Septemberverklaring 2012: syndicale voorbeschouwingen

23/09/2012 Persbericht - De vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hopen dat Vlaams minister-president Kris Peeters maandag in zijn Septemberverklaring oren heeft naar de verzuchtingen van alle sociale partners.


De Vlaamse regering bereidt momenteel de begroting 2013 voor. Minister-President Peeters beloofde eerder deze week 50 quick wins van ondernemers te realiseren. De vakbonden hopen dat Peeters nu maandag 24 september tijdens zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement ook de bekommernissen van werknemers niet vergeet.

1. Beleidsmaatregelen: ambitie voor een sociaal Vlaanderen

2013 is het laatste volle beleidsjaar van deze Vlaamse regering Peeters II. Als vakbonden willen we dat de regering voldoende ambitie aan de dag legt, niet in het minst door verder werk te maken aan de doelstellingen van het Pact 2020.

a) Werk en onderwijs

De economische crisis en de gevolgen ervan voor de tewerkstelling maakt een relancebeleid meer dan nodig. Het klopt dat er heel wat plannen in uitvoering zijn, zoals het werk en investeringsplan (WIP) of het loopbaanakkoord . Maar het klopt evenzeer dat veel van de maatregelen nog niet in de steigers staan en soms te weinig robuust zijn.

Zo moet er dringend werk worden gemaakt van stages voor jongeren door de Vlaamse en de federale plannen en middelen in elkaar te schuiven. Zodat jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten heel snel een passende begeleiding en werkervaring kunnen genieten, met perspectief op werk. Gezien het grote aandeel van allochtone jongeren in de jeugdwerkloosheid, moet dit plan ook een bijdrage leveren tot een meer evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen.

We roepen ook op om de uitvoering van de hervorming van het secundair onderwijs zo snel mogelijk op te starten. Binnen de strategische adviesraden als de SERV en de Vlor hebben we onze steun aan de uitgangsprincipes van dit veranderingsproces toegezegd omdat we geloven dat dit de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren. Een brede eerste graad is niet alleenzaligmakend, maar zal een belangrijke bijdrage leveren tot een betere studieoriëntering van onze jongeren.

b) Armoedetoets

Zoals uit de meting 2012 van de indicatoren voor het Pact 2020 blijkt, stijgt de kansarmoede bij kinderen verder tot 8,6% en wordt de kloof met de doelstelling in het Pact (halvering tegen 2020, met name tot 4%)steeds groter. Er moet daarom werk gemaakt worden van het systematisch toepassen van een armoedetoets.

c) Investeringssteun

De Vlaamse regering moet verder inzetten op een sociaal en duurzaam economisch beleid, daadkracht tonen rond de vernieuwing van het industrieel beleid en strategische keuzes maken. Dit alles met het oog op duurzame werkgelegenheid. Een evaluatie van het mechanisme van de overheidssteun dringt zich op. In elk geval willen we dat naar het model van de commissie Soete voor innovatiesteun nu ook de investeringssteun door een panel van experten grondig wordt onderzocht.

2. Begroting: geen lineaire besparingen

De begroting 2013 dient zich aan als een moeilijke oefening. Als vakbonden beseffen we dat. Maar we willen dat de regering niet zomaar op een lineaire manier bespaart.

a) Werk ontzien

In een context van stijgende (jeugd)werkloosheid moet al wat kan bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid worden ontzien, Vlaanderen moet al de hefbomen die het heeft maximaal inzetten.

b) Sociaal beleid

Er mag geenszins worden getornd aan de budgettaire ruimte die voorzien is voor sociaal beleid (uitbreiding gehandicaptenzorg, kinderopvang,…).

c) Efficiënt beleid

Het wordt ook tijd dat men stilstaat bij de sluipende privatisering in de administratie en de agentschappen als gevolg van besparingen. Essentiële overheidstaken inkrimpen, kan niet de bedoeling zijn. Ervaring leert dat uitbesteding niet goedkoper is, laat staan efficiënter.

d) Rechtvaardige belastingen

Wanneer krijgen we een antwoord van de Vlaamse regering om meer transparantie te krijgen over de belastingdruk op diverse inkomsten uit successierechten, managementvennootschappen, onroerende voorheffing…? Het is vandaag niet mogelijk om exacte uitspraken te doen over het aandeel van gezinnen respectievelijk van bedrijven in de inkomsten van gewestbelastingen en nog veel minder over het aandeel van minder- en betervermogende gezinnen onderling. Zo kan je nooit een billijke rechtvaardige verdeling van de belastingdruk bewerkstelligen.
Zoals de SERV reeds in 2010 heeft gevraagd naar aanleiding van haar rapport fiscaliteit, moet de Vlaamse regering snel werk maken van een goede inventaris en daaraan uitdrukkelijk meer aandacht besteden bij de bespreking van de middelenbegroting.

e) Waarborgregeling

Kennelijk wil Minister- president Peeters de waarborgregelingen versoepelen. Uit de media leren we dat hij daarover gesprekken voert met de banken en met de werkgeversorganisaties. Als vakbonden willen we dit met open blik bekijken, zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan een redelijke spreiding van ondernemings- en beleggingsrisico’s. En op voorwaarde dat banken niet aangezet worden tot risicogedrag. Als SERV- en VESOC-partners willen de vakbonden rechtstreeks betrokken worden bij het overleg over een eventuele versoepeling van al deze waarborgregelingen.

f) Energie

Ook op energiebesparing dient volop ingezet, zowel bij particulieren, overheid als bij de industrie (nieuwe generatie convenanten).

g) Koopkracht beschermen

Naast ruimte voor relancemaatregelen, mag ook de koopkracht van de werknemers niet verder aangetast worden. Het kan toch niet dat de reeds lang beloofde automatische toekenning van rechten , zoals het recht op een studiebeurs, nu opnieuw wordt verdaagd omwille van besparingen! En er dient in elk geval voldoende ruimte gelaten voor de komende onderhandelingen over loonprogrammatie, ook in het onderwijs.

3. Staatshervorming: ook sociale partners betrekken

In 2013 moet de voorbereiding van de bevoegdheidsoverdracht in het kader van de 6de staatshervorming op kruissnelheid komen. Als sociale partners onderstrepen we het cruciale belang van coördinatie en overleg tussen de deelentiteiten, en de betekenis van het sociaal overleg bij de uitvoering van de staatshervorming.

De overgehevelde bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming behoren grotendeels tot de kerndomeinen van de sociale partners. De implementatie dient te gebeuren met behoud van het sociaal overleg voor alle materies die momenteel voorwerp zijn van overleg en afspraken tussen sociale partners en de overheid.

We vragen tevens dat de middelen die van oorsprong uit de sociale zekerheid komen en die worden overgedragen, aangewend worden voor sociaal beleid en medebeheerd worden door de regionale sociale partners. Ook beklemtonen wij het belang van een beleidscontinuüm, de rechtszekerheid van de burgers en ondernemingen zijn daarmee gebaat.

Vlaams ABVV, ACV en ACLVB

Lees ook

Zoek op trefwoord

begroting Septemberverklaring Vlaamse Regering