Een Vlaamse meerjarenbegroting voor wat echt telt:

werkgelegenheid, sociale cohesie en duurzame ontwikkeling

14/06/05 - Er is eindelijk meer duidelijkheid over de resterende beleidsruimte voor de Vlaamse meerjarenbegroting: € 3,67 miljard voor de periode 2006-2009. Deze ruimte is beperkt en zal dus weloverwogen moeten worden besteed, in functie van de belangrijkste maatschappelijke noden. Een breed uitgesmeerd belastingcadeau is daarmee geheel onverenigbaar.


1. De regering heeft in haar berekeningen geen rekening gehouden met de kost van de CAO’s voor de non-profit, onderwijs, De Lijn en ambtenaren. Voor non-profit en De Lijn is dat eigenaardig, gezien die budgetten reeds definitief beslist zijn. 
Voor onderwijs en ambtenaren moeten de echte onderhandelingen nog beginnen. 
Vlaams ACV en ABVV rekenen er op dat er ook voor deze groepen snel een verdedigbaar budget ter tafel ligt voor een volwaardige sociale programmatie, in verhouding tot wat werd voorzien voor de Vlaamse non-profit.

2. Met de resterende beleidsruimte moeten de essentiële maatschappelijke noden en vragen in Vlaanderen worden beantwoord, met een evenwicht tussen de drie pijlers van de Lissabonstrategie en het Pact van Vilvoorde:

 1. meer middelen voor de strijd tegen de werkloosheid, in het bijzonder:
  • voor tewerkstellingsiniatieven naar jonge werklozen, ter versterking van de aangekondigde federale maatregelen;
  • voor werkervaring en tewerkstellingsinitiatieven (o.m. sociale economie) voor landurig werkozen in trajectbegeleiding;
  • voor de uitbouw van het levenslange leren;
  • voor de verdere uitbouw van de werkgelegenheid in de zorgsector, aanvullend op de toezeggingen die de vakbonden van de non-profit reeds kregen;
  • voor een betere combinatie van arbeid en gezin, in het bijzonder door de uitbouw van de reguliere kinderopvang en het herstel van de Vlaamse aanmoedigingspremies voor zorg en opleiding;
  • voor een versterking van het Vlaamse diversiteitsbeleid, in ruil voor hardere engagementen van het bedrijfsleven;
  • voor nieuwe werkgelegenheidsakkoorden voor 2007-2008 en 2009-2010, met een ambitieuzer budget dan voor 2005-2006 (slechts twee keer 24 miljoen);
  • en in het bijzonder voor de opvang van de vermindering van de Europese middelen voor werkgelegenheidsbeleid vanaf 2006;
 2. de beantwoording van de actuele en toekomstige behoeften inzake sociale bescherming:
  • verdere uitbouw van de zorgsector (zie hoger);
  • herfinanciering van het Zorgfonds;
  • recht op behoorlijke huisvesting;
  • strijd tegen armoede, in het bijzonder door kostenvermindering in het onderwijs: kosteloos basisonderwijs, kostenreductie secundair onderwijs, betere studietoelagenstelsels, zowel in secundair als in hoger onderwijs;
 3. een volwaardig beleid inzake duurzame ontwikkeling, in het bijzonder:
  • de nodige middelen voor investeringen in milieu en mobiliteit;
  • een groeipad voor de ontwikkelingssamenwerking, als Vlaamse bijdrage aan de doelstelling van 0.7 % van het BBP;
  • de uitbouw van het preventieve bedrijfsbeleid, gericht op duurzaam ondernemen.
3. Vlaams ABVV en ACV herhalen dat deze prioriteiten geheel onverenigbaar zijn met de voorliggende voorstellen inzake de fiscale korting voor werkenden. Vooral de uitbreiding in een tweede fase tot alle werkenden dreigt een zeer groot gedeelte van de beschikbare beleidsruimte op te souperen, terwijl die op zich nog nauwelijks iets heeft te maken met de initiële doelstelling inzake de bestrijding van de werkloosheidsvallen.  
In 2009 zou die uitbreiding € 438 miljoen extra kosten, terwijl er in dat jaar maar een bijkomende beleidsruimte is van € 514 miljoen in 2009.
Echter ook de eerste stap (voor lagere inkomens) moet nog serieus worden bijgestuurd:
  • om te vermijden dat personen met enkel een fictief laag inkomen het voordeel krijgen;
  • om te vermijden dat werknemers met lage lonen die weinig of geen bedrijfsvoorheffing betalen het voordeel mislopen.

Contact

 • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47