Woonbonus: niet afschaffen maar bijsturen

Persbericht 24/06/2014 - Vandaag werden de resultaten van een belangrijke studie over de woonfiscaliteit in Vlaanderen bekendgemaakt.


Het Vlaams ABVV looft het gedegen onderzoekswerk dat aan deze publicatie is voorafgegaan. Tegelijk blijft het Vlaams ABVV voorstander van een actief woonbeleid dat mensen ondersteunt bij het verwerven van een eigen woning en kan het dus niet alle conclusies van deze studie onderschrijven.

In uitvoering van de zesde staatshervorming wordt Vlaanderen binnenkort bevoegd voor de fiscale voordelen voor de eigen woning. Ter voorbereiding van deze overdracht bestelde ontslagnemend Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche een onderzoek met als doel bij te dragen tot de beleidsmatige voorbereiding van de overdracht van deze bevoegdheid.

De studie plaatst een aantal vraagtekens bij het systeem en de effecten van de woonbonus. Zo komen de onderzoekers tot de vaststelling dat het voordeel van de woonbonus bijna volledig vertaald wordt in de woningprijzen. Ook is er sprake van een duidelijke bevoordeling van hogere inkomenscategorieën. Daarnaast komt de studie tot de conclusie dat er in Vlaanderen relatief weinig middelen gaan naar het ondersteunen van huurders.

Ondersteuning bij verwerven eigen woning moet beleidsprioriteit blijven

De studie pleit voor een afbouw van fiscale voordelen voor de eigen woning. Het Vlaams ABVV kan dit pleidooi niet onderschrijven, zegt algemeen secretaris Caroline Copers: “Voor werkende mensen is de eigen woning vaak het belangrijkste onderdeel van hun  vermogen en ook de beste garantie tegen het armoederisico op latere leeftijd. In ieder geval is het voor het Vlaams ABVV zeer belangrijk dat de bestaande contracten maximaal worden gerespecteerd. Gelet op de budgettaire beperkingen lijkt het ons wel billijk om de forfaits van de woonbonus in de toekomst niet verder te indexeren, zodat het voordeel over de jaren niet steeds toeneemt bij een gelijkblijvende of zelfs dalende leningslast.”

Ook naar de toekomst toe pleit het Vlaams ABVV voor een doordacht Vlaams woonbeleid dat geen radicale breuk met het verleden maakt. Wel ziet het Vlaams ABVV verschillende mogelijkheden om tot een efficiëntere en socialere woningfiscaliteit te komen rekening houdend met de bestaande budgettaire beperkingen.

Het Vlaams ABVV pleit ervoor om deze ondersteuning in eerste instantie te richten op de lage- en middeninkomens. Zo zou de bestaande belastingvermindering aan een vast tarief van 45% kunnen worden omgezet naar een belastingkrediet.

Caroline Copers: “Ook het gelijkwaardiger fiscaal behandelen van alleenstaanden en koppels, te bereiken door het voordeel toe te kennen per woning in plaats van per partner, lijkt ons een interessante denkpiste. Naast het ondersteunen van een eigen woning moet de Vlaamse overheid echter ook werk maken van een doordacht huurbeleid. Dat voorziet in voldoende huursubsidies voor kwetsbare groepen en een aanzienlijke investering in het sociaal woningaanbod.”

Inzetten op jobs en renovatie

Gelet op de zeer beperkte effectiviteit van de woonbonus in het ondersteunen van renovatie, onderschrijft het Vlaams ABVV het pleidooi van de onderzoekers om deze activiteiten te ondersteunen middels een subsidiesysteem.

Caroline Copers: “Het verouderde woningpark in Vlaanderen heeft dergelijke ondersteuning meer dan nodig en ook de ecologische en tewerkstellingseffecten van dergelijke subsidie zijn niet te onderschatten. In ieder geval dringt een vereenvoudiging van de woonfiscaliteit in Vlaanderen zich op, waarbij anomalieën als fiscale steun voor het verwerven van een tweede eigendom moeten worden vermeden.”

Zoek op trefwoord

woonbonus