Vlaamse regering mag niet besparen op sociale uitgaven

Persbericht 12/06/2014 - Het ABVV werd vandaag ontvangen door de Vlaamse onderhandelaars.


Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, werd vandaag ontvangen door de Vlaamse onderhandelaars Geert Bourgeois (N-VA) en Kris Peeters (CD&V). Het Vlaams ABVV verwacht dat de volgende regering werk maakt van een sociaal beleid dat alle werknemers versterkt en kansen geeft. Voor het ABVV mag de volgende Vlaamse regering niet besparen in sociale uitgaven.

Geen noodzaak tot blinde bezuinigingen

Volgens een nota van de Vlaamse administratie streeft de Vlaamse begroting af op een tekort van 1,3 miljard euro in 2016. De redenen voor de tekorten in 2015 en 2016 zijn enerzijds de inspanning in het kader van de zesde staatshervorming, maar anderzijds ook beslissingen van de vorige Vlaamse Regering (PPS Scholenbouw en competitiviteitspact). Volgens diezelfde nota zou dit tekort bij ongewijzigd beleid tegen 2019 omgevormd zijn tot een overschot van 350 miljoen euro. Dit maakt dat de volgende Vlaamse regering onder een veel beter financieel gesternte kan starten dan de vorige.

Om deze redenen pleit het Vlaams ABVV ervoor om de nodige besparingsinspanningen voldoende te spreiden in de tijd door te mikken op een structureel begrotingsevenwicht tegen 2016. De vorige Vlaamse regering heeft haar begroting op orde gebracht door 2/3 besparingen en 1/3 nieuwe inkomsten (afschaffing jobkorting, miserietaks). Het Vlaams ABVV pleit ervoor om deze verhouding minstens aan te houden, maar de nieuwe inkomsten deze keer te zoeken bij de bestaande Vlaamse vermogensheffingen en niet door verhoging van de lasten op arbeid.

Het Vlaams ABVV gaat niet akkoord met voorstellen tot lineaire besparingen. Wij verwachten dat de volgende Vlaamse regering duidelijke politieke keuzes maakt. De vorige Vlaamse regering beloofde in haar regeerakkoord een grote hoeveelheid middelen vrij te maken voor een Vlaamse Sociale Bescherming (zoals de kindpremie, schooltoelage, maximumfactuur in de zorg). Deze beloften werden nooit ingelost. Daarom pleit het Vlaams ABVV ervoor dit de komende jaren recht te zetten door de sociale uitgaven zoals sociaal beleid, loopbaanbeleid, welzijn en onderwijs te ontzien. Want het zijn kerntaken van de overheid, ze zijn cruciaal in het voorkomen of remediëren van de vergrijzingslast en voor het verhogen van de participatie op de arbeidsmarkt.

Werknemers sterker maken in plaats van alleen goedkoper

Opleiding is een individueel recht. Het Vlaams ABVV wil dat het betaald educatief verlof verder wordt versterkt, zodat werknemers voldoende kansen krijgen om op eigen initiatief arbeidsmarktgerichte én algemene opleidingen te volgen tijdens de werktijd. Investeren in opleiding is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Systemen die het recht op opleiding afbouwen of die de rekening ervan aan de werknemer presenteren, zijn onaanvaardbaar en zullen een negatief effect hebben op de deelname aan opleiding.

De bevoegdheid voor het systeem van de Gesco’s (gesubsidieerde contractuelen) komt over naar Vlaanderen. Met dit systeem wordt bij lokale overheden en vzw’s tewerkstelling voorzien voor meer dan 36.000 mensen. Veruit het merendeel daarvan zijn jobs bij de gemeenten, die nu al over te weinig middelen beschikken. Het Vlaams ABVV waarschuwt ervoor om niet te spelen met de job van deze 36.000 mensen. Een algemene regularisatie van deze Gesco-tewerkstelling is de enige verstandige piste.

Loopbaanonderbreking, aanmoedigingspremies en tijdskrediet zijn systemen die het werken meer doenbaar maken. Ze zijn een absolute voorwaarde om ooit tot vooruitgang te komen in problemen als loopbaanduur en hoge werkdruk. Hieraan raken is absoluut uit den boze. Dat zou een contraproductief effect hebben op de doelstellingen die het Vlaamse arbeidsmarktbeleid zich tot op vandaag heeft gesteld.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering