Jeugdwerkloosheid: onderneem iets!

3/09/2013 Persbericht - Om de jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden is er nood aan onmiddellijke actie. Het Vlaams ABVV pleit voor een werkgelegenheidsplan en roept de overheid en de ondernemers op echt iets te ondernemen: biedt werkervaringsplaatsen aan voor onze jongeren!


De werkloosheid in Vlaanderen piekt. Vooral de situatie van de jonge mensen op onze arbeidsmarkt is zorgwekkend. Nog sterker geldt dat voor wie laaggeschoold is. Momenteel zijn 57.748 jongeren werkloos (of 1/4 van alle werkzoekenden, een stijging met 16,5% tegenover vorig jaar). Van de langdurig werkloze jongeren is intussen al 3 op 4 laaggeschoold. De jeugdwerkloosheid blijft stijgen en laaggeschoolde jongeren dreigen massaal in de langdurige werkloosheid terecht te komen.

Daarbij zullen de theorieën over een verdere toename van de krapte op de arbeidsmarkt geen soelaas bieden. “We dreigen met een groep jongeren achter te blijven die ook in de toekomst geen kansen zullen krijgen op die arbeidsmarkt. De maatregelen die vandaag op verschillende niveaus door de overheid zijn genomen, schieten tekort,” vreest Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Competitiviteitspact of werkgelegenheidsplan?

Competitiviteit lijkt wel het toverwoord om iets aan de werkloosheid te doen. “Maar eerder dan inzetten op competitiviteit waarvan jobs dan afgeleide, indirecte effecten zijn, hebben we nood aan een werkgelegenheidsplan. Competitiviteit op zich betekent immers niets als zij niet leidt tot jobs en dus tot meer welvaart voor iedereen,” zegt Caroline Copers.

Een werkgelegenheidsplan dus waarin ook competitiviteit een plaats heeft (bv. via het stimuleren van innovatie en onderzoek) maar dat volop inzet op het investeren in jobs. Het zou een sterk signaal zijn indien de publieke investeringsmaatschappijen, gemeentelijke investeringen en ook het bredere economische instrumentarium, dat vandaag nog te vaak ad hoc en inefficiënt wordt ingezet, daarop zou worden gefocust. Meer gerichte investeringen in jobs voor laaggeschoolden én in sociale economie dus en minder projectsubsidies voor pakweg sauna’s of maneges zoals we in het verleden hebben gezien.

Doe NU iets aan het tekort aan werkervaringsplaatsen!

Maar hoe belangrijk bredere maatregelen op de langere termijn ook zijn, de jonge werklozen van vandaag hebben nu nood aan onmiddellijke actie. De overheid en werkgevers moeten niet wachten op anderen, maar moeten nu zelf iets ondernemen.

Onder andere UNIZO pleit ervoor om meer stagemogelijkheden in het onderwijs te voorzien. “We zijn verheugd dat de werkgeversorganisaties het belang van werkervaringsplaatsen onderschrijven, maar we stellen vast dat in realiteit de werkgevers vandaag simpelweg onvoldoende bereid zijn om deze plaatsen ook te voorzien,” zegt Copers.

Jaarlijks vinden 1.000 arbeidsmarktrijpe jongeren in het deeltijds onderwijs geen stageplaats. Van de 10.000 nieuwe instapstages voor werkzoekende jongeren zijn er momenteel amper een paar honderd ingevuld. Nochtans, aan de favoriete zondebok van de loonkost zal het ditmaal niet liggen: deze jongeren zijn voor de bedrijven quasi gratis.

Geef een boost aan werkervaring

In plaats van naar anderen te kijken, zouden de werkgevers dus beter iets ondernemen: biedt werkervaringsplaatsen aan voor onze jongeren! “Neem zo’n engagement en zet er echt mee de schouders onder, geef een echte boost aan de kansen op werkervaring zodat we in de toekomst alle jongeren een job en alle bedrijven geschikte arbeidskrachten kunnen geven,” zegt Copers.

Als dat zelfs in de huidige situatie niet mogelijk blijkt, dan moeten we ernstig nadenken over meer verplichtende maatregelen inzake het aanbieden van werkervaringsplaatsen, zoals deze trouwens o.a. in Duitsland bestaan, een land dat voor sommigen toch een lichtend voorbeeld is vandaag. De federale 1%-norm voor werkervaringsplaatsen in bedrijven kan daartoe worden aangescherpt en meer verplichtend worden ingevuld.

Neem jongeren hun uitkering niet af

Maar ook de overheid moet dringend iets ondernemen en stoppen met enkel de jongeren zelf op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Net nu jongeren steeds meer in langdurige werkloosheid terecht komen, heeft men bepaald dat wie na 3 jaar geen job heeft gevonden, zijn wachtuitkering dreigt te verliezen. “Schaf deze maatregel af! Neem jongeren hun uitkering niet af, maar geef hen een job, of toch op zijn minst de kans om werkervaring op te doen. Sanctioneer niet de jongere die geen werk vindt met een uitsluiting die armoede tot gevolg heeft,” bepleit Copers.

De overheid kan in al haar diensten veel meer doen om zelf werkervaringsplekken voor jongeren aan te bieden. De Vlaamse overheid zou bijvoorbeeld het engagement kunnen nemen om zelf een kwart van de voor Vlaanderen beschikbare instapstages te voorzien, dat levert onmiddellijk meer dan duizend stageplaatsen op.

Zoek op trefwoord

jeugdwerkloosheid