Onderwijs: wel breed draagvlak voor hervormingen

3/06/2013 Persbericht - Het Vlaams ABVV betreurt de negatieve sfeermakerij over de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs als zou er hierover geen enkel maatschappelijk draagvlak bestaan.


Zo’n draagvlak is er wel degelijk, zoals blijkt uit de adviezen die de SERV en de VLOR eerder formuleerden. Bovendien is zo’n hervorming ook maatschappelijk absoluut noodzakelijk, gelet op de grote jeugdwerkloosheid.

Dat een onderwijshervorming niet over één nacht ijs kan gaan, is vanzelfsprekend. Maar we willen er toch wel even aan herinneren dat over de oriëntatienota van Pascal Smet ook de sociale partners én de onderwijssector zelf zich eerder genuanceerd positief hebben uitgesproken.

Positief SERV-advies

De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties formuleerden op 19 januari 2011 een gemeenschappelijk SERV-advies over de oriëntatienota ‘Mensen doen schitteren’ van onderwijsminister Pascal Smet.

Daarin onderschreven de SERV-partners de doelstellingen en keuzes van de nota. “De Oriëntatienota is een goed werkdocument, een basis voor de hervorming van het secundair onderwijs. Deze hervorming vraagt draagvlak en overleg maar mag niet uitmonden in een louter intellectueel debat. De huidige knelpunten in het secundair onderwijs worden correct geschetst en vragen een oplossing,” luidt het SERV-advies.

Het SERV-advies spreekt zich ook positief uit over de voorgestelde opwaardering van beroeps- en technisch onderwijs: “Het laten vallen van de opdeling ASO, TSO en BSO, het uitstellen van de studiekeuze, de nadruk op meer gemeenschappelijkheid van leerinhouden in de verschillende sporen, het spreken in termen van belangstellingsgebieden en domeinen en het meer oog hebben voor algemene ‘skills’ zijn alvast positief en zouden BSO en TSO uit de schaduw van ASO kunnen halen.”

Positief VLOR-advies

Ook de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), waarin naast de sociale partners ook de onderwijssector zelf vertegenwoordigd is (via de koepels, netten, directeurs, onderwijsbonden, ouderverenigingen, …) formuleerde op 10 februari 2011 een breed gedragen advies.

Hoewel de VLOR meer betrokkenheid vraagt, ziet ze in de nota toch “voldoende en juiste argumenten voor een hervorming”: “Ondanks enkele nuanceringen deelt de Vlor in grote lijnen de analyse van de minister. Hij wil, net als de minister, ambitieus zijn en creatief meedenken over een noodzakelijke hervorming van het secundair onderwijs.”

En: “Er is een draagvlak voor een brede eerste graad omdat die zal bijdragen tot een zachte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs,” aldus het Vlor-advies.

Toekomst voor iedereen?

Er is wel degelijk een ruim maatschappelijk draagvlak voor de doelstellingen van deze hervormingen. Noch de SERV noch de Vlor schoten de oriëntatienota af, maar beschouwden ze integendeel als een goede basis voor een conceptnota waarmee ruimer kon geconsulteerd worden.

Het Vlaams ABVV betreurt dat alle pogingen om die consultatie verder te voeren met alle stakeholders vanuit politieke hoek echter stokken in de wielen werden gestoken. Want terwijl 1 op 7 jongeren de school verlaat zonder diploma (in steden als Antwerpen zelfs 1 op 4) is dat hoognodig voor wie in een toekomst gelooft voor iedereen.

Downloads

Zoek op trefwoord

onderwijs