30 concrete tips voor Kris Peeters

27/03/2013 Persbericht -Aan de vooravond van de begrotingscontrole bezorgen de drie vakbonden 30 quick-wins voor de werknemers aan de Vlaamse Minister-President.


Vakbonden vragen krachtdadig beleid

De Vlaamse regering heeft nog meer dan een jaar voor de boeg. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de regering op om de teugels nog niet te vieren en een krachtdadig beleid te voeren. Aan de vooravond van de begrotingscontrole bezorgen ze de Vlaamse Minister-President een verlanglijstje met 30 concrete voorstellen of quick-wins.

30 beleidsvoorstellen

Vlaams Minister-President Kris Peeters riep in het najaar van 2012 de ondernemersorganisaties op om hem een aantal quick-wins te bezorgen. In overleg met VOKA, UNIZO en VKW werd daarop een lijst van 27 quick-wins opgesteld.

ACV, ABVV en ACLVB maakten vandaag ook hun lijstje met beleidssuggesties over aan de Minister-President. Het gaat om 30 concrete voorstellen die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften én die nog tijdens deze legislatuur kunnen gerealiseerd of opgestart worden.

De voorstellen hebben betrekking op meerdere beleidsdomeinen en vergen daarom de inzet van alle ministers.

We rekenen er op dat de Vlaamse Minister-President even snel en kordaat zal reageren op onze voorstellen als op die van de werkgevers. We zijn vragende partij voor VESOC-overleg over het geheel.

Prangende problemen

In het licht van de stijgende werkloosheid, in het bijzonder van jongeren, vestigen ACLVB, ACV en ABVV de aandacht op de voorstellen die aan jongeren bijkomende kansen bieden op een stage, werkervaring of een job. In Europees perspectief zijn we jammer genoeg koploper als het op werkloosheid van mensen van vreemde origine gaat. Hoog tijd om een tandje bij te steken in de strijd tegen discriminatie en voor meer diversiteit.

Het beleid moet veel duurzamer: via meer gerichte bedrijfssteun en door te investeren in vergroening van de economie en in duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld door een 80/20-regeling in te voeren bij De Lijn.

Doorheen het beleid moet aandacht gaan naar een billijke verdeling van lusten en lasten tussen bedrijfsleven en huishoudens, niet in het minst in het kader van het energiebeleid.

Met het oog op de begrotingscontrole pleiten Vlaams ABVV, ACV en ACLVB er ook voor om:

  • Te investeren in werk (VDAB) en in meer plaatsen in de kinderopvang en in het onderwijs.
  • Op een slimme en rechtvaardige manier nieuwe inkomsten aan te boren, bijvoorbeeld door de registratierechten vanaf een tweede woning op te trekken.
  • Geen bijkomende inspanningen op te leggen aan de overheidsdiensten noch aan de social-profit.

30 quick-wins voor de werknemers in Vlaanderen

1. Maak eerstelijns loopbaandienstverlening voor werknemers structureel toegankelijk in heel Vlaanderen, zoals overeengekomen in het Loopbaanakkoord.

2. Verzeker het recht op een kwalitatieve leerwerkplek voor elke jongere in het deeltijds beroepsonderwijs: 2000 arbeidsmarktrijpe jongeren kunnen geen kwalificatie behalen omdat ze hun beroepsopleiding op de werkvloer niet kunnen realiseren!

3. Maak werk van een youth guarantee die elk werkzoekende jongere onder de 25 de garantie geeft op een kwalitatieve job, opleiding of stageplaats. Garandeer in ieder geval een kwalitatieve stageplaats voor elke jongere die het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Suggestie: Neem als Vlaamse overheid het engagement om minstens een kwart oftewel 1111 van de 4450 beschikbare stageplaatsen voor jongeren zonder diploma (de zogenaamde instapstages) in te vullen.

4. De SERV en de VLOR spraken zich positief uit over de hervorming van het secundair onderwijs met een gemeenschappelijke eerste graad en uitstel van de studiekeuze. Blijf niet talmen om deze hervorming in de steigers te zetten en leg onverwijld een conceptnota op tafel. We rekenen er ook op dat de regering snel uitvoering geeft aan haar voornemen om sociale voordelen automatisch toe te kennen aan rechthebbenden, zoals de studiebeurzen.

5. Differentieer de activering van 50-plussers door meer rekening te houden met de lengte van de loopbaan en de zwaarte van het beroep.

6. Evalueer samen met de sociale partners hoe de tewerkstellingspremies voor 50-plussers efficiënter en effectiever kunnen ingezet worden bijv. door het bestaande budget te herverdelen ten voordelen van bedrijven die 55-plussers en langdurig werkzoekende 50-plussers aanwerven.

7. Maak van het hebben van een diversiteitsplan een standaardvoorwaarde bij uitbesteding van overheidsopdrachten.

8. Garandeer een betere transparantie van de resultaten van die diversiteitsplannen, door een totaalfoto van het personeelsbestand vooraf en achteraf een verplicht onderdeel te maken.

