Congres Vlaams ABVV kiest voor sociale vooruitgang

Persbericht 26/04/2014 - Het Vlaams ABVV beëindigde vandaag haar tweedaags statutair congres in Blankenberge. De 550 afgevaardigden keurden de oriëntaties goed voor de werking tijdens de komende 4 jaar.


 

Ze verkozen tevens de bestuursinstanties, waaronder de Algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, Caroline Copers.

Na een intense voorbereiding en stevige debatten keurde het congres oriëntaties goed rond 4 thema’s: een sterke sociale bescherming; meer job- en loopbaanzekerheid; een duurzamer economie; het Vlaams ABVV: een sterke, moderne tegenmacht in het Vlaanderen van morgen.

Het congres keurde een rist oriëntaties goed die de komende jaren verder zullen uitgewerkt worden met de miltanten en kaders.

Sociale bescherming en fiscaliteit

De regio’s krijgen straks belangrijke hefbomen voor de uitbouw van een regionale sociale bescherming: dit vergt een sluitende financiering, blijvende betrokkenheid van sociale partners bij beheer en uitvoering, en een resolute keuze voor initiatieven met een sociaal oogmerk. Van groot belang is de toegankelijkheid van zorg, ook financieel. Daarom willen we dat er werk wordt gemaakt van maximumfacturen in de zorg en ook van gebruikersbijdragen die beter rekening houden met het globale inkomen.

Nu de regio’s heel wat fiscale hefbomen in handen krijgen moet eindelijk werk worden gemaakt van een voldragen fiscaal beleid dat niet beperkt blijft tot enkele lastenverlagingen, maar ook nieuwe inkomsten durft aan te boren. Niet om globaal meer te belasten, wel om lasten te verschuiven van arbeid naar kapitaal en vermogen. Fiscale voordelen voor de burgers moeten waar nodig worden bijgestuurd vooral om ze sociaal rechtvaardiger te maken, zoals een woonbonus waar iedereen verder aanspraak moet kunnen op maken, maar die zo wordt bijgestuurd dat gezinnen met een laag inkomen het grootste voordeel genieten.

Loopbaanzekerheid

Naast jobzekerheid moet er meer worden ingezet op loopbaanzekerheid. Om mogelijk te maken dat werknemers meer loopbankeuzes kunnen maken, moeten de rechten op loopbaanbegeleiding, op betaald educatief verlof en op tijdskrediet uitgebreid worden.

De overheid en de bedrijven moeten meer investeren in begeleiding, opleiding en werkervaring. Vooral kortgeschoolden hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Daarom moeten de doelgroepkortingen vooral worden ingezet als aanwervingssubsidie voor kortgeschoolde werklozen, waarbij ouderen en langdurig werklozen een langdurige ondersteuning verdienen. Wie nog verder af staat van de arbeidsmarkt moet meer dan vandaag kansen krijgen via jobcreatie, onder meer in de sociale economie. Al wie voldoende inspanningen levert maar toch geen werk vindt, mag daarvoor onder geen beding gestraft worden.

Duurzame economie

Het Planbureau heeft het ons voorgerekend: 2/3de van onze concurrentieachterstand te maken heeft met het gebrek aan productinnovatie en het feit dat we onvoldoende aanwezig zijn op de groeimarkten. Een relancebeleid en een vernieuwd industrieel beleid moeten daarop inzetten én de brug maken naar een meer duurzame productie: via energiebesparing, meer hernieuwbare energie en door werk te maken van een kringloopeconomie. De transitie naar een duurzame, klimaatneutrale economie vergt een sturende en initiatiefnemende overheid. En overleg met de vakbonden, want het gaat ook over werk, opleiding, koopkracht.

Zorg voor milieu en het inzetten op hernieuwbare energie worden al te vaak gezien als beleid dat mensen treft, in hun vrijheid en in hun koopkracht. We willen dat er een eerlijke verdeling komt van de lusten en de lasten van het energiebeleid en dat maatregelen gericht op duurzamer gedrag de sociale toets doorstaan.

Vakbond als loopbaanloket

Wat onze interne werking betreft leggen we nieuwe accenten. We zullen nog sterker inzetten op jongeren met een actieplan om meer jongere leden aan te trekken en ze syndicaal actief te maken. Vorming van onze militanten blijft een speerpunt, maar ook ondersteuning rond thema’s als kwaliteit van arbeid moet worden versterkt. En onze klassieke dienstverlening zullen we verder aanvullen met nieuwe dienstverlening: de begeleiding en ondersteuning van onze werkloze én actieve leden bij hun loopbaanvragen en -keuzes. We vragen aan de overheid dat ze de vakbond erkent als het loopbaanloket voor werknemers op de arbeidsmarkt.

Sociaal overleg versterken

Het paritair sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers in Vlaanderen moet worden versterkt, net als het overleg tussen sociale partners en overheid in het VESOC. De nieuwe bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid, sociale bescherming en economisch beleid, maken dit nodig. Om de impact van afspraken op het terrein te versterken, moet de sectorale invalshoek in het regionaal overleg meer gewicht krijgen.

Caroline Copers herverkozen

Het congres keurde de verschillende bestuursinstanties van het Vlaams ABVV goed, waaronder het Bureau van het Vlaams ABVV en de Algemeen secretaris: Caroline Copers verkrijgt een nieuw mandaat voor de komende 4 jaar.

In haar slottoespraak (bijlage 2) wees ze erop dat dit congres niet toevallig voor de politieke verkiezingen van 25 mei plaats vond.

Caroline Copers: ”Met dit congres tonen we aan dat Vlaanderen niet een eenheidsworst is waar iedereen een zelfde visie heeft over de toekomst van Vlaanderen. De stem van de werknemers, actieven en niet-actieven, moet meer gehoord worden. Zij geloven alvast niet in loze beloftes alsof economisch herstel pas mogelijk is door de sociale welvaartstaat te amputeren. Integendeel, sociale vooruitgang is een voorwaarde voor een duurzaam economisch herstel en een rechtvaardigere samenleving.“

Ze eindigde haar toespraak met een warm pleidooi voor samenwerking tussen alle progressieve krachten in Vlaanderen.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

congres