Investeren in de toekomst

16/06/04 - Vlaams ACV, Vlaams ABVV en ACLVB werden vandaag uitgenodigd bij de informateur van de nieuwe Vlaamse regering. Zij verwelkomen dit initiatief. Het is hopelijk het startschot voor vijf jaar volwaardige betrokkenheid van de werknemers bij het Vlaamse beleid.


Zij verwachten van dit beleid een krachtig antwoord op de actuele en toekomstige sociaal-economische uitdagingen, vertrekkend van de doelstellingen voor 2010 van het Pact van Vilvoorde.   

Voor de concrete inhoud kon worden verwezen naar de respectieve memoranda die eerder aan de democratische partijen werden overgemaakt. Tegelijk werden een aantal duidelijke signalen overgemaakt aan de formateur:

1. De strijd tegen de werkloosheid moet de hoogste prioriteit krijgen. Wachten op het aantrekken van de internationale economische conjunctuur volstaat niet. We verwachten:

  • een krachtig en vooral ook doelmatig economisch beleid, met een vernieuwd industrieel beleid, een performant innovatiebeleid, voorrang aan omgevingsbeleid (ipv bedrijfssteun) en het herstel van het economische overheidsinitiatief als cruciale hefbomen;
  • verdere jobcreatie in non-profit en sociale economie;
  • een verdere versterking van het arbeidsmarktbeleid.

We vragen dat dit beleid vorm krijgt via permanent, gestructureerd overleg met alle sociale partners, via VESOC, niet enkel voor de sociale, maar ook voor de economische materies. Zij willen dat het kader voor dit beleid in het najaar wordt uitgetekend in VESOC, aangevuld met eigen engagementen van de sociale partners.

2. De beleidsruimte voor nieuw beleid is hoe dan ook beperkt (cf. SERV-berekeningen). Het is onaanvaardbaar dat deze voor een belangrijk deel in beslag wordt genomen voor lastenverlagingen voor burgers of bedrijven. We verwachten in eerste instantie dat de behoeften inzake welzijn, huisvesting, onderwijs, levenslang leren, milieu, mobiliteit,… een gedegen antwoord krijgen. En we verwachten een coherent fiscaal beleid, gestoeld op een rechtvaardige spreiding van de lasten (ook in de zorgverzekering).

3. We willen 5 jaar goed bestuur met sterke collectieve diensten.

  • We willen dat in de komende regeerperiode de nadruk ligt op beleid en minder op nieuwe structuren. Zopas bij decreet hervormde instellingen als de VDAB kunnen in elk geval niet opnieuw aan een herstructurering worden bloot gesteld.
  • Collectieve diensten als onderwijs, zorg aan personen, kinderopvang, intensieve begeleiding van werklozen, watervoorziening…mogen niet ten prooi vallen aan de commercialisering, maar moeten worden uitgebouwd via overheid of social profit.
  • En Vlaanderen moet actief optreden om te vermijden dat de liberalisering niet via Europese of internationale achterpoorten binnensluipt, onder meer door sterkere Europese garanties ter bescherming van de diensten van algemeen belang.
  • In het debat over de toekomstige bevoegdheidsverdeling moeten een aantal leidende principes als houvast dienen, zoals het behoud van de federale sociale zekerheid en arbeidsrecht en een voldoende solidariteit tussen de gemeenschappen.

4. Een solidair project en een beleid in het teken van verdraagzaamheid.

  • De Vlaamse overheid moet een solidair project voorleggen. Een solidair project heeft oog voor (kans)armoedebestrijding, gelijke kansen voor achtergestelde groepen en onthaal en participatie voor nieuwkomers.
  • Ook internationaal moet de Vlaamse gemeenschap zich solidair opstellen. Vlaanderen moet in elk geval zijn bijdrage leveren bij het halen van de 0,7 % -norm.
  • We moeten nu bovendien samen het signaal geven aan de Vlamingen en aan de buitenwereld dat Vlaanderen een verdraagzame samenleving moet zijn, dat compromissen met extreem rechtse partijen en dito gedachtegoed uitgesloten zijn, en dat we nu meer dan ooit werk moeten maken van evenredige participatie en diversiteit, zoals afgesproken in uitvoering van het Pact van Vilvoorde.

Zoek op trefwoord

democratie sociaal overleg