9. Behaal de doelstelling van 4% diversiteit bij de Vlaamse overheid in 2014.

10. Ga voor een nultolerantie op vlak van discriminatie en voer de actielijst Allochtonen en de actielijst Arbeidshandicap van de Commissie Diversiteit van de SERV uit.

11. Zet de middelen voor individuele beroepsopleiding (IBO) efficiënter en effectiever in en vermijdt deadweighteffecten door de doelgroep te beperken tot die werkzoekenden die het meest gebaat zijn bij deze maatregel.

12. Maak werk van sociale clausules bij overheidsopdrachten. Stel ambitieuze doelstellen over het gebruik ervan in het kader van de actieplannen duurzame en innovatievriendelijke overheidsopdrachten. Geef een jaarlijkse rapportage aan het Vlaams Parlement over de voortgang en stimuleer deze werkwijze bij aankopers op gemeentelijk niveau.

13. Maak het mogelijk voor werknemers uit de sociale economie om door te stromen naar de reguliere economie door de bestaande premies voor werkgevers te hervormen.

14. Investeer verder in preventief bedrijfsbeleid door nu ook in te zetten op de rol van werknemers en van het Agentschap Ondernemen zoals voorzien in het VESOC-akkoord.

15. Laat een doorlichting maken van alle subsidies aan ondernemingen naar effectiviteit en efficiëntie naar het voorbeeld van de rapporten Soete rond innovatiesteun. Onderzoek daarbij de samenhang met het Vlaamse innovatie-instrumentarium en met maatregelen van de andere overheidsniveaus. Waag de sprong naar een economisch investeringsbeleid met een sterke maatschappelijke relevantie. Focus op investeringen die oplossingen bieden voor uitdagingen van de 21ste eeuw (energieschaarste, klimaat, vergrijzing, …). Beoordeel deze projecten op basis van duurzame criteria. Ontwikkel een bruikbaar impactmodel om de sociale en economische ‘return on investment’ te meten. Koppel steun van IWT, PMV en het Agentschap Ondernemen aan juridisch afdwingbare voorwaarden (tewerkstelling, opleiding, …).
Zet ook de Europese structuurfonds voor de periode 2014-2020 in voor investering met een hoge maatschappelijke en ecologisch toegevoegde waarde.
Geef prioriteit aan transitieversterkende en sociale doelstellingen bij de Vlaamse inhoudelijke invulling van de nieuwe programmatieperiode.

16. Betrek ook de VDAB, Syntra en sectorale experten bij de beoordeling van opleidingsdossiers in het kader van strategische transformatiesteun. Zij zijn goed geplaatst om de kwaliteit en het “spill-over” potentieel van strategische opleidingsprojecten in te schatten. Communiceer transparant over goedgekeurde STS- opleidingsdossiers (strategische transformatiesteun), ook voor dossiers onder de 500.000 euro. Maak goede praktijken zichtbaar en kenbaar naar andere ondernemingen.

17. Werk dringend een masterplan groene economie uit. Minister-president Kris Peeters kondigde bij het begin van deze legislatuur in zijn beleidsnota Economie zo’n masterplan aan. Dat zou invulling geven aan dit centrale thema van het nieuw economisch beleid van de Vlaamse regering. Het zou tevens en een geïntegreerd beleid mogelijk maken. Sindsdien is van dit plan niets meer vernomen.

18. Voer een 80/20-regeling bij De Lijn in naar analogie met de NMBS-abonnementen.

19. Verplicht alle ondernemingen om een bedrijfsvervoerplan op te maken, te beginnen bij de bedrijven boven de 100 werknemers naar analogie van Brussel. Stimuleer een globale aanpak voor groepen van bedrijven op bedrijven- en industrieterreinen.

20. Maak werk van een duurzaam woon-werkverkeer door o.a. het Pendelfonds te activeren in functie van innovatieve en gedragen projecten die multimodale alternatieven in het woon-werk verkeer uittesten. Voorzie ruimte in de investeringsplannen van de NMBS en De Lijn om te investeren in projecten van gedeeld vervoer (voor- en natransport).

21. Maak werk van een duurzaam bedrijventerreinmanagement. Zorg ervoor dat bedrijventerreinen onder concessie komen of vallen onder het recht op voorkoop (cfr. problematiek gronden Opel en Ford).

22. Zorg dat het Vlaams Energiebedrijf zo snel mogelijk operationeel is. Het Vlaams Energiebedrijf is opgericht bij decreet van 15 juli 2011 en kreeg een budget van 200 miljoen euro. Het kreeg twee belangrijke taken opgelegd, nl. energie-efficiëntie in overheidsgebouwen stimuleren en de overheidsinvesteringen in groene energie bundelen. Maar het bedrijf is nog steeds niet operationeel.

