Septemberverklaring Vlaamse regering: reactie van de vakbonden

28/09/2010 Persbericht - Geen extra besparingen op werk. Dat eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke reactie.


Aandacht voor armoede

Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hebben kennis genomen van de beleidsverklaring van de Vlaamse regering die minister-president Kris Peeters op maandag 27 september 2010 heeft voorgesteld aan het Vlaams parlement.

De drie werknemersorganisaties verwelkomen de aandacht voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving en de initiatieven die deze regering voor hen op het getouw wil zetten via de bouw van sociale woningen, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, de automatische toekenning van sociale rechten en investeringen in zorg.

Geen besparingen op werk

We blijven ons echter ernstige zorgen maken over de concrete besparingsplannen die in de komende weken op tafel zullen komen in het licht van de begrotingsopmaak 2011 en de impact daarvan op de werknemers en de werkzoekenden in Vlaanderen.

De werkloosheid in Vlaanderen is nog steeds erg hoog en stijgt nog bij de kansengroepen op de arbeidsmarkt: jongeren, allochtonen en 50-plussers. Deze groepen moeten daarom maximaal ontzien worden.

Bijkomende besparingen in het beleidsdomein Werk, in de begeleidings- en opleidingscapaciteit van VDAB of in subsidies voor organisaties die werken met kansengroepen kunnen voor ons dan ook niet.

Meer zelfs, we eisen extra investeringen in begeleiding van langdurig werkzoekenden en 50-plussers, in werkervaringsprojecten, in loopbaanbegeleiding. We betreuren dat de regering momenteel maar weinig openlijk communiceert over haar concrete budgettaire plannen.

Het sociaal overleg blijft in de beleidsverklaring overigens onderbelicht.

Sociaal overleg nodig

Vlaams ABVV, ACV en ACLVB verwachten van deze regering dat ze in de komende maanden tot een volwaardig overleg met álle sociale partners komt over:

  • de begroting 2011 en de impact op de beleidsdomeinen Werk en Economie
  • de transitie van de Vlaamse industrie, een toekomstgericht industrieel en innovatiebeleid, en dit in samenspraak met de sectorale sociale partners
  • de interne staatshervorming, zodat die ook een versterking vormt voor het streekoverleg in de SERR’s en RESOC’s, voor de streekontwikkeling en de inspraak van de sociale partners in subregionale economie- en arbeidsmarktdossiers.

Vlaams ABVV, ACV en ACLVB wijzen de Vlaamse regering er op dat een warme samenleving valt of staat met voldoende en aantrekkelijke jobs in de dienstverlening en de zorg. We rekenen er dan ook op dat de regering op korte termijn duidelijkheid verschaft over haar voornemens en middelen met betrekking tot het sociaal overleg binnen de overheid, zorg- en welzijnssectoren en het onderwijs.

Staatshervorming

In de Septemberverklaring gaat ook heel wat aandacht naar federale regeringsonderhandelingen.

Voor Vlaams ABVV, ACV en ACLVB is de toetssteen bij de overdracht van federale bevoegdheden naar Vlaanderen niet zozeer de Octopusnota, maar wel de principes van solidariteit en draagkracht.

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring Vlaamse Regering