Seniorenraden moeten dringend geactiveerd worden

11/10/2012 Persbericht - In meer dan 60% van de Vlaamse gemeenten formuleert de plaatselijke ouderenadviesraad zo goed als nooit een advies. ABVV-Senioren roept de beleidsmakers op de adviesraden beter te benutten.


Democratisch draagvlak

Beroep doen op de inzichten van de ouderenadviesraad is belangrijk om meerdere redenen.

Wil je als beleidsmaker voeling hebben met de noden en behoeften van de ouderen, dan kan je er best de 'ervaringsdeskundigen' in deze materies bij betrekken. De inspraak van een ouderenadviesraad biedt op die manier meer garanties rond het nemen van kwaliteitsvolle beslissingen.

Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid om een maatschappelijk draagvlak voor beslissingen te creëren. Aldus kunnen investeringen in nieuwe voorzieningen gebeuren op maat van de wensen van de uiteindelijke gebruikers.

Geen adviezen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen deden de ABVV-Senioren een rondvraag bij de 308 Vlaamse gemeenten. Verheugende vaststelling hierbij is alvast dat alle gemeenten met 20.000 of meer inwoners ondertussen over een ouderenadviesraad beschikken (met uitzondering van Zaventem).

Maar minder positief is dat slechts een kleine 40% van die adviesraden ook effectief adviezen formuleert. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg om de stem van de ouderen in onze gemeenten te laten doorklinken tot op het beleidsniveau.

Inspraak stimuleren

ABVV-Senioren stellen daarom voor dat de gemeentebestuurders de inspraak stimuleren door systematisch zelf advies te vragen aan hun ouderenraad bij alle beslissingen die een raakvlak hebben met de belangen en behoeften van ouderen.

ABVV-Senioren zal alle nieuwe gemeentebesturen dan ook na de verkiezingen opnieuw bevragen naar hun intenties op dat vlak.

Zoek op trefwoord

gemeenteraadsverkiezingen