloos

Zoek op trefwoord

trajectbegeleiding