Vlaams loopbaanakkoord: onze mening

13/02/2012 Standpunt - Het nieuwe Vlaamse loopbaanakkoord is bijna rond. Welke van onze eisen vinden we erin terug?


In januari 2012 sloten de Vlaamse sociale partners - vakbonden en werkgeversorganisaties - een akkoord over een vernieuwd loopbaanbeleid. Het akkoord wordt op 17 februari 2012 nog besproken met de Vlaamse regering. Die moet nog haar eigen accenten leggen en beslissen over het budget.

Het loopbaanakkoord biedt een inhoudelijk beleidskader, maar legt ook prioriteiten vast voor de komende twee jaar (2012-2013). Die situeren zich rond drie assen:

Ongekwalificeerde uitstroom van jongeren voorkomen en remediëren

 • Een vervolg op de Competentieagenda, specifiek gericht op preventie van ongekwalificeerde uitstroom.
 • Een snel VDAB-aanbod aan jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen, om alsnog een kwalificatie te halen via een opleiding of werkervaringstraject. Specifieke werkervaringsprojecten in de grootsteden voor jongeren die heel ver van de arbeidsmarkt staan.
 • Meer VDAB-aandacht voor werkzoekenden die lang in uitzendarbeid blijven zitten via begeleiding naar duurzaam werk.
 • De sectoren worden gestimuleerd tot meer werkplekleren, via een addendum aan de sectorconvenanten.
 • De diversiteitsplannen worden hervormd, de aandacht voor transparantie in de resultaten en instroom van ongekwalificeerde jongeren wordt opgevoerd.

De arbeidsmarktpositie en -deelname van 50-plussers versterken

 • De 50+-premie wordt gemoduleerd naar wie ouder is dan 55 jaar en langer werkloos is.
 • De aparte systematische VDAB-begeleiding van 50-plussers wordt uitgebreid tot 58 jaar.
 • Macro-economische streefcijfers voor de werkzaamheidsgraad en aanwerving van 50-plussers.
 • De Werkbaarheidsmonitor wordt uitgebreid en sectoren kunnen een actieplan werkbaarheid ontwikkelen.

Alle werknemers ondersteunen via een structureel uitgebouwde loopbaanbegeleiding

 • Een budgettair groeipad voor loopbaanbegeleiding en een verbreding van het aantal aanbieders.

We vinden in het akkoord veel van onze eisen terug:

 •  het belang van loopbaanbegeleiding en loopbaandienstverlening
 • een werkervaringsgarantie voor jongeren die ongekwalificeerd uitstromen
 • duurzaamheidstrajecten (begeleiding naar vast werk voor wie lang in tijdelijke jobs blijft zitten)
 • werkbaar werk krijgt een impuls
 • de nood aan meer transparantie over de resultaten van diversiteitsplannen
 • specifieke aandacht voor de grootsteden
 • de 50+-premie wordt gemoduleerd naar werkloosheidsduur en leeftijd
 • globale streefcijfers voor de aanwerving van ouderen.

Aandachtspunten

Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten, waarrond we waakzaam moeten blijven:

 • Bij de hervorming van de 50+-premie is er nood aan een goede evaluatie en opvolging.
 • De systematische aanpak van oudere werkzoekenden wordt uitgebreid naar 58 jaar, ook al zijn de indicatoren over hun jobkansen niet zeer overtuigend. Positief is daarbij wel dat de aanpak en engagementen van het 'Samen op de Bres'-akkoord wordt herbevestigd en dat er streefcijfers komen voor de aanwerving van ouderen.
 • Daarnaast moeten we aandacht blijven hebben voor de gewijzigde federale context, die op termijn gevolgen zal hebben voor de oudere werkzoekenden die reeds langer werkloos zijn, ook al werd dit niet opgenomen in het huidige akkoord.
 • De werkervaringsprojecten voor jongeren die veraf staan van de arbeidsmarkt kunnen waardevol zijn, maar mogen in geen geval neerkomen op een vorm van verplicht vrijwilligerswerk. Het statuut van deze jongeren moet dus nog uitgeklaard worden.

Lees ook

Zoek op trefwoord

VESOC Vlaamse Regering werkgelegenheidsakkoorden