Uitbreiding waterfactuur in Vlaanderen: Vlaams ABVV vraagt garanties op sociaal vlak

08/12/04 - Vanaf 1 januari 2005 wordt de drinkwaterfactuur voor de Vlaamse huishoudens flink gewijzigd. Voortaan zullen we de drinkwaterafrekening en de afvalwaterheffing samen op deze factuur terugvinden.


Maar er is meer: er wordt een nieuwe - derde - kost aan de drinkwaterabonnees aangerekend, het zogenaamde rioolrecht. Dat recht wordt in de toekomst jaarlijks aangerekend aan iedereen die op het drinkwaternet is aangesloten en het zal dienen om de gemeentelijke taak inzake de aanleg van de (dure) riolen te financieren.
Tot nu toe betaalden de gemeenten dit uit eigen middelen, met de hulp van Vlaamse subsidies. Een en ander zal al merkbaar zijn op de drinkwaterafrekening voor het jaar 2004.

Het Vlaams ABVV betreurt dat zo een ingrijpende aanpassing in de drinkwaterfactuur op een drafje wordt ingevoerd!
Bovendien wil het ABVV garanties dat het nieuw ingevoerde rioolrecht geen sociale onrechtvaardigheid creëert. Die garanties zijn er vandaag niet. We stellen namelijk vast dat een nutsvoorziening, die vandaag gefinancierd wordt uit algemene middelen (dus via de sociaal gemoduleerde inkomensbelastingen en de opcentiemen daarop), nu via een rechtstreekse aanrekening aan de verbruiker zal worden betaald. Er is hierbij geen enkel hard engagement voor sociale modulering, dus dit kan evengoed een forfaitair bedrag worden per aansluiting. De gemeenten krijgen immers de totale vrijheid om zelf het tarief te bepalen. Er wordt enkel een ruim bemeten bovengrens gesteld aan wat ze terzake mogen aanrekenen.

Het Vlaams ABVV vraagt daarom dat de regeling op twee vlakken wordt bijgestuurd:

·        de Vlaamse regering moet aan de gemeenten bijkomende voorwaarden opleggen voor een sociaal aanvaardbare vormgeving van het rioolrecht.
Op zijn minst moeten er sociale correcties voorzien worden voor de klassieke sociale categorieën in de sector nutsvoorzieningen (WIWG’s, sociale uitkeringstrekkers,…). Beter ware echter te streven naar een volwaardige inkomensmodulering. Overigens worden de gemeenten niet verplicht om een rioolrecht in te voeren : ze kunnen er voor opteren om de riolen te blijven  financieren uit hun algemene middelen

·        het rioolrecht moet in de indexkorf opgenomen worden. De index moet immers een weerspiegeling zijn van de reële levensduurte. Vandaag maken de drinkwaterprijs en de afvalwaterheffing deel uit van de indexkorf. Het ABVV wil dan ook dat het rioolrecht hieraan wordt toegevoegd.

De bekommernis voor de sociale consequenties van het rioolrecht werd vandaag overigens in een SERV-advies van alle Vlaamse sociale partners ondersteund. In dit advies vragen ze onder meer de invoering van sociale correcties en de behandeling van het dossier door de indexcommissie.

Contact

  • Annick Clauwaert - Coördinator - 02 506 83 70