23. Zorg voor een beter evenwicht tussen maatschappelijke en economische noden in het Bankenplan. Maak werk van een betere inschakeling van particuliere spaarders in projecten die goed zijn voor mens, milieu en economie (bijv. maatschappelijke infrastructuurprojecten). Zorg voor een behoorlijk rendement. Maak snel werk van de uitvoering van het aangekondigde zorgtraject voor de tienduizenden gezinnen die geconfronteerd worden met hypothecaire afbetalingsproblemen. Maak beter gebruik van het instrument “gewaarborgd wonen”.

24. Pas de energietarieven (vrijstelling groenestroombijdrage op energiefactuur) en waterheffing (gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor afvalwater) aan voor mensen met een laag inkomen. De Vlaamse energie-intensieve bedrijven betaalden al minder mee aan de steun voor hernieuwbare energie. Het Vlaams Parlement keurde vorig jaar een decreet goed dat de bestaande vrijstelling voor deze bedrijven nog fors uitbreidde. Maar gezinnen in energiearmoede moeten wel voor het volle pond mee betalen aan de steun. Voor hen bestaat geen vrijstelling.
We willen dringend een maatschappelijk debat over de verdeling van de stijgende kosten van ons sociaal en ecologisch energiebeleid.

25. Investeer extra in energiezuinige sociale huisvesting. In de sociale huisvesting zijn er nog heel wat zinvolle lage-energieprojecten die wachten op financiering. De Vlaamse regering moet hiervoor extra middelen vrijmaken. Een extra stimulans op dit vlak levert immers een meervoudige bonus op: stimulering van de economische activiteit, sociale baten en extra tewerkstelling. Middelen kunnen bv. komen van de veiling van ETS-rechten (Europese emissiehandel). Het is onaanvaardbaar dat de ETS-middelen hoofdzakelijk zouden gebruikt worden om de elektriciteitsfactuur van de bedrijven te compenseren. Schakel sociale verhuurkantoren ook in om leegstaande woningen beschikbaar te maken voor sociale huisvesting.

26. Steun aan windenergie moet iedereen ten goede komen. Energie uit wind is een collectief goed, het behoort toe aan iedereen. De steunregeling voor hernieuwbare energie moet daarom gebruikt worden om ervoor te zorgen dat hernieuwbare energieproductie in handen komt van burgers (al dan niet via coöperatieven) en overheden. Via de energiefactuur betaalt elke burger immers mee aan de investeringen in hernieuwbare energie. De burger heeft dan ook recht op een deel van de economische opbrengst. Ook Wallonië denkt aan zo’n benadering: er ligt een voorstel op tafel om minstens 49 procent van alle windmolenprojecten open te stellen voor investeringen door lokale overheden en lokale burgercoöperaties.

27. De voorbereidingen voor een herziening van de gebruikersbijdrage en de maximumfactuur in de thuiszorg is in een vergevorderd stadium. Voer dit nu uit om het toekomstig aanbod maximaal te laten aansluiten op de zorg- en ondersteuningsnoden van de bevolking.

28. Bouw nu aan de kinderopvang en het onderwijs van morgen. Zet nog tijdens deze legislatuur extra middelen in en doe dit prioritair in de grootsteden, waar de noden het meest prangend zijn. Dit zorgt voor jobs en een toekomst voor onze allerjongsten en de zwaksten in de samenleving. Elke cent die je nu investeert in de allerjongsten, wordt later dubbel en dik teruggewonnen!

29. Voorzie nieuwe inkomsten door buitenlandse chauffeurs mee te laten betalen aan onze weginfrastructuur via een wegenvignet en zware vrachtwagens via een kilometerheffing.

30. De Vlaamse belastingen moeten rechtvaardiger. Zo kan men vandaag een familiebedrijf overdragen zonder enige vorm van belasting te betalen. Gewone mensen die erven of schenken betalen de volle pot. Daarom moet het vlakke gunsttarief voor het schenken van een familiebedrijf opnieuw opgetrokken worden naar minstens 3% en moet de aan dit gunsttarief voor erven of schenken van familiebedrijven gekoppelde voorwaarde over het behoud van de tewerkstelling in het bedrijf opnieuw worden ingevoerd. De Vlaamse regering moet ook meer transparantie creëren over de verdeling van de Vlaamse belastingdruk tussen bedrijven en gezinnen en tussen de verschillende vermogensdecielen.
Evalueer ook de woonfiscaliteit op zijn herverdelend karakter. Om het recht op wonen voor iedereen te blijven waarborgen moet er meer progressiviteit in de woonfiscaliteit worden ingebouwd. Dit kan door, naar analogie met Brussel en het Waalse Gewest, de registratierechten op een tweede, derde en vierde woning op te trekken naar 12,5% in plaats van het huidige vlakke tarief van 10% op alle woningen.

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV
Hugo Engelen, Vlaams Gewestsecretaris ACLVB

Downloads

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering