Vlaanderen bereidt overheveling kinderbijslag voor

24/04/2013 Standpunt - Kinderbijslag wordt met de zesde staatshervorming geregionaliseerd. Wat denkt het Vlaams ABVV daarvan?


Kinderbijslag wordt met de zesde staatshervorming geregionaliseerd. Dit is bij uitstek sociale zekerheidsmaterie, door de rechtstreekse link met de werkgeversbijdragen en het paritaire beheer in de schoot van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Momenteel bereidt de Vlaamse administratie een Groenboek voor dat allerlei pistes en ideeën samenbundelt over de over te hevelen bevoegdheden. Tegen mei 2013 moet dat rond zijn. Dat is de aanleiding voor de sociale partners om het reeds uitgebrachte standpunt rond kinderbijslag verder te verfijnen. Wat zijn de voornaamste elementen van de besprekingen tussen de sociale partners?

Elementen uit het akkoord van de sociale partners

De Vlaamse sociale partners sloten in juni 2012 al een akkoord over het toekomstige regionale paritaire beheer van de bevoegdheden en middelen die overkomen.

Dit paritaire beheer wordt generiek meegenomen in de discussie over de structuren. Dit wil zeggen: 

  • oormerking van de middelen in een tripartiet aangestuurde agentschap globaal beheer
  • aanwezigheid van de sociale partners in het beheersorgaan van het agentschap dat de kinderbijslag uitkeert.

Volgende elementen worden naar voor geschoven om de kinderbijslag in Vlaanderen vorm te geven:

  • een universeel stelsel op basis van het verzekeringsprincipe met substantiële basistoelagen die niet gerelateerd zijn aan het inkomen
  • gebaseerd op een verticale en horizontale solidariteit in de financiering
  • met selectief toegekende sociale toeslagen bovenop een universele sokkel.

Doelstelling van het stelsel is de precarisering van huishoudens met kinderen te voorkomen. Dat kan echter niet enkel worden gerealiseerd via de kinderbijslag: ook de fiscaliteit draagt hieraan bij; hierover is afstemming met de (federaal geregelde) personenbelasting nodig.

De overheveling kan niet meteen gepaard gaan met grondige wijzigingen aan het stelsel: er wordt een overgangsfase ingebouwd waarin alles blijft zoals in het huidige stelsel, tenzij – mits goedkeuren van de sociale partners – ingrepen die de sociale doelmatigheid ten goede komen. Tijdens deze overgangsperiode wordt dan vorm gegeven aan het Vlaamse stelsel. De idee van de welvaartskoppeling van de bijslagen staat in de tekst, maar in zeer vage termen. De werkgevers lijken niet bereid om hierover een sterke formulering te aanvaarden.

Standpunt Vlaams ABVV

Een verdere consensus onder sociale partners is nuttig en nodig om de claim op het paritaire beheer hard te maken. Consensus is echter geen doel op zich: het mag niet leiden tot een verwaterd systeem.

Het Vlaams ABVV verdedigt hierbij volgende standpunten:

  • Kinderbijslag is een financiële ondersteuning uit sociale zekerheidsmiddelen voor huishoudens met kinderen en wordt onvoorwaardelijk toegekend. De financieringsbasis zorgt ervoor dat het herverdelingsaspect behouden blijft.
  • Er is een duidelijke rol voor de sociale partners in het paritaire beheer.
  • De continuïteit is verzekerd voor de ontvangers doordat het huidige stelsel niet in vraag wordt gesteld en er in de overgangsfase niets verandert aan het stelsel.
  • De bedragen zouden echter aan de welvaart moeten worden gekoppeld. Onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid heeft aangetoond dat er 60% minder kinderarmoede zou zijn indien er de voorbije 20 jaar een welvaartskoppeling was geweest.
  • De sociale toeslagen, bovenop een universele basis, kunnen ook behouden worden. Een uitbreiding van de doelgroepen is echter enkel denkbaar indien een hoger budget beschikbaar is. Als er al verbeteringen worden aangebracht, moeten in de eerste plaats de verschillen tussen invaliden (hogere toeslag) en werkzoekenden en gepensioneerden (lagere toeslag) worden weggewerkt.

Zoek op trefwoord

kinderbijslag staatshervorming