Vlaamse begroting moet ook ruimte laten voor het eigen personeel

11/10/04-Er komt in Vlaanderen stilaan meer duidelijkheid over de tweede begrotingscontrole voor 2004 en de ontwerpbegroting voor 2005. Vlaams ABVV en ACV maakten een eerste beoordeling, in het besef dat de globale ruimte voor nieuw beleid in 2005-2006 sowieso beperkt is. Er zijn ongetwijfeld een aantal positieve elementen. Die worden echter overschaduwd door een reeks elementen die bijzonder zwaar vallen, in het bijzonder voor het personeel. Vlaams ACV en ABVV rekenen op verder overleg hierover


Vlaams ABVV en ACV achten het positief:

- dat (slechts) op selectieve wijze uitvoering wordt gegeven aan de Ondernemingsconferentie van eind 2003:

  • met de juiste accenten: 55 miljoen meer voor onderzoek en ontwikkeling; 33 miljoen voor begeleiding van langdurig werklozen…
  • en met het verdagen van maatregelen die door ons eerder werden gecontesteerd: dienstencheques voor kinderopvang, Vriendenlening, startersloon…

dat reeds een beperkte aanzet wordt gegeven (24 miljoen in 2005) voor een Vlaams werkgelegenheidsakkoord voor 2005-2006, al ontbreekt nog het totale plaatje voor 2005-2006;

dat begrotingsruimte werd gecreëerd voor enkele nieuwe sociale accenten: uitvoering decreet sociaal-cultureel werk, gehandicaptenbeleid, basismobiliteit, …

Vlaams ACV en ABVV hebben evenwel ook fundamentele bedenkingen bij:

  • de besparing op  de aanmoedigingspremies, in strijd met het vroegere VESOC-akkoord hierover (trendmatige uitbouw van het zorgkrediet) en de engagementen in het regeerakkoord inzake loopbaanbeleid, al wordt onze vraag naar verder overleg hierover wel ingewilligd;
  • de besparingen in onderwijs, zowel op leerkrachten (grotere klassen in secundair en volwassenenonderwijs) als op omkaderingspersoneel;
  • de invoering van een vervangingsstop bij de Vlaamse overheid, aanvullend bij de eerdere wervingsstop, wat de dienstverlening in het gedrang dreigt te brengen;
  • de lineaire besparing op werkingskosten.   Dit wordt voorgesteld als een pijnloze besparing op zgn. “apparaatkosten”.  Achter werkingskosten schuilen evenwel ook toelagen aan personen (opleidingspremies, studietoelagen…) en organisaties; we willen voor elk beleidsveld snel duidelijkheid over de concrete impact, waarbij absoluut moet worden vermeden dat wordt gesneden in maatschappelijk essentiële voorzieningen
  • de afwezigheid van enige beleidsruimte voor overleg met de personeelsvakbonden, in strijd met eerdere engagementen.  Het personeel in overheid, onderwijs en non-profit moet gelijke tred kunnen houden met de evolutie in de privé-sector.  Het gaat niet op te beweren dat er ook geen opslag komt in de privé-sector.   Ten eerste is dat geen Vlaamse bevoegdheid.   Ten tweede moet de marge voor de privé-sector nog bepaald worden via het interprofessionele overleg, rekening houdend met de evolutie in de buurlanden.

Zoek op trefwoord

dienstencheques kinderopvang mobiliteit onderwijs