Geen afbouw van de Vlaamse aanmoedigingspremies!

15/02/2005 - De Vlaamse regering voorziet te weinig middelen voor de aanmoedigingspremies. Het Vlaams ABVV protesteerde al tegen de inperking van deze tegemoetkoming voor werknemers. De regering is blijkbaar toch van plan deze inperking door te voeren.


De Vlaamse “aanmoedigingspremies” zijn het resultaat van sociaal overleg tussen Vlaamse regering en sociale partners. Sedert 1994 bestaat er een regeling waarbij werknemers die loopbaanonderbreking nemen of die hun arbeidsduur verminderen, een (aanvullende) premie krijgen van de Vlaamse overheid. In 2002 werd dit stelsel grondig aangepast.

Een aantal premies werden trouwens overgenomen op het federale niveau, waardoor er - voor wat de privé-sector betreft - drie premiemogelijkheden bestaan:
* een premie voor het volgen van een opleiding
* een premie voor het opnemen van zorgtaken               
* een premie voor werknemers van bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering, die hun arbeidsduur verminderen.
Vooral  de zorgpremie kent een groot succes.

Het Vlaams ABVV betreurt het voornemen van de Vlaamse regering:
- op een ogenblik dat er gepleit wordt voor een meer ontspannen arbeidsmarkt om mensen te stimuleren wat langer te werken, is dit een verkeerd signaal. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad vereist ook een verbetering van de werkbaarheidsgraad (kwaliteit van het werken);
- vooral in Vlaanderen kennen de verschillende arbeidstijdregelingen  succes, wellicht mee dankzij de Vlaamse stimuli. Bovendien zijn de premies ook geslaagd in het opzet om meer mannen zorgverlof te laten opnemen. De instroom van mannen in de Vlaamse aanmoedigingspremies kent een opmerkelijke stijging van 85 % op één jaar tijd (2003 ten opzichte van 2002);
- men vergeet te gemakkelijk dat het opnemen van zorgverloven ook een verlichting inhoudt voor voorzieningen zoals kinderopvang en thuiszorg;
- een  ‘stop and go’ politiek is niet wenselijk, zeker niet als het om  inkomens gaat; 
- de premies zijn het resultaat van sociaal overleg, ook op sectoraal en bedrijfsvlak, en kunnen niet het voorwerp zijn van éénzijdig overheidsoptreden.

Het ABVV kan in geen geval akkoord gaan met de afbouw of  inperking van de aanmoedigingspremies. We dringen er bij de regering op aan om hiervoor bijkomende middelen te voorzien bij de komende begrotingscontrole. Op dit ogenblik hebben we geen zicht op de mogelijke bijsturingen die minister Vandenbroucke zal voorstellen. Zodra deze bekend zijn zullen we die samen met de andere vakbonden evalueren en een gemeenschappelijke reactie nastreven.

Voor meer info:
Xavier Verboven, Voorzitter Vlaams ABVV, 0475 24 50 89
Jean-Marie Debaene, Hoofd Studiedienst, 02 506 82 23 – 0473 80 19 56

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23

Zoek op trefwoord

arbeidsduurvermindering kinderopvang opleiding