Vlaams ABVV en ACV willen de sociale accenten ook terugvinden in het regeerakkoord

24/06/04 - De vakbonden hebben kennis genomen van de nota die Yves Leterme heeft opgemaakt na zijn informatieronde.


ABVV en ACV zijn tevreden over:

  • De vele sociale accenten die ze in de nota terugvinden.In de eerste plaats de topprioriteit voor werk. Al missen we nog een meer strategische visie rond industrieel beleid en innovatiebeleid én stevige maatregelen inzake levenslang en levensbreed leren en inzake arbeidsmarktbeleid.
    Evenzeer positief is de nadruk op betaalbaar wonen voor iedereen, op voldoende middelen voor onderwijs, het wegwerken van wachtlijsten in de zorgsector en het inkomensgebonden maken van de zorgverzekering.

  • De intentie om het middenveld maximaal bij het beleid te betrekken, met de sociale partners systematisch te overleggen over het sociaal-economisch beleid en het concrete engagement om een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord te onderhandelen.

  • Het doortrekken van de gemaakte afspraken in het Pact van Vilvoorde.

  • Een bijdrage tot een groter vertrouwen in het beleid, tot meer verdraagzaamheid en betere integratie van allochtonen en nieuwkomers.

ACV en ABVV willen de sociale accenten evenwel terugvinden in het regeerakkoord

Gezien de beperkte beleidsruimte zullen keuzes moeten gemaakt worden. Zo lijkt het ons onmogelijk en ook niet doelmatig om een rist belastingverlagingen (gemeentelijk, regionaal en federaal) door te voeren. De economie is beter gediend met een performant innovatiebeleid en investeringen in onderwijs, opleiding, infrastructuur…

ABVV en ACV zijn bovendien bezorgd over:

  • De sterke nadruk op een nieuwe en ingrijpende staatshervorming, waarbij de overheveling van delen van de sociale zekerheid op het verlanglijstje staan.

  • De onduidelijkheid over  de rol van de overheid en de overheidsdiensten. Het zou van geen behoorlijk bestuur getuigen mocht men pas bij decreet hervormde instellingen, zoals de VDAB, opnieuw aan herstructurering blootstellen. Ook wij zijn voorstander van slanke en eenvoudige regelgeving, maar er kan geen sprake zijn van deregulering in domeinen zoals milieu, ruimtelijke ordening en energie.

  • Het evenwicht tussen rechten en plichten van nieuwkomers en oudkomers. We zien wel de plichten, maar nog onvoldoende het recht op (arbeids)participatie .