Vlaams regeerakkoord

Eerste reactie Vlaams ABVV en Vlaams ACV

20/07/04 - ABVV en ACV hebben het nieuwe regeerakkoord getoetst aan hun memoranda. Deze beoordeling is voorlopig en handelt enkel over de hoofdlijnen. Over diverse onderdelen van het akkoord is er immers nog onvoldoende duidelijkheid, in het bijzonder over het financiële plaatje.


Zo missen we gegevens zoals: de precieze verdeling van de beleidsruimte over de beleidsprioriteiten, de concrete besparingen (éénmalig en structureel) om de begroting op orde te krijgen, en de ruimte die men voorziet voor de sociale programmatie in Vlaamse openbare sector, onderwijs en non-profit.

ACV en ABVV vinden heel wat van hun vragen en bekommernissen terug in het regeerakkoord, zoals:

 • de topprioriteit voor ondernemen en werkgelegenheid, waarbij terecht wordt uitgegaan van concurrentie op basis van kwaliteit;
 • sociale accenten als extra-investeringen in sociale huisvesting, welzijnssector, kinderopvang, sociale economie en onderwijs (waardering technisch en beroepsonderwijs, alternerend leren, studietoelagen, kosteloos basisonderwijs, verlaging leerplicht,...);
 • de versterking van het integratiebeleid naar allochtonen;
 • de intenties om sterker samen te werken met het maatschappelijke middenveld (op basis van een charter), systematisch overleg te plegen met de sociale partners en een nieuw Vlaams werkgelegenheidsakkoord te onderhandelen;
 • het voornemen om het voor Vlaanderen relevante Europees en internationaal beleid actiever op te volgen.

ABVV en ACV stellen zich wel ernstige vragen bij:

 • het grote gewicht van de belastingverlagingen binnen de beperkte beleidsruimte, ten koste van duurzame investeringen in werkgelegenheid, collectieve diensten, milieu en infrastructuur:
  • in het bijzonder de uitbreiding in 2009 van de forfaitaire belastingvermindering naar alle arbeidsinkomens slorpt veel middelen op terwijl er nog nauwelijks een band is met de doelstelling: de bestrijding van de werkloosheidsvallen;
  • de eerste stap in 2007 is wel selectief naar lagere inkomens maar mist duidelijkheid (forfait nog te bepalen) en dreigt teveel terecht te komen bij fiscaal fictief lagere inkomens;
  • de prioriteit voor de lage inkomens moet doorwerken in alle fiscale maatregelen (inkomensgebonden bijdrage zorgverzekering en wegenvignet volgens fiscaal PK);

 • de sterke nadruk op een nieuwe en ingrijpende staatshervorming: ABVV en ACV herhalen hun pleidooi voor het behoud van het federaal karakter van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht én voor een voldoende solidariteit tussen de gemeenschappen en voor de vrijheid van de sociale partners om zelf het niveau te bepalen waarop CAO's worden onderhandeld;
 • de optie om "ondernemerschap" te stimuleren in gemeenschapsdiensten als zorg, cultuur, welzijn en onderwijs: dit mag geen eufemisme zijn voor commercialisering: om die reden blijven we ons ook verzetten tegen het gebruik van dienstencheques voor een commercialisering van de kinderopvang;
 • het principe van terugbetaling bij het stopzetten van een cursus Nederlands is - toegepast op werklozen - strijdig met het beginsel van kosteloze dienstverlening.
 • de idee van decreten met vervaldatum, wat de rechtszekerheid zowel naar bedrijven als naar burgers ondermijnt;
 • het Vlaams gedoogbeleid inzake fiscale amnestie;
 • het slechts gedeeltelijk voortbouwen op het Pact van Vilvoorde, in het bijzonder ten koste van een aantal sociale doelstellingen (bijv. onderwijs en opleiding, werkbaarheidsgraad en evenredige participatie).

ACV en ABVV zien ook een aantal manifeste hiaten:

In het sociaal-economisch beleidsprogramma komen de vereisten van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen onvoldoende aan bod.  Bepaalde onderdelen missen diepgang of ontbreken: industriebeleid (absoluut onevenwicht met bijv. landbouw), preventief bedrijfsbeleid, arbeidsmarktbeleid, levenslang leren (zeker in het onderwijsluik), actie tegen laaggeletterdheid,...

ABVV en ACV willen daarom:

 • dat de luiken werkgelegenheid en permanente vorming in het najaar verder worden uitgediept via het aangekondigde werkgelegenheidsoverleg, met ook duidelijke engagementen vanuit het bedrijfsleven;
 • dat ook het luik ondernemen opnieuw volwaardig voorwerp wordt van VESOC-overleg met de sociale partners, zodat op korte termijn vorm kan krijgen:
  • een vernieuwd industrieel beleid
  • een strategisch beleid inzake innovatie
  • een hernieuwd beleid ter voorkoming van faillissementen
 • dat - in het verlengde van de Europese "mid term review" van het Lissabonproces - ook het Vilvoordeproces tussentijds wordt geëvalueerd met het oog op aanscherping en vooral ook realisatie van de doelstellingen.

Al is er sprake van een versterking van het integratiebeleid, dan zien we nog onvoldoende het recht op (arbeids)participatie.  ACV en ABVV willen dat het diversiteitsbeleid gevoelig versterkt wordt zodat - conform het Pact van Vilvoorde - de evenredige participatie van kansengroepen tegen 2010 een feit is.

Loodzware opdracht

De Vlaamse regering staat een loodzware opdracht te wachten, met een beperkte beleidsruimte.  Het oprukken van extreem-rechts en het toenemende klimaat van onverdraagzaamheid, vergen een krachtig en coherent beleid - inclusief performante collectieve voorzieningen (overheid, onderwijs, social-profit) - dat de maatschappelijke noden beantwoordt, de diversiteit erkent en de solidariteit en maatschappelijke cohesie bevordert.  De overheid kan dit niet alleen.  Dat zal in dialoog en in samenwerking met het maatschappelijk middenveld moeten gebeuren.  Vlaams ABVV en Vlaams ACV staan klaar om hier de volgende vijf jaar voluit aan mee te werken.

Zoek op trefwoord

belastingen dienstencheques sociaal overleg